Osnove prostorskega planiranja

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
35 30 6

Nosilec predmeta

viš. pred. Ivan Stanič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

 • Mesto in urbanizacija: osnovni pojmi in odnosi/strukture.
 • Načela in pravila planiranja rabe prostora in tipologije objektov.
 • Zgodovina razvoja mest in sodobna teorija planiranja.
 • Prostorska zakonodaja in dokumentacija.

Temeljna literatura in viri:

 • Čerpes, I., Blejec, G. in Koželj, J. (2008) Urbanistično načrtovanje, raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana.
 • Dimitrovska Andrews, K. (1998) Obvladovanje mesta: formalni in neformalni vzvodi (re)urbanizacije, Urbani izziv, let.9, št.2, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana.
 • Košir, F. (1993) Zamisel mesta, Slovenska matica, Ljubljana.
 • Pogačnik, A. (1999) Urbanistično planiranje, univerzitetni učbenik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti problematiko prostorskega planiranja in razvoja sodobnega mesta ter obravnavati  osnovne prostorsko planerske in načrtovalske naloge urejanja prostora z vidika managementa infrastrukture.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje splošnih pojmov, kot so urbanizem, planiranje, načrtovanje;
 • Razumevanje temeljnih načel prostorskega planiranja, predvsem planiranje namenske rabe prostora in tipologije objektov;
 • Poznavanje vloge urbanista v širšem konceptu nepremičninskega managementa;
 • Poznavanje posameznih faz  procesa planiranja in funkcije posameznih planskih dokumentov predvsem v zvezi s planiranjem infrastrukture.

Metode poučevanja in učenja:

Uporaba sodobnih didaktičnih metod

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov
 • Individualne konsultacije

Načini ocenjevanja:

 • Seminarska naloga

ocenjevalna lestvica: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/osnov