Neodvisne in alternative inštitucije za nadzor javnega sektorja

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Gorazd Trpin

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

Študij treh slovenskih primerov neodvisnih inštitucij za nadzor javnega sektorja:

  • Komisija za preprečevanje korupcije
  • Varuh človekovih pravic
  • Informacijski pooblaščenec .

Primerjljive inštitucije drugih nacionalnih sistemov. Primerljive inštitucije na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni.

Ustavni položaj obravnavanih inštitucij glede na ustavnosodno razlago delitve oblasti.

Pomen neodvisnih in alternativnih inštitucij za nadzor javnega sektorja za varovanje individualnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Vloga obravnavanih inštitucij pri zagotavljanju mirnega, izvensodnega, izvenupravnega in alternativnega reševanja konfliktov med državo in posameznikom.

Temeljni literatura in viri

Cilji in kompetence

Cilj študija je sistematični prikaz neodvisnih inštucij za nadzor javnega sektorja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se bodo naučili, katere oblike alternativnega reševanja sporov so mogoče na področju javnega sektorja in kako jih je mogoče uporabljati v praksi.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

  • frontalna oblika poučevanja

Učne metode:

  • diskusije
  • vaje z igro vlog – vodenje procesa pogajanj
  • vaje z igro vlog – biti pogajalec
  • snemanje s kamero in analiza

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 50%
Ustni del v obliki igre vlog vodenja mediacije 50%

Reference nosilca

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/neodv