Obligacijsko pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  2  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40  8

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. V splošnem delu se slušateljem predstavi celovit pregled na to kaj sploh obligacijsko razmerje pomeni, načela obligacijskega prava in vrste obveznosti, s poudarkom na nepremičninskem področju. Slušatelji pridobijo znanje o nastanku obveznosti, kakšne vrste obveznosti pogodb poznamo, pa tudi o odškodninskih obveznostih in odgovornostih. Dalje predmet obravnava učinke posameznih obveznosti ter utrditev, spremembe in prenehanje obveznosti. V posebnem delu pa se slušateljem v celoti predstavi pogodbeno pravo in pravo vrednostnih papirjev.

 • Obligacijsko razmerje, obligacijska pravica, obligacijska obveznost.
 • Sestavine, subjekti, vsebina obligacijskega razmerja.
 • Izpolnitveno ravnanje.
 • Pojem in vrste pravnega posla.
 • Pravna in poslovna sposobnost.
 • Sklenitev pogodbe po zastopniku.
 • Volja za sklenitev pogodbe in napake volje.
 • Oblika kot pogoj za veljavno sklenitev pogodbe.
 • Načini sklenitve pogodbe.
 • Pogodba kot pravni temelj nastanka pravic in obveznosti.
 • Pravne posledice kršitve pogodbe ter odškodninska odgovornost.
 • Odgovornost za škodo zaradi stvarne in pravne napake izpolnitve.
 • Pojem prodajne pogodbe, are, sestavine pogodbe.
 • Izročitev posesti in prenos lastninske pravice.
 • Potrošniška prodaja.
 • Najem in zakup nepremičnin.
 • Pogodba o posredovanju.
 • Prenehanje posredniške pogodbe.
 • Ureditev posredovanja po zakonu.

Temeljni literatura in viri :

 • Cigoj: Teorija obligacij, Ljubljana 1981.
 • Strohsack: Obligacijska razmerja, Ljubljana I (1995), II (1990) in III (1993).
 • Cigoj, Institucije obligacij, Uradni list, Ljubljana 1989.
 • Grilc / Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, GV, Ljubljana 1998.
 • Ilešič / Ilešič, Dokumentarni akreditiv, Gospodarski vestnik, Ljubljana, str. 11-30, 33-44.
 • Ilešič , Zastopanje tujih podjetij , Univerzum, Ljubljana 1980, str. 9-13, 51-110.
 • Zabel,Uvod v gospodarsko pogodbeno pravo, GV, Ljubljana 1987, str. 5-236, 331-410.
 • Juhart / Grilc,Obligacijska razmerja po 7. oktobru 1991, PP 20/91.
 • Ilešič, Internacionalizacija obligacijskega prava, ZZR PF 1990.
 • Zabel, Akreditivni kup, Pravnik 1990, str. 3030-313.
 • Več avtorjev, Komentar obligacijskega zakona, GV, 2004.
 • Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11.4.1980.
 • Obligacijski zakonik.

Cilji in kompetence:

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:

 • poznavanje zakonodaje na področju obligacijskih razmerij;
 • poznavanje načel obligacijskega prava;
 • poznavanje pogodbenega prava;
 • poznavanje prava vrednostnih papirjev;
 • sposobnost analiziranja, sintetiziranja pridobljenih znanj, predvidevanja rešitev in njihovih posledic;
 • sposobnost fleksibilnega prenosa znanj v prakso;

Predvideni študijski rezultati:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja obligacijskega prava.

Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni izpit.

Reference nosilca:

–    Univ. docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
–    Državni pravniški izpit
–    Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave / Selected bibliografical units:
–    DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
–    DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45.
–    DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331.
–    DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
–    DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
–    DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
–    PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011.
–    DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/oblig