Modernizacija javne uprave

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski Pravo    1  1

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40            8

Nosilec predmeta

prof. dr. Slobodan Dujić

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Poznavanje kompleksnih pravnih pojmov oziroma konceptov (v okviru učnih načrtov visokih šol oz. fakultet);
 • Visoka stopnja splošne razgledanosti in sposobnosti razumevanja kompleksnih družbenih pojavov in konceptov.

Vsebina

UVOD – SPLOŠNI DEL

NAČELA DELOVANJA SODOBNE JAVNE UPRAVE

Pomen načel v pravu. Pravna načela in  pravna pravila. Klasična in sodobna načela s področja javne uprave. Ustavna načela, ki so relevantna na področju uprave. Funkcija načel v pravu in uporaba pravnih načel v procesu upravnega in sodnega odločanja. Načelo zakonitosti. Načelo ustavnosti. Načelo sorazmernosti (proporcionalnosti). Načelo obveznosti odločanja v razumnem roku. Načelo oprtosti in transparentnosti delovanja uprave. Druga relevantna načela.

CILJI IN NAČELA RAZVOJA JAVNE UPRAVE V SLOVENIJI

Cilji razvoja sistema javne uprave v prvem obdobju (1997-2002). Cilji nadaljnjega razvoja sistema javne uprave (2003-2005). Pojem modernizacije oziroma reforme javne uprave.

PREDPOSTAVKE ZA USPEŠNO REFORMO IN MODERNIZACIJO SISTEMA JAVNE UPRAVE

Politična volja za izvedbo reforme oz. za modernizacijo sistema javne uprave. Ustrezna strategija za upravno reformo oz. stalno modernizacijo sistema javne uprave. Materialna sredstva za izvedbo reforme oz. modernizacije. Pravi čas oz. »timing« za izvedbo najtežjih ukrepov v reformskem procesu. Ustrezne (nove) institucije. Univerzalnost predpostavk. Tuje izkušnje (Velika Britanija, Nova Zelandija, potekajoči procesi upravnih reform na Balkanu).

STRUKTURA JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI IN POLOŽAJ JAVNE UPRAVE V JAVNEM SEKTORJU

Pojem javnega sektorja. Pojem javne uprave. Pojem državne uprave. Razmerja med javnim sektorjem, javno upravo in državno upravo. Različne normativne definicije pojma javnega sektorja. Pravna ureditev regulacije javnega sektorja. Privatizacija, deregulacija in liberalizacija na področju javnega sektorja. Procesi reforme oz. modernizacije posameznih integralnih elementov javnega sektorja.

IN MEDIAS RES – SPREMEMBE V POSAMEZNIH DELIH SISTEMA

VLADA – STRUKTURA IN PROCESI ODLOČANJA

Položaj vlade v sistemu delitve državne oblasti. Položaj izvršilnega organa države v sistemu enotnosti državne oblasti. Položaj vlade v različnih modelih organizacije državne oblasti (v predsedniškem, pol-predsedniškem in parlamentarnem sistemu organizacije državne oblasti).  Vlada kot del t.i. bikefalne izvršilne oblasti. Šef države kot t.i. monokefalna izvršilna oblast. Razmerje med vlado in parlamentom. Razmerje med vlado in predsednikom države. Razmerje med vlado in pravosodjem. Ustavni temelji za delovanje vlade v Sloveniji. Zakonske podlage za delovanje vlade v Sloveniji. Določeni primerjalni aspekti. Vlada kot vrh sistema državne uprave. Struktura vlade kot rezultat procesa diferenciacije sodobnih upravnih sistemov. Procesi odločanja znotraj vlade. Modernizacija delovanja vlade v Sloveniji (modernizacija načinov delovanja in odločanja, e-vlada, zagotavljanje javnosti dela in odločanja).

