Osnove arhitekture 20. in 21. stoletja

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  1/2  1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Sonja Miculinič

Jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

Predstavitev osrednjih konceptov in izbranih ključnih primerov arhitekture 20. in 21. stoletja z namenom, da se slušatelji seznanijo s pomenom in vlogo arhitekture pri vrednotenju in investiranju v nepremičnine. Modernizem je čas bistvenih sprememb arhitekturnega razmišljanja in oblikovanja predvsem z vidika razvoja tehnologije, novih materialov, medijev. Za razumevanje arhitekturne vrednosti nepremičnin je pomembno razviti občutek kako se je arhitekturno oblikovanje razvijalo in kaj je bistveno za kakovost arhitekture, ki skozi zgodovino le pridobiva na vrednosti.

– Nebotičnik in mesto, 1900-2007
– Arhitektura in naravna krajina: od Wrighta do Murcutta
– Hiša kot eksperiment: Rietveld, Mies, Le Corbusier, Aalto, Koolhaas
– Nizkoproračunska stanovanjska gradnja in možnosti arhitekture
– Korporativni modernizem – Projektivne prakse
– Bilbao učinek: monumentalna arhitektura postmoderne dobe
– Premiki v arhitekturni produkciji Slovenije, 1990-2007

Temeljni literatura in viri:

– Bernik, Stane (2004), Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja. Ljubljana: Založba Rokus.
– Curtis, William (1996 (1987)), Modern Architecture Since 1900. London: Phaidon Press.
– Frampton, Kenneth (1980), Modern Architecture: a Critical History. London, New York: Thames and Hudson.
– Frampton, Kenneth (1995), Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge-Massachusetts, London: The MIT Press.

Cilji in kompetence:

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

– poznavanje moderne arhitekture;
– poznavanje zgodovinskih sprememb pri oblikovanju arhitekture;
– poznavanje elementov, ki vplivajo na kakovostno arhitekturo;
– sposobnost vrednostnega analiziranja sodobne arhitekture.

Predvideni študijski rezultati:

– razumevanje arhitekturnega razvoja,
– prepoznavanje arhitekturnih slogov in značilnosti,
– poznavanje najpomembnejših arhitektov in njihovih del.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Seminarska naloga 50%.

Pisni in ustni izpit. Ustni izpit 50%

Reference nosilca:

Doc. Sonja Miculinić u.d.i.a. je prepoznavna arhitektka aktivna na področju arhitekturnega in urbanističnega projektiranja, oblikovanja interjerjev, projektiranja razstav in publicistike. Leta 2005 je prejela nagrado Zlati svinčnik (ZAPS) ter 2004 je prejela prvo nagrado na javnem natečaju za OŠ Bonifika, Koper, z Omnio arhingom d.o.o. 1998 je prejela prvo nagrado na javnem natečaju za prenovo Dvorane državnega zbora z Albino Kinderhofer in Darjo Valič. Je aktivna članica v strokovnih združenjih: UIFA, Mednarodnega združenja arhitektov, Društva arhitektov Ljubljana in Desse. Predava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici in je gostujoča predavateljica na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Njena dela so objavljena v strokovnih časopisih Oris in AB.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/osnov