Osnove Arhitekture

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  PMIN1  1  1

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Sonja Miculinič

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik študija.

Vsebina

 • Razumevanje arhitekture
 • Razumevanje vloge arhitekta v procesu gradnje
 • Arheitektura, 1900-2010

Temeljni literatura in viri :

 • Bernik, Stane (2004), Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja. Ljubljana: Založba Rokus.
 • Curtis, William (1996 (1987)), Modern Architecture Since 1900. London: Phaidon Press.
 • Ravnikar, Edvard, Umetnost in arhitektura. Ljubljana.
 • Gössel, Peter and Leuthauser (2005), Gabriele, Architecture in the 20th Century. Taschen.
 • Gropius, Walter (1961), Sinteza v arhitekturi. Zagreb: Tehnička knjiga.

Cilji in kompetence:

Slušatelji se seznanijo s pomenom in vlogo arhitekture v slovenskem in evropskem prostoru, predvsem s stališča arhitekturnega razmišljanja in oblikovanja v skladu z razvojem tehnologije in novih materialov. Za razumevanje arhitekture je pomembno razviti občutek za arhitekturno oblikovanje in kakovost arhitekture, ki se skozi zgodovino spreminja in nadgrajuje.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje arhitekture;
 • poznavanje zgodovinskih sprememb pri oblikovanju arhitekture;
 • poznavanje elementov, ki vplivajo na kakovostno arhitekturo;
 • sposobnost analiziranja sodobne arhitekture.

Predvideni študijski rezultati:

Študent/študentka:

 • Pozna arhitekturne osnove modernizma.
 • Razume razvoj arhitekture.
 • Razume principe gradnje in arhitekturnega oblikovanja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

 • Ocenjuje se seminarsko delo in ustni izpit
 • Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/osnov