DRŽAVNA  UPRAVA – FUNKCIJE IN ORGANIZACIJA

Pojem državne uprave. Državna uprava kot sistem za izvrševanje oblasti (»ius imperium«) in kot sistem za zagotavljanje javnih dobrin in javnih storitev (»servisna vloga državne uprave«). Regulatorna, servisna in pospeševalna funkcija sodobne državne uprave. Od klasične k sodobni državni upravi. Pet klasičnih državotvornih resorjev in proces njihove sistemske diferenciacije. Nova pravna ureditev sistema državne uprave v Sloveniji (najpomembnejše novosti oz. reforma v luči graditve unitarne države in v luči vstopanja v EU). Funkcije in naloge državne uprave. Organizacija državne uprave na centralnem nivoju (makro-organizacija sistema državne uprave). Notranja organizacija sistema državne uprave (mikro-organizacija sistema državne uprave).

TERITORIALNA ORGANIZACIJA SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE

Dekoncentracija upravnih nalog. Pojem upravne teritorializacije. Različni modeli teritorialne organizacije državne uprave oziroma državnih upravnih organov. Sistem splošnih upravnih okrajev. Sistem funkcionalnih okrajev. Kombinacija obeh modelov »dekoncentrirane« organizacije državne uprave. Upravne enote. Nova pravna ureditev teritorialne strukture državne uprave v Republiki Sloveniji (reforma). Razmerja med lokalnim sistemom upravljanja in lokalnimi samoupravnimi skupnostmi. Oblike in načini koordinacije. Enotirni in dvotirni model organizacije javnega upravljanja na lokalni ravni. Prednosti in slabosti posameznega modela. Teritorialna struktura sistema državne uprave v Sloveniji de lege ferenda.

PARA-DRŽAVNA UPRAVA NA CENTRALNEM IN LOKALNEM NIVOJU

Pojem »para-državnih« oziroma »para-statalnih« organizacij. Razvoj para-državnih organizacij kot rezultat sodobne diferenciacije sistema državne uprave. Razmerje med državno in »para-državno« upravo. Razlogi za ustanavljanje para-državnih organizacij. Oblike para-državnih organizacij (javne agencije, javni skladi, komisije, odbori ipd.). Javne regulatorne, razvojne in strokovne agencije. Pojem »neodvisnega regulatornega telesa«. Aspekti »neodvisnosti«. Pojem javnega sklada: namensko premoženje. Druge oblike para-državnih organizacij. Nova pravna ureditev tega področja. Evropski aspekti razvoja »neodvisnih regulatornih teles« in globalizacija.

LOKALNA SAMOUPRAVA – STRUKTURA IN FUNKCIJE

Razvoj sistema lokalne samouprave ob razvoju sistema državne uprave (proces sistemske diferenciacije). Pojem lokalne samouprave. Struktura različnih modelov oz. sistemov lokalne samouprave. Primerjava med prejšnjim in sedanjim sistemom lokalne samouprave na Slovenskem (eno-tirnost in dvotirnost javnega upravljanja na lokalni ravni). Funkcije sistema lokalne samouprave. Ustavni temelji sistema lokalne samouprave. Nova zakonska ureditev sistema lokalne samouprave v Sloveniji. Razmerje med sistemoma državne uprave in lokalne samouprave v Sloveniji (kontrola in sodelovanje). Pogosti posegi Ustavnega sodišča na področje pravne regulacije novega sistema lokalne samouprave. Lokalna samouprava de lege ferenda (pokrajine, regionalizacija).

JAVNE SLUŽBE

Pojem javne službe (service public). Leon Duguit in francoska pravna teorija ter javne službe. Razlika med francoskim in slovenskim konceptom javne službe. Razvoj ideje servisne funkcije države. Razvoj procesa državnega intervencionizma na gospodarskem in družbenem področju. Državne in lokalne javne službe. Obvezne in izbirne javne službe. Gospodarske in negospodarske javne službe. Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. Oblike izvajanja negospodarskih javnih služb. Nova pravna ureditev delovanja sistema javnih služb v Sloveniji. Javne službe v Sloveniji de lege ferenda.

IZVAJALCI JAVNIH POOBLASTIL

Pojem javnega pooblastila. Ustavna izhodišča za podeljevanje javnih pooblastil. Zakonska ureditev podeljevanja javnih pooblastil na določenih področjih. Izvajalci javnih pooblastil kot integralni del sistema javne uprave. Področja podeljevanja javnih pooblastil. Podeljevanje javnih pooblastil z zakonom in na podlagi zakona. Javna pooblastila v Sloveniji in primerjalno. Javna pooblastila de lege ferenda.

PRIVATIZACIJA V JAVNEM SEKTORJU

Pojem privatizacije. Dejanska in »navidezna« privatizacija v javnem sektorju. Pojem privatizacije in liberalizacije. Pojem deregulacije. Javno-zasebno partnerstvo kot sodobna oblika uvajanja modelov privatizacije v javnem sektorju. Nova pravna ureditev tega področja v Sloveniji.

UKREPI ZA VEČJO USMERJENOST UPRAVE K UPORABNIKOM IN ODPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH OVIR

Pojem servisne vloge sodobne uprave. Načini uvajanja sodobnih modelov za večjo usmerjenost uprave k uporabnikom. Merjenje in spremljanje zadovoljstva strank v upravnih postopkih. Pojem »administrativne ovire«. Načini odpravljanja administrativnih ovir: odpravljanje administrativnih ovir »ex ante« in »ex post« (»giljotina predpisov in postopkov). Zagotavljanje participacije posameznikov in interesnih skupin v procesih javnega upravljanja. Izkušnje iz tujine in slovenske izkušnje na tem področju.

UVAJANJE MODELOV KAKOVOSTI V POSLOVANJE JAVNE UPRAVE

Proces razvoja modelov kakovosti. Izhodiščni modeli in izkušnje zasebnega sektorja. Razvoj različnih modelov v ZDA in Zahodni Evropi. EFQM in ISO standardi. Procesi razvoja modelov kakovosti, ki so prilagojeni potrebam javnega sektorja (Spayer, IPA Maastricht). Vloga Evropske unije pri razvoju novega modela – t.i. C.A.F. modela za področje javne uprave. Uvajanje modelov kakovosti v prakso dela slovenske javne uprave.

»e-UPRAVA«

Pojem »e-vlade« in »e-uprave« (G2C, G2B, G2G). Pogoji za razvoj tega področja. Cilji projektov uvajanja »e-uprave«. Izvedbeni projekti. E-uprava in prenova upravnega poslovanja (kontrola nad poslovnimi procesi v upravnih organizacijah). Perspektive.

ODPRTOST IN PREGLEDNOST UPRAVE 

Pojem transparentnosti. Dostop do informacij javnega značaja. Varstvo informacijske zasebnosti in dostop do informacij javnega značaja. Vključevanje javnosti v procese javnega upravljanja: participacija oz. »partnerska uprava«. Nova pravna regulacija tega področja v Sloveniji (ustavna izhodišča, nova zakonska ureditev). Odprtost in preglednost delovanja uprave primerjalno. Odprtost in preglednost delovanja uprave de lege ferenda.

SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV

Najpomembnejše novosti v uslužbenskem sistemu v Sloveniji. Pojem javnega uslužbenca. Javni uslužbenci v Sloveniji in primerjalno. Uradniki in strokovno-tehnični javni uslužbenci. Novi kadrovski menedžment v slovenski upravi. Nova pravna ureditev tega področja. Ustavna izhodišča. Nestabilnost normativnega sistema. Uslužbenski sistem v Sloveniji de lege ferenda.

SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Najpomembnejše novosti v plačnem sistemu v Republiki Sloveniji. Pojem plačnega sistema. Elementi novega plačnega sistema. Nova pravna ureditev tega področja. Ustavna izhodišča. Nova zakonodaja. Nestabilnost normativnega sistema. Perspektive.

