Pravne veščine

Študijski program in stopnja Letnik Semester
Pravo I. stopnje 3 2

Vrsta predmeta

Izbirni.

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20 10  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Marko Novak

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 3. letnik

Vsebina

 1. Osnove pravnega pisanja
 2. Sestavljanje predlagalnih in posamičnih normativnih pravnih aktov
 3. Sestavljanje splošnih pravnih aktov
 4. Specifičnosti pravnih poklicev (pogoji za opravljanje in poklicni kodeksi)
 5. Opravljanje prakse in pisanje poročila o praksi

Temeljni literatura in viri:

 • M. Novak, Uvod v pravno pisanje, GV Izobraževanje, Ljubljana (2005)
 • M. Novak, Nekatere tipične napake pravnega pisanja v sodbah upravnih sodišč, Pravosodni bilten, let. 31, št. 2 (2010)
 • Nomotehnične smernice, Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Uradni list RS, Ljubljana (2008)
 • Obrazci predlagalnih in posamičnih aktov s tipičnimi primeri aktov
 • Ustrezni deli zakonodaje o ureditvi različnih pravniških poklicev in poklicni kodeksi

Cilji in kompetence:

Študentje bodo poleg teoretičnega znanja iz prehodnega študija pred praktičnega usposabljanja osvojili tudi osnove praktične uporabe tega znanja v vsakdanjih pravnih postopkih.

Predvideni študijski rezultati:

Osvojitev temeljev praktične uporabe predhodnega teoretičnega znanja.

Metode poučevanja in učenja:

V pravi fazi bo predavatelj predstavil osnove pravnega pisanja ter tipične predlagalne ter posamične in splošne pravne akte, ki nastajajo v pravni praksi. V drugi fazi bodo študentje dodeljeni v prakso k delovnim mentorjem, ki bodo z njimi opravili določeno število ur praktičnega usposabljanja. V zaključni fazi bodo morali študentje napisati poročilo o opravljeni praksi.

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se (številčno od 5-10) zaključno poročilo v pisni obliki, ob upoštevanju priporočila delovnega mentorja.

80 % ocena zaključnega poročila; 20 % priporočilo delovnega mentorja.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

 • M. Novak, Uvod v pravno pisanje, GV Izobraževanje, Ljubljana (2005)
 • Novak, Nekatere tipične napake pravnega pisanja v sodbah upravnih sodišč, Pravosodni bilten, let. 31, št. 2 (2010)
 • Novak, Uvod v pravo, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica (2010)
 • M. Novak, Pravna argumentacija v praksi, GV Planet, Ljubljana (2010)

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravn