Uvod v pravo ZDA

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo      

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20  10       35   6

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Marko Novak in Annie Wartanian Reisinger, JD

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

 

  • Pregled pravnega sistema ZDA
    Odločanje v common law
  • Časovni razvoj precedenčnega prava
  • Zakonsko pravo
  • Upravni predpisi
  • Izvršilna pravodajna dejavnost
  • Ustavna razlaga

Temeljni literatura in viri:

  • J. Ginsburg, Legal Methods, 4. izdaja (2014).
  • Power-point prezentacije, dodatni članki in pravni primeri med predavanji.

Cilji in kompetence:

Predmet uvaja študente v glavne sestavine pravnega sistema in pravnega razmišljanja v ZDA.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študenti pridobijo uvodna in temeljna znanja o pravnih institucijah ter pravnem razmišljanju v ZDA, vključno z načeli in praksami common law, zakonskega prava, upravnih predpisov, izvršilne pravodajne dejavnosti ter ustavne razlage. Razumevanje pravnega sistema in pravnega razmišljanja v ZDA daje študentom komparativne prednosti v smislu razumevanja globalnih primerjalnopravnih vprašanj ter boljša izhodišča za prihodnje delovanje v praksi.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivno udeležbo študentov; razpravljanje o konkretnih pravnih primerih na vajah.

Načini ocenjevanja:

Sodelovanje na predavanjih (10%), 
Pisni izpit (90%).

Reference nosilca

NOVAK, Marko, Standing to Assert the Right of Third Parties: A Comparative Analysis Between Constitutional Review in Slovenia and USA, Georgetown University Law Center, 1994 (neobjavljena magistrska naloga).

NOVAK, Marko, Uvod v pravo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2010.

NOVAK, Marko, Procesni Institut Velike porote, Teorija in praksa, let. 30, št. 1-2.

REISINGER, Annie Wartanian & POLLACK, Barry J., Lone Wolf or the Start of a New Pack:  Should the FCPA Guidance Represent a New Paradigm in Evaluating Corporate Criminal Liability Risks? American Criminal Law Review, volume 51, issue 1.

REISINGER, Annie Wartanian, The UK’s Impending Power Play, Business Crimes Bulletin (article on the UK Bribery Act and its impact on corporate anti-corruption compliance requirements).

REISINGER, Annie Wartanian & ROWAN, J. Patrick, Catch-22: Deconstructing the FCPA Sting of Arms Exporters, The Export Practitioner.

REISINGER, Annie Wartanian, The FCPA Review Quarterly Publication, Miller & Chevalier Chartered (authored multiple articles on global anti-corruption enforcement developments).

WARTANIAN, Annie Ghevont, The ICC Prosecutor’s Battlefield: Combating Atrocities while Fighting for States’ Cooperation: Lessons from the U.N. Tribunals Applied to the Case of Uganda, 36 Georgetown Journal of International Law 1289.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo