Nepremičninska kultura in etika

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin    1  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40            9

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik.

Vsebina

• Pomen nepremičninskih organizacij v Sloveniji.
• Organizacija in organizacijska kultura.
• Organizacija kot strukturna skupina.
• Procesi v organizaciji.
• Nepremičninski management.
• Upravljanje z objekti.
• Ravnanje z ljudmi.
• Trajnostni razvoj.
• Uporabnikov pogled na organizacijsko okolje.
• Nove tehnologije v organizacijskem okolju.
• Etična načela v graditeljstvu

Temeljna literatura in viri:

 • Keith, A. Haugen, T., Brochner, J., Atkin, B. (2005). Facilities Management: Innovation and Performance. Routledge.
 • Temeljotov, S.A., Zupančič D. (2006) Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja. Ljubljana, SIR.
 • Temeljotov Salaj, A., Zupančič D. (2017) Attitude Towards Real Estate and Organizational Environment. Nova univerza, Evropska pravna fakulteta
 • Derek, C.C. (2004) Intelligent Building: Design Management and Operation, London, Thomas Telford.
 • Clanki iz znanstvenih revij / Published papers from Scientific Journals

Priporočena:

 • Rus, V.S. (1997) Socialna psihologija: teorija, empirija, eksperiment, uporaba. Ljubljana, Daevan.
 • Sehen, E.H. (1988) Organizational psychology. New York, Prentice Hall.
 • Trice, H.M. in Beyer J.M. (1993) The Cultures of Work Organizations. New Yersey, Eglewood Cliffs.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je spoznati pomen nepremičninske kulture ter subkulture in njen tesen odnos do kulture okolja. Slušatelji se bodo predvsem na praktičnem nivoju seznanjali z odnosom do nepremičninske in okoljsko-ekološke problematike, ekonomskih vidikov učinkovitosti, življenjskega stila, novih tehnologij v organizacijskem okolju, arhitekturnega managementa in uporabnikovih percepcij ter njihovih vplivov na vrednotenje. Obenem se bodo spoznavali z etičnimi vidiki in pravili v organizacijskem okolju.

Predvideni študijski rezultati:

• poznavanje pojma kulture;
• poznavanje procesov;
• sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
• sposobnost razumevanja odnosa do kulture v povezavi z nepremičninami;
• sposobnost razvijanja stikov z ljudmi,
• sposobnost raziskovanja;
• sposobnost komuniciranja z različnimi deležniki.

Metode poučevanja in učenja:

• Ocenjuje se pisni ali ustni izpit in seminarska naloga.
• Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.

Načini ocenjevanja:

Seminarsko delo 50%
Pisni / ustni izpit 50%

Reference nosilca:

Scientific monographs:

 • Temeljotov Salaj, Alenka, Zupančič, Dušan. Relationship to property and the organizational environment, (Professional Collection Slovenian Auditing Institute, iss. 4). 1. ed. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2006.
 • Grum, Bojan, Temeljotov Salaj, Alenka. Interdisciplinary aspects of real estate. 1. ed. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2011.

  Some Research papers in SCI/ SSCI / SCOPUS Journals, related to the scope:

 • Pompe, Andrej, Temeljotov Salaj, Alenka. Qualitative criteria of urbanism and brands: a comparative analysis.Urbani izziv, 2014,1, pp. 58-64, 74-92.
 • Baricic, Andrej, Temeljotov Salaj, Alenka. The effect of office workspace on the satisfaction of employees and their overall health – research presentation. Zdravstveno varstvo , 2014, vol.83, iss 3, pp. 217-231.
 • Grum, Bojan, Temeljotov Salaj, Alenka. The comparison of expressed satisfaction and expectations of potential real estate buyers in Slovenia and Japan.Facilities (Emerald), 2013, vol. 31, iss. 1-2, pp. 6-23
 • Temeljotov Salaj, Alenka, Jančar, Jerica, Štritof-Brus, Mojca, Trpin, Gorazd. The development of the real estate investment fund for the purpose of regional development. Lex localis, Jul. 2011, vol. 9, no. 3, pp. 265-281.
 • Temeljotov Salaj, Alenka, Fosner, Ajda, Jurca, Jerneja, Karcnik, Irena, Razpotnik, Irena, Dovga Zvegla, Lidija. Knowledge, skills and competence in spatial planning. Urbani izziv, jun. 2010, letn. 21, št. 1, pp. 61-69, 136-143.
 • Temeljotov Salaj, Alenka. The synergetic effect of the observer on the built environment. Urbani izziv, 2005, let. 16, 2, pp. 48-54, 163-167.

Some Involvement in the Research projects, related to the theme:

 • OSCAR ‘Value for owner and end-user of property’, The Research Council of Norway (2014-2018).
 • SEEB, Sustainable and Energy efficient Buildings (2012-2014), HERD program, NO. Cooperation between Norway, Kosovo and Slovenia.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/nepre