Osnove kadrovskega managementa

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  2  2

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

dr. Gozdana Miglič

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Upoštevanje splošnih študijskih pogojev fakultete.

Vsebina

 • Opredelitev pojma kadrovski management.
 • Potek zaposlovanje kadrov in izbor kandidatov za delovno mesto.
 • Vpliv organizacijskega in delovnega okolja na zadovoljstvo, uspešnost in odličnost zaposlenih.
 • Komunikacija v organizacijskem okolju vrste in oblike komunikacije.
 • Motivacija in motivacijske teorije.
 • Nagrajevanje zaposlenih.
 • Vodenje organizacije in opredelitev pojmov: hierarhični odnosi, moč, oblast in vpliv v organizaciji.
 • Lastnosti dobrih vodij.
 • Uporaba različnih vrst in oblik moči pri vodenju: moč nagrade, prisile, legitimna in karizmatična moč, moč medsebojne odvisnosti, celostna moč vodenja.
 • Čustvena inteligenca in njen vpliv na organizacijsko klimo in kulturo.
 • Vodenje in protokol sestankov v organizaciji.
 • Vodenje razgovora in letni razgovori z zaposlenimi.
 • Vrste, oblike, namen in pomen individualnega dela, dela v dvojicah, skupinskega in timskega dela in sodelovanja.
 • Konflikti, njihova pojavnost, preprečevanje in reševanje konfliktov v delovnih organizacijah.
 • Pojavnost nasilja in preprečevanje nasilja na delovnem mestu.
 • Vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije na komunikacijo, vodenje in medsebojne odnose v organizaciji.
 • Protokol sodelovanja zaposlenih v organizaciji in sodelovanje z okoljem.
 • Razvoj človeških virov v organizacijah – učeče se organizacije, vseživljenjsko učenje in družba znanja.
 • Odgovornosti in pravice ter varovanje pravic zaposlenih.
 • Temeljna znanja za samostojno raziskovalno in projektno delo pri predmetu Kadrovski management: osnove raziskovalnega pristopa in zapis strokovnega besedila.

Temeljni literatura in viri:

 • Temeljotov, S.A., Zupančič D. (2006) Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja. Ljubljana, SIR.
 • Dečman Dobrnjič Olga (2002) Kako vodeni doživljajo vodenje. Skupnost dijaških domov. Koper.
 • Derek, C.C. (2004) Intelligent Building: Design Management and Operation, London, Thomas Telford.
 • Černetič, M. (2007) Management in sociologija organizacij. Moderna organizacija, Kranj.
 • Toringhton, Derek, Laura Hall in Stepken Taylor. 2005. Human resource management. Prentice Hall.

Priporočljiva literature:

 • Sennet, Richard (2008). Kultura novega kapitalizma. Založba. Ljubljana.
 • Easterby Smith, Mark, Richard Thorpe in Andy Lowe. 2004. Raziskovanje v managementu. Koper: Fakulteta za management.
 • Grint, Keith. 1997. Leadership. New York: Oxford University Press.
 • Jambrek, Peter. Miti in rituali. V: Jambrek, Peter (ur.). Uvod v sociologijo. Knj. 2, Oblike združevanja in kulture. Ljubljana: Univerzum, 1979, str. 282-292.
 • Toplak, Ludvik. Sprememba odgovornosti direktorja v spremenjenih lastninskih razmerjih. Organ. kadri, 23, št. 1/2 (16.V.1990), str. 67-79.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je opredeliti pojem kadrovskega managementa oziroma managementa človeških virov. Cilji učne enote predmeta Kadrovski management so prepoznati in opredeliti medsebojne odnose med zaposlenimi v organizaciji z vidika kadrovanja, vodenja in medsebojnega sodelovanja zaposlenih v organizaciji in v okolju.