Temeljni literatura in viri:

Obvezna:

 • gradiva s predavanj (Prof. dr. Slobodan Dujić);
 • Dujić, Slobodan, Razvoj in glavne značilnosti “tipskih modelov” organizacije državne oblasti, Evropska pravna fakulteta, 2017
 • Dujić, Slobodan, Strateški načrt za implementacijo programa refome slovenske javne uprave, Neprofitni management, let. 1, št. 2/3 (maj 1988), str. 3-20;
  Dujić, Slobodan, Predpostavke za izvedbo reforme javne uprave in nekateri pričakovani problemi, zbornik referatov, III. strokovno srečanje pravnikov javnega prava, Portorož 1997, št. 1 (1997), str. 7-25;
 • novi pravni predpisi s področja javne uprave;
  vsaj en pravni vir naveden v priporočeni literaturi (po izbiri študenta).

V obvezno študijsko literaturo spadajo tudi veljavni zakoni, ki urejajo obravnavana področja.

Priporočena:

Knjige in učbeniki

 • Bučar, France: Uvod v javno upravo, Ljubljana 1969, str. 11-351.;
 • Čebulj, Janez: Oblike izvajanja javnih služb in koncesionirana javna služba, Nova ureditev javnih služb, Bled junija 1991;
 • Dujić, Slobodan: Preobrazba sistema javne uprave v Sloveniji – izhodišča, cilji in nekateri pričakovani problemi, Javna uprava, let. 33, št. 2 (1997), str. 211-232 (COBISS-ID 934062, UDK, 342.723, ISSN: 1318-2277;
 • Dujić, Slobodan: Položaj izvršilne funkcije oblasti v novi pravni ureditvi, zbornik referatov, VIII. dnevi javnega prava, Portorož, 2002, št. 3 (2002), str. 105-142; ISSN 1408-0427;
 • Dujić, Slobodan, Razvoj ideje in delitev oblasti po slovenski ustavni ureditvi, Zbornik referatov II. srečanja upravnih delavcev Slovenije, Visoka upravna šola, Portorož 1995;
 • Grad, Franc: Parlament in vlada, Založba Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2000;
 • Pavčnik, Marijan, Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997;
 • Pirnat, Rajko: Konkurenca in gospodarske javne službe, III. Strokovno srečanje pravnikov javnega prava, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Portorož 1997;
 • Pirnat, Rajko: Problematika pravne ureditve koncesij. Javna uprava, 1999, let. 35, št. 1, str. 7-26;
 • Pirnat, Rajko: Neodvisne upravne institucije. Javna uprava, 1999, let. 35, št. 3, str. 449-466;
 • Pirnat, Rajko: Upravna pogodba, VI. Dnevi javnega prava, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Portorož 2000;
 • Pirnat, Rajko: Poskus materialne opredelitve javne službe, članek v zborniku Prestrukturiranje javnega sektorja v Sloveniji, Bled, november 1992, str. 67-74;
 • Pirnat, Rajko: Liberalizacija gospodarskih javnih služb, Zbornik posveta X. Dnevi javnega prava, Portorož 2004, str. 115-131.;
 • Pitamic, Leonid, Država, Cankarjeva založba, Zbirka Pravna obzorja, Ljubljana 1996;
 • Pličanič, Senko: Javne službe, Javna uprava, 1995, letnik 31, št. 4, str. 493-512.;
 • Pličanič, Senko: Vloga države v gospodarskih družbah, ki opravljajo gospodarske javne službe, Zbornik posvetovanja VI. dnevi javnega prava, Inštitut za javno upravo pri PF, Ljubljana 2000, str. 121-136.;
 • Pličanič, Senko: Pravni položaj premoženja Republike Slovenije – upravnopravni vidik, Javna uprava, 1996, let. 32, str. 493-498.;
 • Pličanič, Senko: Razvoj pravnih razmerij med upravnimi in zasebnopravnimi subjekti, Javna uprava, št. 3-4/93, str. 225-251.;
 • Pusić, Eugen: Upravni sistemi I, Zagreb Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1985, knjiga I in II;
 • Pusić, Eugen: Nauka o upravi, Zagreb 1986, knjiga I in II;
 • Rousseau, Jean Jacques: Družbena pogodba (Ali načela državnega prava), Cankarjeva založba, Ljubljana 1960;
 • Sokol, Smiljko, Smerdel, Branko: Organizacija vlasti, Založba Narodne novine, Zagreb 1988;
 • Spektorskij, Evgenij Vasilevič: Zgodovina socialne filozofije, Založba Slovenska matica, Ljubljana 1932-1933,
 • Šarkić, Srđan (Malenica, Antun): Pravne teorije i institucije antike, tom I, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1994;
 • Šmidovnik, Janez: Teoretične osnove upravljanja, DDU Univerzum, Ljubljana 1985,
 • Šmidovnik, Janez: Lokalna samouprava, Ljubljana 1995.;
 • Šturm, Lovro: Omejitev oblasti, Nova revija, Ljubljana 1998;
 • Šturm, Lovro (ured.): Upravni zbornik 1996, Ljubljana 1996, str. 9-70, 87- 339;
 • Trpin, Gorazd: Nekateri problemi reorganizacije državne uprave ter uvajanje lokalne samouprave v Sloveniji, Javna uprava 1-2/1993, str. 15-40.;
 • Vilfan, Sergej: Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1961, str. 425-477.
 • Virant, Gregor: Lastninski koncept javnega dobra v primerjalnem pravu in pri nas, Javna uprava, 1995, letnik 31, št. 3, str. 353-364.

Cilji in kompetence:

Predmet obravnava kompleksna vprašanja razvoja in delovanja sistema javne uprave v Sloveniji in primerjalno, predvsem skozi predstavitev reforme in modernizacije normativnega sistema javne uprave v Sloveniji v preteklih 20. letih, ter skozi predstavitev nekaterih najpomembnejših projektov reforme javne uprave (predvsem: e-uprava, odpravljanje administrativnih ovir, uvajanje  modelov kakovosti in poslovne odličnosti v delovanje državne uprave, itd.).
Učni cilj je študente usposobiti za razumevanje kompleksnih procesov in konceptov reforme oziroma modernizacije sistema javne uprave v Sloveniji in primerjalno. S tem se tudi vzpostavlja povezana med vsebino tega predmeta in nekaterimi drugimi najpomembnejšimi področji kurikuluma te fakultete (na dodiplomskem nivoju predvsem z materijo naslednjih predmetov: javne uprave, upravnega materialnega in upravnega procesnega prava, na podiplomskem nivoju pa z materijo uslužbenskega prava).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
•    celovito, kritično mišljenje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanje rešitev s področja modernizacije sistema javne uprave ter drugih družbenih ved (interdisciplinarnost);
•    sposobnost kreativne uporabe znanja v pravnem in poslovnem okolju;
•    poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja javne uprave ter sodobnih procesov in tendenc reforme oziroma modernizacije sistema javne uprave;
•    sposobnost za reševanje konkretnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov s področja javne uprave;
•    sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst sistema javne uprave ter upravnega prava.

Študentje bodo razvili nekatere predmetno specifična znanja in razumevanja:
•    razumevanje sistema javne uprave in njegovih integralnih delov ter reforme oziroma procesov modernizacije sistema v celoti, pa tudi njegovih posameznih integralnih delov;
•    sposobnost reševanja kompleksnih strokovnih problemov s področja javne uprave;
•    razumevanje slovenskega sistema javne uprave kakor tudi najnovejših procesov razvoja (modernizacije) tega sistema v Sloveniji in primerjalno.

Metode poučevanja in učenja:

•    Frontalna oblika poučevanja;
•    Razlaga;
•    Razgovor/ diskusija/debata;
•    Delo z besedilom;
•    Druge vrste nastopov študentov;
•    Uporaba projektorja za elektronske predstavitve (PowerPoint).

Načini ocenjevanja:

Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) 100 %

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/moder