Rimsko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
45 40 8

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

  1. Zgodovinski razvoj rimskega prava
  2. Temeljni pojmi
  3. Rodbinsko pravo
  4. Stvarno pravo
  5. Obligacijsko pravo
  6. Dedno pravo
  7. Osnove kanonskega prava

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna:
– Janez Kranjc, Rimsko pravo, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, GV založba, Ljubljana 2010.

Priporočljiva neobvezna literatura:
–  Viktor Korošec, Rimsko pravo, Ur. list RS, Ljubljana, ena od izdaj.
– Janez Kranjc, Primeri iz rimskega prava, ponatis 3. nove izdaje, Ur. list RS, Ljubljana 2012

Cilji in kompetence:

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo temeljna znanja institutov civilnega prava, ki jih bodo usposobila za razumevanje nadaljnjega študija civilistike, predvsem stvarnega, dednega, obligacijskega in družinskega prava. Razumeli bodo vire naše pravne tradicije.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Osvojitev razumevanja relevantnih temeljnih institutov s področja dednegacivilnega prava. Osvojitev temeljne pravne terminologije civilnega prava. Razumeti razvoj civilnega prava skozi zgodovino. Razumeti razvoj različnih pravnih institutov iz kazuistike.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja »ex cathedra,«
  • Študij predvidene literature,
  • Samostojen študij kazuistike.

Načini ocenjevanja:

Pisni in ustni izpit.

Reference nosilca:

–    Univ. docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
–    Državni pravniški izpit
–    Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave / Selected bibliografical units:
–    DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
–    DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331.
–    DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
–    DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
–    DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
–    PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011.
–    DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/osnov