Posebni upravni postopki (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30 6

Nosilec predmeta

viš. pred. mag. Marko Starman

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • poznavanje temeljnih pravnih pojmov in analitičnega mišljenja,
 • splošna razgledanost in sposobnost razumevanja osnovnih družbenih konceptov in problemov s področja upravnih postopkov.

Vsebina

1.    UVOD
Splošna načela upravnega procesnega prava glede na Zakon o splošnem upravnem postopku. Splošne značilnosti upravnega procesnega prava in njegovo razmerje do upravnega materialnega in upravnega organizacijskega prava. Razumevanje načela subsidiarnosti.

POSEBNI INŠTITUTI UPRAVNEGA PROCESNEGA PRAVA

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
Predstavljena je zakonska materija in sicer: splošne določbe, načela, organizacija, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, ukrepi inšpektorjev, odškodninska odgovornost, povezana z inšpekcijo.

Inšpekcijski nadzor na državni ravni in inšpekcijski nadzor na lokalni ravni. Varstvo javne koristi kot dopustni temelj nadzora. Organizacija inšpekcijske službe. Skladnost ukrepov in zasledovanih ciljev. Ukrepanje po uradni dolžnosti. Razmerje ZIN do ZUP in dvojna subsidiarnost. Načela inšpekcijskih postopkov: samostojnost, varstvo javnega interesa in zasebnih interesov, načelo javnosti, sorazmernost. Pristojnost. Postopek.  Ukrepi: preventivni, redni, posebni, za varstvo tretjih oseb. Odločba. Pritožbeni postopek. Odločanje o prekrških kot stranski ukrep zaradi kršitve predpisov. Smiselna uporaba ZUP. Odškodninska odgovornost.

POSTOPKI RAZLASTITVE:
Razlastitev in omejitve lastninske pravice ureja Ustava RS in Zakon o urejanju prostora (ZUREP-1) in sicer:
splošna določbe, razlastitev, ki ga sestavlja razlastitveni postopek, odškodnina in nadomestna nepremičnina, druge stvarne pravice. Predstavljen je tudi postopek omejitev lastninske pravice, vrnitev nepremičnine, ukinitev služnosti v javno korist in ukinitev pravice uporabe.

Temeljni literatura in viri:

Obvezna:

 • Mag. Marko Starman, prosojnice s predavanj.
 • Jerovšek Tone in Kovač Polonca, Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2008.
 • Predpisi (zakoni, podzakonski splošni akti), ki bodo obravnavani na predavanjih in obsegu, ki bo obravnavan

Priporočena:

Knjige in učbeniki

 • Jerovšek Tone in Gorazd Trpin et. al., Komentar zakona o splošnem upravnem postopku, Inštitut za javno upravo PF, Ljubljana 2004.
 • Jerovšek, T, Kladošek, R, Zakon o inšpekcijskem nadzoru.
 • Pirnat Rajko, Komentar zakonov s področja uprave, 2004, Inštitut za javno upravo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2004,
 • Podlipnik, Jernej. Dovoljenost, obseg vložitve ter preizkus revizije po ZUS-1. Pravosodni bilten, 2010, letn. 31, 1, str. 187-195.

Pravni viri:

 • Ustava Republike Slovenije
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP).
 • Zakon o inšpekcisjkem nadzoru (ZIN)
 • Zakon o Urejanju prostora (Zurep – 1)

Cilji in kompetence:

Predmet obsega predstavitev osnovnih elementov inšpekcijskih postopkov in postopka razlastitev. Gre za nadgradnjo znanj splošnega upravnega postopka predvsem v smislu, kdaj kdo in v katerih zadevah se uporablja upravni postopek. Predavanja so osredotočena na opredelitev narave posebnih upravnih postopkov in načela subsidiarnosti. Razlaga načel s prikazom poteka nekaterih posebnih upravnih postopkov, kot je inšpekcijski postopek po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in postopek razlastitev.

Pomembna je tudi vzpostavitev povezave med vsebino tega predmeta in nekaterimi drugimi najpomembnejšimi področji kurikuluma te fakultete na dodiplomskem nivoju (predvsem z naslednjimi predmeti: upravno materialno pravo, splošno upravno procesno pravo in javna uprava ter prostorsko načrtovanje in temeljna načela obligacijskega in stvarnega prava).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
•    celovito, kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanje rešitev s področja upravnega procesnega prava, javne uprave ter drugih družbenih ved (interdisciplinarnost);
•    sposobnost kreativne uporabe znanja v pravnem in poslovnem okolju;
•    poznavanje in razumevanje razvoja upravnega procesnega prava ter procesov modernizacije tega upravnega področja;
•    sposobnost za reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov s področja upravnega procesnega prava;
•    sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst sistema upravnega procesnega prava.

Študentje bodo razvili nekatera predmetno specifična znanja in razumevanja:
•    razumevanje splošnega upravnega procesnega prava in razmerja do posebnih upravnih postopkov ter osnovnih problemov na tem področju;
•    sposobnost reševanja preprostih strokovnih problemov s področja upravnega procesnega prava;
•    razumevanje slovenskega sistema procesnega upravnega prava kakor tudi najnovejših procesov razvoja tega sistema v Sloveniji

Metode poučevanja in učenja:

 • Frontalna oblika poučevanja;
 • Razlaga;
 • Razgovor/ diskusija/debata;
 • Delo z besedilom;
 • Druge vrste nastopov študentov;
 • Uporaba projektorja za elektronske predstavitve (PowerPoint).

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit 100 %.

Reference nosilca:

Mag. Marko Starman je magistriral na področju upravnega in ustavnega prava na Pravni fakulteti v Združenih državah Amerike – »The Law School – University of Chicago«.

Na svoji poklicni poti je vodil in sodeloval v mnogih projektih na različnih delovnih področjih, ki so zahtevali intenzivno usklajevanje in odzivnost na konkretno javno pravno problematiko. Že v letu 1999 in 2000 je bil član vladnega dela slovensko-avstrijske mešane komisije za uskladitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Kot državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je neposredno vodil projekt uskladitve Zakon o varstvu osebnih podatkov z evropskim pravnim redom (ZVOP-1) in sprejem Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP). Na Ministrstvu za okolje in prostor je vodil in zaključil projekt sprejema Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN). Vodil je Komisijo Vlade RS za oblikovanje stališč do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, ki je poleg koordinacije med ministrstvi in vladni službami. Nadaljeval je z vodenjem Komisije tudi, ko je iz Ministrstva za okolje prešel na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je sooblikoval projekt regionalizacije. Od leta 2009, je vodja Krajinski park Strunjan. V letu 2012, je kot prvi predsedoval Skupnosti parkov Slovenije.

Poleg neposrednih in zahtevnih operativnih dolžnosti v državni upravi je dognanja in izkušnje vezane neposredno ali posredno na njegovo delo objavlja v strokovnih in znanstvenih člankih. Rezultati njegovega raziskovalnega dela so bili objavljeni v različnih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter predstavljeni na seminarjih in konferencah doma in v tujini.

Na Fakulteti za upravo je mag. Starman je od leta 1999  do leta 2010 je sodeloval v pedagoškem procesu in sicer pri predmetih Uvod v javno upravo in Lokalna samouprava.  Od 2009 je višji predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi gorici, pri predmetih: Uvod v civilno procesno pravo, Uvod v obligacijsko pravo in Pravo prostorskega urejanja

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/poseb