Pravo mednarodnih organizacij

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20  10  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Ernest Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pisni izpit z upoštevanjem aktivne udeležbe študenta na predavanjih (ustni nastop ipd.)

Vsebina

Vsebina predmeta izhaja iz opredeljenega cilja: na temelju sekundarne literature (doktrine), predvsem pa na primarnih virih (statutih, ustanovnih pogodbah in drugih pravnih aktih mednarodnih organizacij) obdelati pravno relevantna vprašanja; nastanek mednarodnih organizacij; njihova pravna narava; glavne vrste mednarodnih organizacij; splošne (skupne) značilnosti njihove organizacijske strukture; splošne značilnosti odločanja v mednarodnih organizacijah in aktov, ki jih sprejemajo; pravni in politični učinki njihovih odločitev; problem odgovornosti mednarodnih organizacij in njihovih članic za kršitve prava; pravni vidiki delovanja predstavnikov držav v mednarodnih organizacijah in predstavnikov mednarodnih organizacij v državah; razmejitev mednarodnih organizacij od NGO; posebna vprašanja delovanja t. i. mednarodnih organizacij z nacionalnimi pooblastili.

Kot posebna vprašanja bodo obravnavane  na temelju njihovih ustanovnih aktov  OZN, NATO, Specializirane agencije OZN, OVSE ter IAEA. Pravni vidiki njihove, organizacijske strukture, pristojnosti, članstva, načina odločanja, učinkovanje odločitev idr. bodo za vsako od teh organizacij obravnavani posebej. Pri OZN bodo posebej izpostavljena pravna vprašanja v zvezi z varovanjem miru (delovanje in problemi VS OZN), varstvo človekovih pravic, uresničevanje pravice narodov do samoodločbe, razorožitve, problemi reforme OZN , še posebej VS OZN ter vloga OZN pri razvoju in kodifikaciji mednarodnega prava. Pri NATO bo posebna pozornost dana sprejemanju odločitev, opredelitvi »casus foederis« in »branjenega območja« v Washingtonski pogodbi, ter novim pravnim vidikom vloge NATO v svetu in njegovem delovanju v okviru pooblastil VS OZN.

Pri specializiranih agencijah bo poudarek na pravnih vprašanjih njihove vpetosti v sistem OZN.

V okviru problematike OVSE bo poudarek na vprašanju njene pravne osebnosti, načinu odločanja in naravi njenih odločitev.

Pri IAEA bo v ospredju pravna problematika njene vloge in nadzora pri preprečevanju proliferacije jedrskega orožja.

Temeljni literatura in viri:

  • Ustanovna listina OZN.
  • Washingtonska pogodba NATO.
  • Helsinška sklepna listina (KEVS).
  • Pariška listina OVSE.
  • Statut IAEA.
  • Sporazum NPT.
  • Temeljni akti WB in IMF
  • Petrič, Zunanja politika, Založba ZRC SAZU, 2010 (izbrana poglavja).

Cilji in kompetence:

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Razumevanje bistvenih pravnih vprašanj pri delovanju mednarodnih organizacij na splošni ravni in posebej v primeru OZN, NATO, Specializirane agencije, OVSE, IAEA. Problematika EU, njeno delovanje ter glavna pravna vprašanja izhajajoča iz Lizbonske pogodbe so iz predmeta »Pravo mednarodnih organizacij« izvzeta, saj so obravnavana v okviru posebnega predmeta in drugih predmetov. Diplomanti naj bi s pridobljenimi znanji in razumevanjem delovanja mednarodnih organizacij ne bili le usposobljeni za delovanje v njih, temveč tudi za razumevanje delovanja in učinkovanja zlasti OZN, NATO, IAEA in OVSE v Sloveniji in glede na interese Republike Slovenije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja ter v okviru možnosti aktivni prispevek študentov (ustni nastopi, pisna poročila); študij (predvsem) primarnih virov in obvezne ter fakultativne literature.

Načini ocenjevanja:

 

Reference nosilca:

Redni profesor Univerze v Ljubljani ter FDŠ in EVRO-PF; član komisije OZN za mednarodno pravo (ILC); sodnik in predsednik Ustavnega sodišča RS; avtor 7 knjig in preko 200 razprav in člankov o problemih mednarodnega prava in mednarodnih odnosov; 48 let pedagoških izkušenj na Univerzi v Ljubljani in univerzah v tujini.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo