Policijsko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
20  10  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Tomaž Čas

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vsebina

Vsebina predmeta policijsko pravo zajema v prvem delu mesto in vlogo policije v nacionalno varnostnem sistemu Republike Slovenije in razvoj policijske dejavnosti v Republiki Sloveniji. V drugem delu sta obravnavani organiziranost in delo Ministrstva za notranje zadeve in Policije na državnem, regionalnem  in lokalnem nivoju. V nadaljevanju predmet v kratkem obravnava represivne in druge nadzorstvene državne organe ter v njih ustrezno umesti Policijo ter njihove naloge in pooblastila. V osrednjem delu pa predmet zelo temeljito obravnava temeljne naloge policije, uporabo posameznih pooblastil in prisilnih sredstev policistov, njihov status ter pravice in dolžnosti policistov. Ob zaključku pa so obravnavana tudi nekatera druga pooblastila policistov, nadzor nad delom Policije, pritožbe zoper policiste in določena pooblastila izhajajoča iz drugih predpisov in Kodeks policijske etike.

Temeljni literatura in viri:

 

Policijsko pravo: izbrane vsebine za študente Evropske pravne fakultete: skripta: (elektronski vir)/ Tomaž Čas. – Ljubljana: Evropska pravna fakulteta v Ljubljani, 2014. – 179 str.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št.: 15/2013).

Zakon o organiziranosti in delu policije (Uradni list RS, št.: 15/2013).

Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, štev. 50/2006) ter spremembe in dopolnitve.

Zakon  o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007).

Pravilnik o policijskih pooblastilih (Ur. l. RS, št. 16/2014).

Policijsko pravo : izbrane vsebine za študente Evropske pravne fakultete : skripta : [elektronski vir] / Tomaž Čas. – Ljubljana : Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, januar 2012. – 148 f. ; 30 cm
Bibliografija: str. 146-148, 351.74, COBISS.SI-ID 1024284017

Cilji in kompetence:

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja ter v okviru možnosti aktivni prispevki študentov (ustni nastopi, pisna poročila); študij (predvsem) primarnih virov in obvezne literature.

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

Cobiss 14282

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/polic