Pravo socialne varnosti

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   2 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30    20        4

Nosilec predmeta

doc. dr. Katarina Krapež

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. letnik.

Vsebina

 1. Globalizacija in spreminjanje sistemov socialne varnosti
 2. Vloga države in institucij civilne družbe pri razvijanju ustavne vrednote »socialne države« 
 3. Razvijanje načel socialne varnosti in oris sistema socialne varnosti
 4. Trg dela, denarne pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti in aktivna politika zaposlovanja
 5. Zdravstveno varstvo in zdravstveno  zavarovanje, narava pravic, razmerje med zasebno in javno mrežo zdravstvenih storitev.
 6. Obvezna in dodatna pokojninska zavarovanja. Sistem pravic, organizacija zavarovanja, financiranje zavarovanja ter privatizacija na tem področju. 
 7. Starševsko varstvo: premoženjske in nepremožensjke pravice iz naslova starševstva
 8. Sistem socialnega varstva
 9. Uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva

Temeljni literatura in viri:

 • Bubnov Škoberne, Sterban, 2010, Pravo socialne varnosti, GV Založba, Ljubljana.
 • Kavar Vidmar A., Cvetko A. Kresal B., 2012, Social security – Slovenia, on line, Kluwer International, Haag, 2012.
 • Vodovnik Z., 2015,  Osnove delovnega in socialnega prava, Gospodarski vestnik, e-knjiga
 • Izbrani pravni predpisi, znanstvena in strokovna literatura s področja predmeta in sodna praksa.

Cilji in kompetence:

Cilj izvajanja predmeta je zagotoviti študentom znanja, ki jih potrebujejo za delo na  delovnih mestih,  ki vsebujejo delovne naloge in opravila, ki so povezana z zagotavljanjem socialne varnosti državljanom. 

Z uresničitvijo tega cilja bodo študentje pridobili naslednje predmetno – specifične kompetence:

– usposobljeni bodo oceniti vpliv razvoja gospodarskih in socialnih razmerij v svetu na učinkovitost delovanja različnih sistemov socialne varnosti,

– zmožni bodo preverjati, ali so rešitve, ki jih ponujajo obstoječi sistemi socialne varnosti,  primerni razmeram v sodobnih evropskih družbah in v Sloveniji,

– z vidika načel socialne varnosti bodo zmožni oceniti zasnove različnih družbenih politik na tem področju ter utemeljiti predloge za dosledno upoštevanje načel,

– usposobljeni bodo razčleniti slovenski sistem  socialne varnosti in odkrivati šibke točke v njegovi pravni ureditvi ali pri njegovem izvajanju ter predlagati izboljšave,

– zmožni bodo opravljati vodstvene funkcije pri izvajanju dejavnosti,  povezanih s socialno varnostjo.

Predvideni študijski rezultati:

Temelj sistematičnega pravnega študija izbranih področij socialne varnosti so nekatera  osnovna ekonomska ter organizacijska znanja, ki jih pridobijo študentje. Študij posameznih podsistemov socialne varnosti študentom omogoči obvladovanje pravnih znanj, ki so nujno potrebna za upravljanje različnih vrst organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje socialne varnosti prebivalstva. Pridobljena znanja in veščine študentom zagotavljajo tudi zmožnosti za zahtevnejše oblike nadzora nad odločanjem o pravicah prebivalstva na področju socialne varnosti. Pridobljena znanja študentom zagotavljajo možnost, da se aktivno vključujejo v zahtevnejše oblike dela državnih organov in organizacij, ki opravljajo javne službe na področju socialne varnosti.

Metode poučevanja in učenja:

1. Predavanja
2. Seminar
3. Projektno delo
4. Skupinska predstavitev
5. Študij primera
6. E-učenje

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit 100 %.

Reference nosilca:

KRAPEŽ, Katarina, FRANCA, Valentina, SENČUR PEČEK, Darja. Socialnopravni položaj delavcev na družinskih kmetijah. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti], ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, [št.] 4, str. 553-575. [COBISS.SI-ID 4594903]

KRAPEŽ, Katarina. Sodobni izzivi pravnega varstva znanstvenih del – med avtroskopravnim monopolom in samoregulacijo v znanosti. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, ISSN 1855-7147. [Tiskana izd.], dec. 2014, letn. 6, št. 2, str. 173-186. http://www.lexonomica.com/journal/images/volume_6/No_2/02-Krapez-Sodobni%20izzivi%20pravnega%20varstva%20znanstvenih%20del.pdf. [COBISS.SI-ID 279734528

KRAPEŽ, Katarina. The (un)originality of scientific papers an analysis of professional quality standards. V: DERMOL, Valerij (ur.), TRUNK ŠIRCA, Nada (ur.), ĐAKOVIĆ, Goran (ur.). Active citizenship by knowledge management & innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19-21 June 2013, Zadar, Croatia, (MakeLearn, ISSN 2232-3309). Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress. 2013, str. 945-955, tabela. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-342.pdf. [COBISS.SI-ID 4788951

KRAPEŽ, Katarina. New paradigms for fostering innovation in scientific publishing. V: SEDMAK, Suzana (ur.), et al. Managing global diversities : abstracts of the joint international conference organized by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirkovic”, Croatia [and] Association for the Study of East European Economies and Cultures, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, USA, (Management International Conference, ISSN 1854-4312). Koper: University of Primorska Press. 2018, str. 311. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-90-9/177P.pdf. [COBISS.SI-ID 1540394692

HAFNER, Ana, KRAPEŽ, Katarina. Technology transfer process : what is in it for the researcher?. V: RODIČ, Blaž (ur.). Book of Abstracts. Novo mesto: Faculty of Information Studies. 2017, str. [7]. http://itis.fis.unm.si/wp-content/uploads/2017/12/ITIS-2017-Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 2048482323

LOGAR, Nataša, BENEVOL GABRIJELČIČ, Katja, BREN, Urban, DOLENC, Sašo, KRAPEŽ, Katarina, ROMIH, Miro, ŽAGAR KARER, Mojca, KREK, Simon, GORJANC, Vojko, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ARHAR HOLDT, Špela, FIŠER, Darja. Terminologija v poklicnem vsakdanu : stanje in potrebe. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2016, letn. 4, št. 1, str. 42-78. http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2016/1/Slo2.0_2016_1_05.pdf, doi: 10.4312/slo2.0.2016.1.42-78. [COBISS.SI-ID 63583074

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo