Načrtovanje gradnje (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski Pravo in management nepremičnin 3  PMN3  1  2

Vrsta predmeta

izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 12  12

Nosilec predmeta

Doc. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. ing. arh.

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • osnovno poznavanje principov gradnje,
 • poznavanje osnovne gradbeniške terminologije,
 • sposobnost za izvajanje individualnega raziskovalnega dela na terenu,

Vsebina

 • opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje stanovanjske gradnje,
 • opredelitev kriterijev vrednotenja uspešnosti načrtovanja,
 • opredelitev osnovnih postopkov načrtovanja,
 • case studies,

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Dick van Gameren, Hans Ibelings, 2006: Revisions of Space – An Architectural Manual, ISBN: 9056624210, Nai publishers, Amstredam
 • Deplazes, Andrea (Ed.), 2005: Constructing Architecture, Materials, Processes, Structures A Handbook, ISBN: 3-7643-7189-7, A Birkhäuser book, Basel
 • Neufert, Ernst, et al., 2002: Projektiranje v stavbarstvu, ISBN: 86-365-0389-2, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana
 • Blenkuš, Matej, 2003: Uporabniku in okolju prilagojeno načrtovanje stanovanjske gradnje, doktorska disertacija, Fakulteta za Arhitekturo, Ljubljana
 • Abalos, Inaki, 2001: The good life : a guided visit to the houses of modernity, ISBN: 84-252-1830-6, Editoral G. Gilli, Barcelona
 • Schneider, Friederike, 1994: Grundrißatlas : wohnungsbau = Floor plan atlas : housing, ISBN: 3-7643-2625-5, Birkhäuser, Basel
 • Vodopivec, Aleš, 1980: Pojmovna opredelitev arhitekturnih elementov, Urbanistični inštitut SR Slovenije, Ljubljana

Cilji in kompetence:

 • sposobnost vrednotenja stanovanjske gradnje,
 • sposobnost prepoznavanja uspešnih primerov iz prakse,
 • sposobnost vodenja dialoga s strokovnimi sodelavci,

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje različnih pristopov načrtovanja stanovanjske gradnje,
 • poznavanje in prepoznavanje relevantnih dejavnikov, ki vplivajo na proces načrtovanja,
 • osnovne tehnike vrednotenja uspešnosti procesa načrtovanja,

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • študija primera,
 • samostojno seminarsko delo,

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit 75%,
 • seminarska naloga 25%

Reference nosilca / Lecturer’s references:

reference so dostopne na www.abiro.net

zahtevna gradnja 1996 – 2012
2002: Večnamenski objekt Šmartinka, Ljubljana,
naročnik: Primorje, d.d., ISO, d.o.o., projektant: IZTR, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: Primorje, d.d., fotografija: Miran Kambič,
2005: Garažne hiša Šentpeter, Ljubljana,
naročnik: Mestna občina Ljubljana (1. faza), Kranjska Investicijska Družba, d.o.o. (2. faza), projektant: Arhé, d.o.o., Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Anton Berce, Tomo Oblak, izvedba: Primorje, d.d., fotografija: Miran Kambič,
2006: Večstanovanjska hiša Dunajski vogal, Ljubljana,
naročnik: Mreža JIT d.o.o., (projektant: Scapelab, d.o.o., statika: Igor Lipanje, Elea Ic, d.o.o., izvedba: SGP Zasavje, d.d., fotografija: Miran Kambič,
2007: Adaptacija in novogradnja knjižnice v Grosuplju, Grosuplje,
naročnik: Mestna občina Grosuplje, projektant: Arhé, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: GPG, d.o.o., projekt opreme: Kaja Lipnik, Arne Vehovar, Ula Vehovar, fotografija: Miran Kambič,
2010: Poslovno stanovanjski objekt Dunajski Mozaik, Ljubljana
naročnik: Mreža JIT, d.o.o., projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: CGP Novo Mesto, d.d., fotografija: Miran Kambič,
2011: Dokončanje poslovno stanovanjskega objekta Dunajska Vertikala, Ljubljana
naročnik: Dunajska vertikala, d.o.o., projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Ervin Prešiček, izvedba: Kovinar Ljubljana, d.o.o., fotografija: Miran Kambič,
2011: Poslovni objekt Imparo, Ljubljana
naročnik: Imparo, d.o.o., projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: Begrad, d.d., fotografija: Miran Kambič,
2012: Poslovno stanovanjski objekt Dvorec Jelen, Kranj, v izvedbi
naročnik: Elektroservisi, d.o.o., projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: Lesnina Inženiring, d.d.,
2012: Nordijski center Planica 1a faza, Rekonstrukcija Bloudkove velikanke, Rateče, v izvedbi
naročnik: Zavod za šport RS Planica, projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Vojko Kilar, izvedba: GH Holding, d.d. in SPG Tehnik, d.d., fotografija: Miran Kambič,

enodružinske hiše 1996 – 2012
1998: Stanovanjska hiša F, Škofja Loka,
naročnik: zasebni, projektant: Arhé, d.o.o., statika: Anton Berce, fotografija: Miran Kambič),
2001: Stanovanjska hiša H, Kovski vrh, Škofja Loka
naročnik: zasebni, projektant: Arhé, d.o.o., statika: Anton Berce, fotografija: Miran Kambič,
2004: Stanovanjska hiša R, Oklukova gora, Brežice,
naročnik: zasebni, projektant: Scapelab, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: SL inženiring, d.o.o.,
2005: Stanovanjska hiša v Čezsoči, Bovec,
naročnik: Državna tehnična pisarna, Izpostava Bovec, projektant: Arhé, d.o.o., statika: Iztok Nastran, izvedba: Riko Hiše, d.o.o., fotografija: Miran Kambič,
2007: Adaptacija stanovanjske hiše za namen protokularne rezidence v Rožni dolini, Ljubljana,
naročnik: zasebni, statika: Saning, d.o.o., izvedba: Robit, d.o.o., fotografija: Miran Kambič,
2008: Poslovni prostori KID na garažni hiši Šentpeter,
naročnik: Kranjska Investicijska Družba, d.o.o., statika: Tomo Oblak, izvedba: Primorje, d.d., fotografija: Miran Kambič,
2008: Stanovanjska hiša Ž, Nožed, Lucija,
naročnik: zasebni, projektant: PTB, d.o.o., statika: Ivan Žužek, izvedba: PTB, d.o.o.
2011: Stanovanjske hiša G, Šenturška Gora, Krvavec
naročnik: zasebni, projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., izvedba: CPK, d.o.o.
2012: Stanovanjska hiša B, Portorož, v izvedbi
naročnik: zasebni, projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: GP Marc, d.o.o. in Lulič & co., d.o.o.,
2012: Vrstne hiše na Brinju, Beričevo, Dol pri Ljubljani, v izvedbi
naročnik: Mreža JIT, d.o.o., projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: Granel, d.o.o., fotografija: Miran Kambič,
2012: Stanovanjska hiša CB, Trebče, Bistrica ob Sotli, v izvedbi
naročnik: zasebni, projektant: Blenkuš-Florijančič, d.o.o., statika: Anton Berce, izvedba: Moškon Janko, s.p.,

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/nacrt