Temelji cilj in namen predmeta je, da študentje spoznajo pojme iz:

 • kadrovskega managementa in kadrovskih procesov
 • zaposlovanja kadrov
 • motivacije in motivacijskih procesov
 • organizacijskega vedenja
 • konfliktov med zaposlenimi
 • vodenja sestankov
 • vodenja letnih razgovorov
 • kulture organizacije
 • vodenja in moči vodenja
 • timskega dela
 • čustvene inteligence
 • vpliva IKT na medsebojne odnose in poslovanje
 • razvoja človeških virov in učeče se organizacije
 • varnega delovnega okolja z vidika človekovih pravic

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc:

 • predmetno-specifične kompetence o: kadrovskem managementu, zaposlovanju kadrov, izboru kandidatov za delovno mesto ter o odgovornostih in pravicah zaposlenih;
 • predmetno-specifične kompetence o: vrstah motivacije, načinu motiviranja in nagrajevanja, vplivu motivacije ter delovnega okolja na zaposlene in na razvoj organizacije;
 • Predmetno-specifične kompetence o: vodenju in vodjih, komunikaciji in komuniciranju, o moči vodenje ter nastajanju, preprečevanju in reševanju konfliktov na delovnem mestu, o čustveni inteligenci ter o pojavnosti in preprečevanju nasilja na delovnem mestu.
 • predmetno-specifične kompetence o: vplivu informacijsko- komunikacijske tehnologije na sodelovanje med zaposlenimi, o vrstah, pomenu in oblikah individualnega dela, dela v dvojicah, skupinskega in timskega dela, o zaposlovanju, vodenju letnih razgovorov in protokolu sodelovanja v in izven organizacije;
 • strokovne kompetence o: uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, reševanju problemov, samostojni uporabi in selekciji znanj strokovnih in znanstvenih besedil, izdelavi seminarske naloge preko projektnega in raziskovalnega dela;
 • splošne kompetence: kompetence na socialnem področju, kot so: medsebojni odnosi, sodelovalno delo v skupini, poznavanje različnih kulturnih in okoljskih značilnosti udeležencev in njihovih organizacij, razvoj podjetnosti, načrtovanje, analiziranje, timsko sodelovanje in reševanje konfliktnih situacij;
 • splošne kompetence: komuniciranje v materinem jeziku, branje, pisanje, govor, poslušanje.
 • splošne kompetence: analitično razmišljanje, konstruktivno in kreativno mišljenje, razvoj avtonomije in kritičnosti, uporaba in vrednotenje znanja;
 • splošne kompetence: razvoj konkurenčne in podjetniške miselnosti, kritično vključevanje v evropsko in globalno družbo, v njen razvoj in reševanje problemov;

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:

 • Osvoji splošne pojme o kadrovanju in kadrovskih sistemih.
 • Spozna sistem zaposlovanja kadrov, vodenja sestankov ter letnih razgovorov.
 • Spozna splošne pojme o vodenju, vodjih in o moči vodenja.
 • Opredeli motivacijske dejavnike ter smiselnost in oblike nagrajevanja zaposlenih.
 • Spozna oblike komuniciranja in prednosti in slabosti individualnega dela, dela v dvojicah, skupinskega ter timskega dela ter njihovo prepletenost v delovnih procesih.
 • Razume pomen sinergijskega sodelovanja, nastanek in preprečevanje ter procese reševanja konfliktov v delovnem okolju in v organizaciji.
 • Pridobi znanja s področja protokola komunikacijskih sistemov v organizaciji, znanja za določitev in prepoznavanje odgovornosti, nasilja in varovanja pravic delavcev v organizaciji.
 • Razume vidike pomembnosti različnih vrst in oblik znanja ter pomen razvoja človeških virov za razvoj in konkurenčnost organizacije.
 • Pridobi temeljna znanja za samostojen in avtonomen pristopi z znanstvenega, projektnega in raziskovalnega delu pri predmetu kadrovski management.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Individualno in skupinsko raziskovalno, projektno in seminarsko delo;
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).
 • Sodelovalno delo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Načini ocenjevanja:

 • Ustni izpit
 • Pisni izpit
 • Seminarska (raziskovalna) naloga

Reference nosilca:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/osnov