Posebni upravni postopki (Izbirni predmet) PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski Pravo in management nepremičnin 2  PMN2  2  3

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Jezik

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 

Vsebina

 • Temeljna načela upravnega postopka.
 • Postopek na prvi stopnji.
 • Pravna sredstva. Izvršba.
 • Posebni upravni postopki.
 • Upravni spor.
 • Varstvo z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic v upravnem sporu.
 • Varstvo pravic po evropski konvenciji o človekovih pravicah pred Evropskim sodiščem zaradi kršitve teh pravic z upravnimi akti.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o upravi
 • ZUP z uvodnimi pojasnili, Uradni list RS, Ljubljana 1996.
 • Zakon o upravnih sporih
 • Jerovšek, T.: Upravni postopek in upravni spor, ČZ Uradni list RS, Ljubljana 1985.

Cilji in kompetence:

Vsebina predmeta še bolj definira upravno pravo in upravnih dejavnosti na primerih posebnih upravnih postopkov. Upravni postopek zajema procesna pravila, ki predstavljajo minimalne standarde demokratičnega postopanja organov uprave pri odločanju v upravnih stvareh. Študentje spoznavajo postopek kot temeljni okvir za varstvo javnih koristi v razmerju do interesov in pravic ter pravnih koristi strank.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje pojma posebnih upravnih postopkov, vrste upravnih dejavnosti;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • razumevanje temeljnih izhodišč;
 • sposobnost razumevanja varstva javnih koristi v razmerju do interesov in pravic strank;
 • sposobnost razumevanja praktičnih primerov.

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

Pisni in ustni izpit.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/poseb