Pravo Evropske unije

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   3 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 60    20        8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Matej Avbelj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 3. letnik.

Vsebina

Predmet je namenjen spoznavanju temeljev prava Evropske unije. Razdeljen  je v dva neločljiva dela: predavanja in vaje. Predavanja so namenjena teoretični osvetlitvi temeljnih konceptov prava EU, vaje pa analizi njihovega razvoja v sodni praksi Sodišča EU in najvišjih nacionalnih sodišč.

1. Zgodovinski uvod v evropske integracije
2. Temeljna načela – teoretično in skozi sodno prakso 1. del
3. Temeljna načela – teoretično in skozi sodno prakso 2. del
4. Institucije EU in njihovi pravni akti
5. Sodišče EU in nekateri postopki pred njim 1. del
6. Sodišče EU in nekateri postopki pred njim 2. del
7. Varstvo človekovih pravic v EU
8. Skupni trg
9. Skupni trg – nadaljevanje
10. Območje svobode varnosti in pravice

Temeljni literatura in viri:

OBVEZNA:

– Avbelj, M., Sodno pravo EU (GV Založba, 2011).
– Vatovec K., et al, Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili (GV Založba, 2010).
– Trstenjak V., Brkan M., Pravo EU (GV Založba, 2012)
– Jambrek, P., The new draft Treaty for the Constitution of the European Union – Predlog nove evropske ustave, INŠTITUT ZA USTAVNO UREDITEV IN ČLOVEKOVE PRAVICE, 2016

Dodatno gradivo za predavanja in vaje, objavljeno na spletni strani predmeta.

Cilji in kompetence:

Študent bo sposoben poiskati, razumeti in uporabiti temeljna znanja s področja prava EU.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Obveznost sodelovanja na vajah in predstavitev v naprej predpisanih primerov.
Neobvezni kolokvij pred izpitom, bodisi esejskega tipa ali take home, namenjen samo-preverjanju znanja.
Opraviti izpit.

Metode poučevanja in učenja:

Poučevanje na podlagi omiljene sokratske metode, ki predvideva vnaprejšnjo pripravljenost študentov na predavanja in vaje
On-line učenje s pomočjo VIS in Euniverze.
Priporočeno oblikovanje študijskih skupin

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Matej Avbelj je izredni profesor za evropsko pravo. Doktoriral je na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, magistriral na NYU School of Law in diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot sodniški pripravnik je služboval na Višjem sodišču v Ljubljani, praktične izkušnje pa je nabiral tudi v Evropskem parlamentu kot Robert Schuman stažist v oddelku za ustavne zadeve. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo EU, ustavno pravo in teorijo prava. Aktiven je tudi v stanovskih akademskih in civilnodružbenih iniciativah tako doma kot po svetu. Njegova bibliografija je dostopna na: http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=31643&langbib=eng

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravo