Posebni upravni postopki PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski Pravo in management nepremičnin 2  PMN2  1/2  1/2

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 

Vsebina

Vsebina predmeta še bolj definira upravno pravo in upravnih dejavnosti na primerih posebnih upravnih postopkov. Upravni postopek zajema procesna pravila, ki predstavljajo minimalne standarde demokratičnega postopanja organov uprave pri odločanju v upravnih stvareh. Študentje spoznavajo postopek kot temeljni okvir za varstvo javnih koristi v razmerju do interesov in pravic ter pravnih koristi strank.

Opis vsebine

• Temeljna načela upravnega postopka.
• Postopek na prvi stopnji.
• Pravna sredstva. Izvršba.
• Posebni upravni postopki.
• Upravni spor.
• Varstvo z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic v upravnem sporu.
• Varstvo pravic po evropski konvenciji o človekovih pravicah pred Evropskim sodiščem zaradi kršitve teh pravic z upravnimi akti.

Temeljni literatura in viri / Readings:

– Zakon o splošnem upravnem postopku
– Zakon o upravi
– ZUP z uvodnimi pojasnili, Uradni list RS, Ljubljana 1996.
– Zakon o upravnih sporih
– Jerovšek, T.: Upravni postopek in upravni spor, ČZ Uradni list RS, Ljubljana 1985.

Cilji in kompetence:

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:
– poznavanje pojma posebnih upravnih postopkov, vrste upravnih dejavnosti;
– sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
– razumevanje temeljnih izhodišč;
– sposobnost razumevanja varstva javnih koristi v razmerju do interesov in pravic strank;
– sposobnost razumevanja praktičnih primerov.

Predvideni študijski rezultati:

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

Pisni in ustni izpit.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/poseb