Osnove managementa PMIN1

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski Pravo in management nepremičnin I 1 1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
35 30 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Dejan Jelovac

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

 • Opredelitev pojma management in vodenje.
 • Teoretični modeli organizacij.
 • Oblikovanje in formiranje poslanstva, organizacijskih ciljev in vizije organizacije.
 • Politika organizacije in njen vpliv na razvoj organizacije.
 • Pomen organizacijskih sprememb in njihov vpliv na inovacije.
 • Zunanje in notranje okolje organizacije.
 • SPIN analiza organizacijskega okolja.
 • Različne vrste in oblike moči vodenja ter njen vpliv na organizacijske odnose.
 • Globalizacija in konkurenčnost organizacije.
 • Temeljna znanja za samostojno raziskovalno in projektno delo pri predmetu management: osnove raziskovalnega pristopa in zapis strokovnega besedila.

Temeljni literatura in viri:

Obvezna:

 • Robbins, Stephen, Coulter, Mary (2014): Management, 12th Edition, Harlow: Pearson.
 • Jelovac, Dejan (2016): Zapiski s predavanj, Nova Gorica: EPF spletni referat – gradiva za predmet.
 • Možina, Stane [et al.] (2002): Management: nova znanja za uspeh,  Radovljica: Didakta.

Priporočena:

 • Witzel, Morgan (2005): Management: The Basics, London & New York: Routledge.
 • Deresky, Helen (2002): International Management, Harlow: Prentice Hall.
 • Mintzberg, Henry (2001): Managing Exceptionally. Organizational  Science, Vol. 12, No. 6. pp. 759-771.
 • Senior, Barbara, Fleming, Jocelyne (2006): Organizational Change, Harlow: Prentice Hall.
 • Coulson-Thomas, Colin (1998): The Future of the Organization, London: Kogan Page.
 • Dunphy, D., Griffiths, A., Benn, S. (2003): Organizational Change for Corporate Sustainability, London & New York: Routledge.
 • Woodall, Jean, Winstanley, Diana (1998): Management development, Oxford: Blackwell.
 • Dickson, Tim (ur.) (1997): Mastering Management, London: Pearson Education.
 • Jambrek, Peter. Uvod v sociologijo. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1997.

Cilji in kompetence:

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih  kompetenc:

 • sposobnost razumevanja teoretičnih modelov organizacij,
 • analitično razmišljanje, konstruktivno in kreativno mišljenje,
 • razvoj avtonomije in kritičnosti,
 • uporaba in vrednotenje znanja;
 • razvoj konkurenčne in podjetniške miselnosti,
 • sposobnost kritične refleksije o vključevanju v evropsko in globalno družbo, v njen razvoj in reševanje problemov.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih predmetno-specifičnih kompetenc:

 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • razvoj spretnosti in veščin pri uporabi znanja na področju management s pomočjo reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov,
 • sposobnost pridobivanja veščin vodenja in menedžmenta organizacije,
 • sposobnost razumevanja poslanstva, organizacijskih ciljev, vizije organizacije, organizacijske strukture in politike organizacije,
 • razvoj veščin in spretnosti PEST analize okolja organizacije,
 • razvoj veščin za uvajanje sprememb v organizaciji,
 • razvoj spretnosti na področju doseganja konkurenčnost organizacije,
 • razvoj veščin za uvajanje in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije s strani managementa organizacije.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/študentka:

 • Osvoji splošne pojme o organizacijskih teorijah, organizaciji, organizacijskih ciljih in viziji.
 • Spozna pomen snovanja politike organizacije.
 • Razume pomen SPIN analize okolja.
 • Poveže vpliv okolja in inovativnost v organizaciji.
 • Usvoji splošne pojme o managementu.
 • Spozna splošne pojme o moči vodenja.
 • Opredeli pomen konkurenčnosti organizacije.
 • Pridobi temeljna znanja za samostojen in avtonomen pristopi z znanstvenega, projektnega in raziskovalnega delu pri predmetu osnove managementa.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Individualno in skupinsko raziskovalno, projektno in seminarsko delo;
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).
 • Sodelovalno delo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Načini ocenjevanja:

 • Ustni in pisni izpit 70%
 • Izdelava seminarske (raziskovalne) naloge 30%

Reference nosilca:

JELOVAC, Dejan, WAL, Zeger van der, JELOVAC, Ana. Business and government ethics in the new and old EU: an empirical account of public-private value congruence in Slovenia and the Netherlands. Journal of Business Ethics, 2011, vol. 103, no. 1, str. 127-141.

JELOVAC, Dejan, REK, Mateja. Komuniciranje v medkulturnem okolju. Ljubljana: Vega, 2010.

GRUŠOVNIK, Rosana, JELOVAC, Dejan. The Impact of managerial multicultural competences on companyʼs competitive advantage in global economy. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2014, vol. 7, no. 3, str. 58-89-

BARIĆ, Ana, JELOVAC, Dejan, FAIN, Nuša. Barriers in multicultural business communication : an empirical study of Slovenia and Bosnia and Herzegovina. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2013, vol. 6, no. 3, str. 18-38

JELOVAC, Dejan. The impact of corporate social responsibility in the context of small and medium enterprise. Innovative issues and approaches in social sciences, May 2012, vol. 5, no. 2, str. 21-35. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume5-Number2-2012.pdf.

JELOVAC, Dejan. The historical-cultural background of public administration values: the case of Slovenia = Zgodovinsko-kulturno ozadje vrednot v javni upravi : primer Slovenija. Raziskave in razprave, 2010, letn. 3, št. 3, str. 75-101.

JELOVAC, Dejan. Poslovna etika kot nujni pogoj odličnosti. V: BUKOVEC, Boris (ur.). Etičnost razmišljanja in delovanja pri uveljavljanju strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva. V Novem mestu: Fakulteta za organizacijske študije, 2010, str. 83-100.

JELOVAC, Dejan, JURIČAN, Dobran. Kodeks podjetniške kulture za skladen regionalni razvoj. V: NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAVBAR, Marjan (ur.), HORVAT, Andrej (ur.), HREN, Marko (ur.), JUVANČIČ, Luka (ur.), PIRY, Ivo (ur.), RONČEVIĆ, Borut (ur.). Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj, (Regionalni razvoj, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 311-318.

JELOVAC, Dejan. Podjetniška kultura in etika. Portorož: VSŠP, 2000.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/osnov