Obligacijsko pravo (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

doc. dr. Marko Brus

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. V splošnem delu se slušateljem predstavi, kako se pogodba sklene in kakšne učinke ima. Predmet potem obravnava kršitev pogodbenih obveznosti, spremembe in prenehanje obveznosti.

V posebnem delu pa se slušateljem v celoti predstavijo najpomembnejše pogodbe. To pa so: prodajna, podjemna in zakupna pogodba.

Temeljna literatura in viri:

– Brus, Uvod v zasebno pravo, Ljubljana 2011

– Brus, Obveznostno pravo, Ljubljana 2014

– Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, veliki komentar zakona o obligacijskih razmerjih, Ljubljana 1984 – 1986

– Cigoj: Teorija obligacij, Ljubljana 1981

– Juhart, Možina, Novak in drugi, Uvod v civilno pravo, 2011

– Juhart/Plavšak (redaktorja), Obligacijski zakonik s komentarjem (1. do 4. knjiga), 2004

Strohsack: Obligacijska razmerja, Ljubljana I (1995), II (1990) in III (1993)

Cilji in kompetence:

– poznavanje zakonodaje na področju obligacijskih razmerij;
– poznavanje načel obligacijskega prava;
– poznavanje pravil o kršitvi pogodbenih obveznosti;
– poznavanje pogodbenega prava, posebej še prodajne pogodbe, zakupne pogodbe, podjemne pogodbe

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost razumeti temelje pravne ureditve poslov, ki so pogosto uporabljajo v zvezi z nepremičninami.

Sposobnost uporabiti civilno pravo v praksi.

Metode poučevanja in učenja:

Za študente, ki so končali prvostopenjski študij prava: pozitivno ocenjena seminarska naloga

Za študente, ki niso končali prvostopenjskega študija prava: ustni izpit

Načini ocenjevanja:

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja

Reference nosilca:

– Brus, Marko, Evropsko in slovensko pravo potrošniške kreditne pogodbe, Podjetje in delo 6/7 (2012), str. 1450-1461

– Brus, Marko, Nastanek in vpis etažne lastnine, Pravosodni bilten, št. 1 (2011), str. 165-183

– Brus, Marko, Obveznostno pravo, Ljubljana 2014

– Brus, Marko, Uvod v zasebno pravo, Ljubljana 2011

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/oblig