Pravo javnih naročil in koncesije (izbirni) PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski Pravo in management nepremičnin I

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS

Nosilec predmeta

Jezik

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 

Vsebina

Temeljni literatura in viri / Readings:

Cilji in kompetence:

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

 

Reference nosilca / Lecturer’s references:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo