Pravna zgodovina

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo   1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
40   15       5

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Marko Novak

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

Razvoj prava v zgodovinskem okolju
Pravo v antiki
Fevdalizem in pravo
Zgodnja moderna država in absolutizem
Pravo v buržoazni državi
Novejša pravna zgodovina (20. stoletje)
Pravni vidiki osamosvojitve Slovenije
Odlomki iz civilnega in kazenskega prava

Temeljni literatura in viri:

– S. Vilfan, Uvod v pravno zgodovino, Uradni list RS, Ljubljana (2011).
– K. Škrubej, Pravo v zgodovini, GV Založba, Ljubljana (2010).
– Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996 (uvodno poglavje).
– S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Slovenska matica, Ljubljana 1996 (na spletni strani).
– O.F. Robinskon, T.D. Fergus, W.M. Gordon, European Legal History, Butterworths, London 2000 (posamezna poglavja).

– S. Vilfan, Introduction to Legal History, Uradni list RS, Ljubljana (2011).
– K. Škrubej, The Law in History, GV Založba, Ljubljana (2010).
– Vilfan, Historical Law Creation and the Slovenes, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996 (introductory chapter).
– S. Vilfan, The Slovenes’ Legal History, Slovenska matica, Ljubljana 1996 (specific chapters).
– O.F. Robinskon, T.D. Fergus, W.M. Gordon, European Legal History, Butterworths, London 2000 (specific chapters).

Cilji in kompetence:

Predmet študente uvaja v razumevanje najbolj temeljnih zgodovinskih pravnih dokumentov, ki so bili predpogoj za sodobno pravno-civilizacijsko ureditev.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/študentka spozna zgodovinske vzroke nastajanja in sprememb prava, kar olajšuje razumevanje sodobnih dogodkov na področju prava;
se seznani z zgodovinskim razvojem temeljnih pravnih institutov, institucij in postopkov na različnih pravnih področjih, kar mu/ji omogoči ustvarjalnejše (in kritično) razmišljanje o vsakokratnem pozitivnem pravu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aktivno udeležbo študentov;
utrjevanje snovi na vajah s preučevanjem zgodovinskih pravnih dokumentov.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

Izredni profesor za teorijo prava in ustavno pravo. Doktorat iz prava s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, magisterij iz prava z Univerze Georgetown v ZDA. Več kot deset let strokovni sodelavec na Ustavnem sodišču Republike Slovenije.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/pravn