Načrtovanje gradnje

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Živa Kristl

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

• osnovno poznavanje principov gradnje
• poznavanje osnovne gradbeniške terminologije
• sposobnost za samostojen študij literature in izvedenih primerov gradnje

Vsebina

• opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje gradnje
• opredelitev kriterijev vrednotenja uspešnosti načrtovanja
• opredelitev osnovnih postopkov načrtovanja
• case studies

Temeljna literatura in viri:

Obvezna:

 • Deplazes, Andrea (Ed.), 2013: Constructing Architecture, Materials, Processes, Structures A Handbook, ISBN: 3-7643-7189-7, A Birkhäuser book, Basel
 • Dick van Gameren, Hans Ibelings, 2006: Revisions of Space – An Architectural Manual, ISBN: 9056624210, Nai publishers, Amstredam
 • Dieter George E., Engineering Design: A Materials and Processing Approach, McGraw-Hill, – McGraw-Hill mechanical engineering series, 2000.
 • Roth Leland M., Roth Amanda C. Clark, Understanding Architecture its Elements, History, and Meaning, Westview press, 1993
 • Szokolay Steven V., Introduction to Architectural Science, Architectural press 2004

Priporočena:

 • Ching Francis D.K., Architecture: Form, Space and Order, New York: Van Nostrand Reinhold, 1979
 • Fister Peter, UMETNOST STAVBARSTVA NA SLOVENSKEM, Cankarjeva založba 1986.
 • Hegger M., Construction materials manual. Basel: Birkhäuser, Munich : Edition Detail,cop. 2006.
 • Schneider, Friederike, 1994: Grundrißatlas : wohnungsbau = Floor plan atlas : housing, ISBN: 3-7643-2625-5, Birkhäuser, Basel
 • Veljavna področna zakonodaja EU in RS

Literatura iz periodičnih publikacij (znanstvene objave), npr:

 • ACI materials journal. American Concrete Institute. Vol. 84, No. 1 (1987). Detroit (Mich.) : American Concrete Institute, 1987.
 • Journal of materials in civil engineering: American Society of Civil Engineers. New York, NY : American Society of Civil Engineers, Materials Engineering Division, 1989.
 • Energy and buildings, An international journal devoted to investigations of energy use and efficiency in buildings, Elsevier,  ISSN: 0378-7788
 • Building and environment, The International Journal of Building Science and its Applications, Elsevier, ISSN: 0360-1323

 

Cilji in kompetence:

• sposobnost celostnega vrednotenja gradnje
• sposobnost prepoznavanja uspešnih primerov iz prakse
• sposobnost vodenja dialoga s strokovnimi sodelavci

Predvideni študijski rezultati:

 • znanje in razumevanje:
 • poznavanje različnih pristopov načrtovanja gradnje,
 • poznavanje in prepoznavanje relevantnih dejavnikov, ki vplivajo na proces načrtovanja,
 • osnovne tehnike vrednotenja uspešnosti procesa načrtovanja,
 • osnovne tehnike projektnega vodenja procesa načrtovanja,

Metode poučevanja in učenja:

 • posredovanje napotkov študentom za izdelavo raziskovalne ali seminarske naloge (tematika naloge po dogovoru).
 • posredovanje odgovorov študentom (po elektronski pošti) na morebitna njihova vprašanja s področja vsebine predmeta.
 • izdelava raziskovalne ali seminarske naloge s področja vsebine predmeta.
 • študija primera,
 • študij literature.

Načini ocenjevanja:

Seminarska naloga

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/nacrt