Pravo prostorskega urejanja (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

viš. pred. mag. Marko Starman

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik študija.

Vsebina

 • Prostorsko načrtovanje, kot politično ekonomski in ustavnopravni proces;
 • Škodljiva praksa na državni in občinski ravni;
 • Ekonomska razlaga;
 • Primeri, npr. stanovanjska gradnja;
 • Ustavno pravni vidik med individualnim in javni interesom;
 • Kako spremeniti stanje, primer aktivne zemljiške politike?;
 • Zakon o prostorskem načrtovanju.
 1. Zakaj nova zakonska ureditev?;
 2. Bistvene novosti;
 3. Vrste prostorskih aktov, shema priprave in sprejemanja aktov;
 4. Prehod na nov sistem;
 5. Obveznosti občin;
 6. Sprememba ZPN;
 7. Zakon o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor.

Temeljni literatura in viri:

 • STARMAN, Marko. Prostorsko načrtovanje in delitev oblasti, 20.9.2006, Dnevi slovenske uprave. *Prispevek je bil objavljen na CD-ju, ki je na voljo v knjižnici Fakultete za upravo.
 • STARMAN Marko. »Povezanost med stanovanjsko, prostorsko in politiko javnega naročanja«, Javna uprava, letnik 43/št.3-4/Ljubljana 2007, str. 111-123.
 • STARMAN Marko Prostorsko načrtovanje na ustavnem sodišču / Marko Starman. – Dostopno tudi na:http://www.fu.unilj.si/uprava/clanki/letnikVI,%C5%A1tevilka3,2008/LET_VI_stev_3_oktober_2008_STARMAN.pdf V: Uprava. – ISSN 1581-7555. – Letn. 6, št. 3 (okt. 2008), str. 111-130.
 • Zbirka predpisov o prostorskem načrtovanju in opremljanju stavbnih zemljišč, z uvodnimi pojasnili, januar 2008, Nebra d.o.o., Ljubljana, Avtor: Alenka Kumer in ostali.
 • Zbirka predpisov o graditvi objektov, z uvodnimi pojasnili, junij 2008, Nebra d.o.o., Ljubljana, Avtor: Gordana Ljubič in ostali.
 • Zbirka predpisov gradiva in obrazložitve zakonov (objavljeno na spletni strani Evro-pf).

Cilji in kompetence:

Predmet je sestavljen iz splošnega dela, ki obravnava vlogo nepremičnin in prostora, kot ekonomsko in pravno kategorijo, tre posebnega kjer se podrobneje obravnav Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPN) ter z ter nekatere dele Zakona o graditvi objektov. S pomočjo pristopa, ki jo nudi ekonomska analiza pravnih institucij, študentje spoznajo, prostorsko načrtovanje oz. razpolaganje s prostorom, kot kategorijo ekonomske politike. Hkrati, študentje spoznajo, da je urejanje nepremičnin tudi predmet ustavnopravnega varstvo, pravice do zasebne lastnine ter drugih ustavno varovanih interesov, kot so pravica do zdravega življenjskega okolje, varstvo kmetijskih zemljišč itd.

V posebnem delu pa se študentom predstavi tako temeljna načela, kot cilje ZPN in postopka sprejemanja prostorski načrtov tako na državni, kot na občinski in regionalni ravni s prikazom praktičnega pomena in posledic. Posebej so obdelani primeri stanovanjske gradnje s praktičnimi posledicami.

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:

 • Razume urejanje prostore, kot prepletanje oblastne in strokovne dejavnosti na državni in lokalni ravni;
 • Razume pomen in posledice urejanja prostora za gospodarstva, okolje in kvaliteto življenja posameznika;
 • Pozna in razume vlogo posameznih akterju pri sprejemanju prostorskih aktov;
 • Pozna in razume vrsto posameznega prostorskega akta in njihovo vzajemno odvisnost;
 • Pozna in razume primere dobre in slabe prakse na različnih nivojih odločanja in lahko se kritično opredeli do praktičnih primerov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

 • Ocenjuje se pisni in ustni izpit.
 • Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca:

Mag. Marko Starman je magistriral na področju upravnega in ustavnega prava na Pravni fakulteti v Združenih državah Amerike – »The Law School – University of Chicago«.

Na svoji poklicni poti je vodil in sodeloval v mnogih projektih na različnih delovnih področjih, ki so zahtevali intenzivno usklajevanje in odzivnost na konkretno javno pravno problematiko. Že v letu 1999 in 2000 je bil član vladnega dela slovensko-avstrijske mešane komisije za uskladitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Kot državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je neposredno vodil projekt uskladitve Zakon o varstvu osebnih podatkov z evropskim pravnim redom (ZVOP-1) in sprejem Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP). Na Ministrstvu za okolje in prostor je vodil in zaključil projekt sprejema Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN). Vodil je Komisijo Vlade RS za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, ki je poleg koordinacije med ministrstvi in vladni službami. Nadaljeval je z vodenjem Komisije tudi, ko je iz Ministrstva za okolje prešel na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sooblikoval projekt regionalizacije. Od leta 2009, je vodja Krajinski park Strunjan. V letu 2012, je kot prvi predsedoval Skupnosti parkov Slovenije.

Poleg neposrednih in zahtevnih operativnih dolžnosti v državni upravi je dognanja in izkušnje vezane neposredno ali posredno na njegovo delo objavlja v strokovnih in znanstvenih člankih. Rezultati njegovega raziskovalnega dela so bili objavljeni v različnih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter predstavljeni na seminarjih in konferencah doma in v tujini.

Na Fakulteti za upravo je mag. Starman je od leta 1999  do leta 2010 je sodeloval v pedagoškem procesu in sicer pri predmetih Uvod v javno upravo in Lokalna samouprava.  Od 2009 je višji predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi gorici, pri predmetih: Uvod v civilno procesno pravo, Uvod v obligacijsko pravo in Pravo prostorskega urejanja.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo