Pravno in alternativno reševanje domenskih sporov v času internetne globalizacije

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Predavanja

prof. dr. Krešimir Puharič, Gost dr. Marko Bonač

Vaje

Seminar:  prof. dr. Krešimir Puharič

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

Pomen domenskih imen kot spletnih naslovov je v obdobju globalizacije in interneta naraščajoč.

Oris razvojnosti varstva domen kot niza dovoljenih znakov registriranih pod zadevno vrhnjo domeno, npr. si, .eu, itn.

Registracija, izbris in prenos domenskih imen.

Vloga, pomen in vpliv ICANN na razvojnost domen  ter reševanje domenskih sporov.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)  in ustanovitev arbitražnega in mediacijskega centra (Arbitration and Mediation Center), ki rešuje tudi domenske spore.

Zasnova in okvirne vsebine vseh relevantnih Pravil WIPO (ADR Procedures).

Pomen najnovejšega dokumenta Generalne skupščine WIPO (2013) za reševanje sporov iz pravic intelektualne lastnine in posebej domenskih sporov.

Postopek alternativnega reševanja domenskih sporov (ARDS)  h kateremu so zavezani vsi nosilci in registrarji v okviru  ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije).

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura:

 • Krešo Puharič : Uvod v reševanje domenskih sporov, e-učbenik ( v pripravi), predvidoma izide aprila 2017.
 • Tobias. H. Stromer : Online-Recht, Dpunkt Verlag, Heidelberg, 1999, str. 51-101.
 • Splošni pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno SI, objava 20.9.2010.
 • http://www.register.si/fileadmin/dokumenti/register/splosnipogoji.pdf
 • Postopek za alternativno reševanje domenskih sporov, ARDS, 2012.
 • http://www.register.si/fileadmin/dokumenti/register/ards/postopekARDS.pdf

Priporočena literatura:

 • Giorgio Rognetta : Il commercio Elettronico, Edizioni Simone, Napoli, 2000, str. 29-45.
 • Thomas Ubber : Markenrecht im Internet, Verlag RW, Heidelberg,  2002, str. 33-135.
 • Janez Toplišek : Elektronsko poslovanje, Založba Atlantis, 1998, str. 73-100.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo seznanili s pomenom  izbire in registracije domen kot niza znakov ter načini in institucijami, ki rešujejo domenske  spore.

Obvladali  bodo primerjalno pravne vidike zahtevanih pogojev za sprožitev postopkov alternativnega reševanja domenskih sporov dom in zunaj naših meja.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo vedeli kdaj, kje, kako in zakaj gre oblikovati in registrirati zadevno domeno ter kako in kje sprožiti spor za alternativno reševanje morebitnega domenskega spora ter kakšni bodo okvirno stroški le-tega.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • predavanja
 • timsko delo pri reševanju problemov,

Učne metode:

 • analiza primerov,
 • seminarska dela

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 75%
Seminarska naloga 25%

Reference nosilca

Krešo Puharič je predsednik razsodišča ARDS pri ARNESU od leta 2008.

 • PUHARIČ, Krešimir. The newly adopted law on arbitration of Slovenia and law of mediation in civil and commercial matters of Slovenia = Recenta reglementare a arbitrajulai ş a medierii în materie civilǎ şi comercialǎ din Slovenia. Revista româna de arbitraj, ian./mar. 2009, an. 3, nr. 1, str. 39-58. [COBISS.SI-ID 18266854]
 • PUHARIČ, Krešimir. Arbitration and mediation in Slovenia – de lege lata and de lege ferenda. Croat. arbitr. yearb., 2008, vol. 15, str. 193-204. [COBISS.SI-ID 18310630]
 • PUHARIČ, Krešimir. Novosti u arbitražnom pravu i mirenju u Sloveniji. Pravo gospod., prosinac 2008, god. 47, sv. 6, str. 1298-1308. [COBISS.SI-ID 18311142]
 • PUHARIČ, Krešimir. International dispute resolution in the age of electronic business : the Slovenian perspective. Croat. arbitr. yearb., Year 2001, vol. 8, no. , str. 57-63. [COBISS.SI-ID 1617362]
 • PUHARIČ, Krešimir. Razvoj reševanja sporov na elektronski način. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2001 : od 11. do 13. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 27, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2001, str. 1329-1334. [COBISS.SI-ID 12088550]
 • PUHARIČ, Krešimir. Conciliation as a method of settlement of international commercial disputes. Croat. arbitr. yearb., 1997, let. 4, str. 155-165. [COBISS.SI-ID 414674]
 • PUHARIČ, Krešimir. The experience from the co-operation agreements between the arbitral institutions in the Czech Republic, Croatia, Hungary, Slovenia and Austria. V: Partners in Europe : joint conference, Vienna 1 and 2 April 2004. Vienna: United Nations Commission on International Trade Law: International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economoc Chamber, 2004, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 2203090]
 • PUHARIČ, Krešimir. Recent development of arbitration regulation in Slovenia. V: International conference : zbornik : 12 September 2003, Sofia. Sofia: BCCI, 2003, str. 55-66. [COBISS.SI-ID 2141138]

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravn