Pravo javnih naročil in koncesije (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin    3  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35    30        6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Niso predvideni

Vsebina

Ciljnost ZJN v povezavi z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C).
Pomen obvestilne dolžnosti naročnika.
Izvajanje gospodarskih javnih služb.
Oris podlag za odločitev naročnika, da iz postopka javnega naročanja izloči kandidata ali ponudnika.

Možne različice izvajanja javne službe:

 • neposredno v okviru občinske uprave,
 • z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
 • na temelju podeljene koncesije,
 • z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Varstvo uporabnikov javnih dobrin
Koncesionirane javne službe.
Koncesionirane javne gospodarske službe.
Koncesije za rabo in izkoriščanje naravnih dobrin.
Koncesije na drugih področjih, npr. za prirejanje iger na srečo, itn.
Koncesijsko razmerje.
Pomen odločitve glede izbire koncesionarja s strani koncedenta.
Upravljanje kapitalskih naložb v RS z vidika ZUKN.

Temeljni literatura in viri:

 • Ivanjko, Šime et al. »Korporacijsko pravo«, UM PF, 2. Izdaja Maribor, 2009, str. 105-132, 1227-1242.
 • Ivanjko, Šime: »Organiziranost gospodarskih javnih služb.« V: Lex localis. – ISSN 1581-5374. – Let. 1, št. 4 (2003), str. 1-13.
 • Korpič-Hortvat, Etelka : »Negospodarske javne službe.« V: Lex localis. – ISSN 1581-5374. – Let. 1, št. 4 (2003), str. 15-30.
 • Urednika : P. Kovač in G. Virant : “Razvoj slovenske javne uprave 19991- 2011”, Čz Uradni list RS, Ljubljana, 2013.

Priporočena literatura:

 • Hrovatin, Nevenka et. Al. »Strategija razvoja gospodarskih javnih služb v Sloveniji, Svetovalni center, 2002, Ljubljana.

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence :

 • Razumevanje razvojnosti prava javnih služb in pomena koncesij.
 • Sposobnost oblikovanja podlag za morebitne razmisleke o uvedbi koncesij.

Predmetno specifične kompetence :

 • Razumevanje in strokovno korektna odzivnost v zvezi z izbiro različice zadevne javne službe ter vsebinsko primerno oblikovanje okvira razmerij med koncesionarjem ter koncedentom.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

V pravno poslovni praksi bodo kandidati znali predlagati in strokovno zagovarjati predloženo različic o izbire opravljanja javne službe ter odločitev v zvezi z morebitnimi koncesijami.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje, obravnava primerov iz prakse
Ter vzorčnih aktov.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit : 70%
Javna obramba izbranega seminarja 30%

Reference nosilca:

Zaslužni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor in soavtor pri komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov  razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002 in 2007) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani).

Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 do leta 2009-Od leta 2010 je Častni predsednik Ljubljanskega arbitražnega centra. Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja. Je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u od leta 2007. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in  član v več nadzornih svetih slovenskih delniških družb. V več kot 390 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših  meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava. Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini (npr. Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.). Je avtor osmih izdaj knjige Gospodarsko pravo (od 1987 do 2003), Pravo družb in poslovno pravo »2006, reprint 2007), učbenika Pogodbeno pravo ter soavtor knjige Pravo mednarodne trgovine (1999) in soavtor dela: ArbitrationLawandPractice in Central andEasternEurope (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, 2006 in 2011).

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo