Pravo intelektualne lastnine

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20  10  6

Nosilec predmeta

Em. prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Ni posebnih pogojev

Vsebina

Pravna ureditev pravic intelektualne lastnine

 • Pravice industrijske lastnine
 • Avtorske in sorodne pravice
 • Sistem konvencij in drugih mednarodnih pogodb ter nacionalne zakonodaje
 • Sporazuma TRIPS in WTO

Pravice intelektualne lastnine in pravo ES
Načela:

 • prostega pretoka blaga in pravice intelektualne lastnine; varstva specifičnega predmeta; obstoja in izvajanja pravic intelektualne lastnine; izčrpanja pravic intelektualne lastnine.

Avtorske in sorodne pravice

Splošne značilnosti avtorskih ter sorodnih pravic

Osnove mednarodnega varstva: bernska konvencija; svetovna univerzalna konvencija o avtorski pravici, rimska konvencija za varstvo poustvaralcev, proizvajalcev fonogramov in RTV organizacij, fonogramska konvencija, pogodba o avtorski pravici, pogodba o izvedbah in fonoramih, sporazum TRIPS

Licenciranje pravic intelektualne lastnine opravu ES

 • licenciranje in konkurenčno pravo (rule of reason)
 • restriktivno (omejevalne) določbe v licenčni pogodbi ter Uredba o prenosu tehnologije

Temeljni literatura in viri:

Obvezna literatura:
● K. Puharič : ZIL s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2003, str. 29‐72; 78‐88; 124‐127; 142147;
160‐192, 211‐219; 229‐243; 371‐390; 431‐444;
● G. Dutfield, U. Suthersanen : Global Intellectual Property Law, Elgar Textbooks, 2014

Predpisi .
● ZASP UPB3
● ZIL UPB3
● ZCUKPIL

Konvencije
● Pariška, Bernska. TRIPS; PCT; Nicejski aranžma.

Priporočena literatura:
● Gustavo, G.: »Intellectual Property and Competition Law«, The Innovation Nexus, Edvard Elgar,
● Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2006 (izbrana poglavja).
● Cornish, C.: Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights, Sweet &
Maxwell, London 2006 (izbrana poglavja).
G.B. Dinwoodie : Intellectual Property and General Principles, AIP Serise, Elgaroline, 2015.
● Tritton, G.: »Intellectual Property in Europe«, Sweet & Maxwell, London, Second edition, 2002
(izbrana poglavja).
● David I. Bainbridge : Intellectual Property, Harlow &Longman, 9. izdaja, 2012.
● Macmillan, Fiona : New Directions in Copyright Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2005, str.3‐53.

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence

Kandidati bodo razumeli zakaj varstvo pravic intelektualne lastnine kot predpostavko zahteva ciljnost teh pravic, razumljenih kot posebne pravice na nematerialnih dobrinah. Razlikovali bodo med posamičnimi kategorijami oziroma instituti pravnega varstva: od patentov do avtorskih ter sorodnih pravic.

Posebne kompetence

Znali bodo sprožiti proces pravnega varstva zadevnih pravic ter razumeti podlage za morebitno odločitev o sklenitvi licenčne pogodbe.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • spoznali bodo pomen univerzalnih pravic za varstvo intelektualne lastnine in razumeli tudi poseben pomen sporazuma TRIPS ter posebnosti evropskega varstva obravnavanih pravnih institutov;
 • razumeli bodo kdaj lahko uveljavljajo pravice intelektualne lastnine kot stvarnopravne vložke po določbah ZGD-1;
 • vedeli bodo h katerim restriktivnim določbam v licenčnih pogodbah se kaže izogniti in zakaj.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminarji, vaje
 • Analiza pomembnejših sodnih primerov

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)                                             70 %

 Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno javno obrambo le-te.         30 %

Reference nosilca:

Zaslužni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno
gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor in soavtor pri
komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002 in 2007) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani). Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 do 2009, od 2010 je Častni predsednik SA pri GZS, zdaj LCA. Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja. Je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES‐u od leta 2007. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in član v več nadzornih svetih slovenskih delniških družb. V več kot 370 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava. Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini (npr. Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.). Je avtor osmih izdaj knjige Gospodarsko pravo (od 1987 do 2003), Pravo druž b in poslovno pravo »2006, reprint 2007), učbenika Pogodbeno pravo ter soavtor knjige Pravo mednarodne trgovine (1999) in soavtor dela: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, 2006 in 2011).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo