Metode in primeri raziskovalnega dela (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin  1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Ajda Fošner

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Poznavanje osnovnih matematičnih pravil računanja: računanje s števili, reševanje enačb, poznavanje osnovnih pojmov analize elementarnih funkcij itd. Znanje matematike, ki ga predvideva srednješolski program za opravljanje poklicne mature ali mature iz matematike.

Vsebina

• Osnovni pojmi ekonomske statistike: statistični pojmi, potek statističnega proučevanja.
• Relativna števila: srednje vrednosti, kvantili, indeksi in statistični koeficienti v ekonomiji.
• Preprosta statistična analiza pojava: mere variabilnosti, asimetrija, sploščenost, koncentracija.
• Povezanost spremenljivk.
• Analiza časovnih vrst in napovedovanje pojavov.

Temeljna literatura in viri:

  • Pfajfar Lovrenc, Arh Franc: Statistika 1. Ekonomska fakulteta, Ljubljana 2004.
  • Blejec Marijan: Uvod v statistiko. Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1987.
  • Ferligoj Anuška. Naloge iz statistike. samozaložba, Ljubljana 1997.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:
• sposobnost uporabe metod statistične (kvantitativne in deloma kvalitativne) analize pri proučevanju pojavov,
• sposobnost analitičnega in strukturiranega pristopa pri reševanju problemov
• komunikacijske sposobnosti z vključevanjem matematičnih in statističnih metod pri predstavitvah, analizi ter argumentaciji rešitev, idej, projektov, problemov.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:
• obvladovanje osnovnih statističnih metod zbiranja, urejanja in prikazovanja podatkov,
• poznavanje metod statistične analize,
• poznavanje analize odvisnosti ekonomskih spremenljivk na podlagi statistične analize,
• razumevanje vključevanja matematičnih in statističnih metod v ekonomijo, management,
• znanje uporabe namenske programske opreme za potrebe preproste statistične analize podatkov.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo:
• poznal zgodovinski razvoj statistike,
• poznal in znal pravilno uporabljati statistično terminologijo,
• razumel korake statističnega proučevanja,
• znal urediti, prikazati ter ustrezno predstaviti statistične podatke,
• poznal načine uporabe statistike na področju ekonomije in poslovnih ved,
• poznal pomen in uporabnost osnovnih statističnih parametrov.
• znal izračunati osnovne statistične parametre,
• znal izvesti preprosto analizo časovnih vrst,
• poznal vidike proučevanja enodimenzionalnih statističnih pojavov,
• spoznal pojem normalne porazdelitve pojava,
• znal analizirati preproste statistične pojave ter določiti lastnosti predvsem diskretnih številskih spremenljivk,
• razumel pomen medsebojne odvisnosti statističnih spremenljivk,
• znal analizirati odvisnost ter povezanost dveh spremenljivk,
• poznal regresijski model ter znal določati regresijsko premico ter utemeljiti njeno uporabo,
• poznal vidike analize dinamike razvoja pojava,
• poznal trend, kot osnovni vidik dinamike pojava,
• znal določiti linearni trend ter utemeljiti njegovo uporabo.

Metode poučevanja in učenja:

• Posredovanje napotkov študentom za izdelavo seminarske naloge.
• Posredovanje odgovorov študentom na morebitna njihova vprašanja s področja vsebine predmeta.
• Izdelava seminarske naloge.

Načini ocenjevanja:

Seminar 100%

Reference nosilca:

 

 

1. FOŠNER, Ajda. Prime and semiprime rings with symmetric skew 3-derivations. Aequationes mathematicae, ISSN 0001-9054, 2014, vol. 87, iss. 1-2, str. 191-200.
2. ALI, Shakir, FOŠNER, Ajda. On generalized (m,n)-derivations and generalized (m,n)-Jordan derivations in rings. Algebra colloquium, ISSN 1005-3867, 2014, vol. 21, iss. 3, str. 411-420.
3. FOŠNER, Ajda, REHMAN, Nadeem Ur. Identities with additive mappings in semiprime rings. Bulletin of the Korean Mathematical Society, ISSN 1015-8634, 2014, vol. 51, no. 1, str. 207-211.
4. FOŠNER, Ajda, LEE, Tsiu Kwen. Jordan [star]-derivations of finite-dimensional semiprime algebras. Canadian mathematical bulletin, ISSN 0008-4395, 2014, vol. 57, str. 51-60.
5. FOŠNER, Ajda. Prime and semiprime rings with symmetric skew n-derivations. Colloquium mathematicum, ISSN 0010-1354, 2014, vol. 134, no. 2, str. 245-253.
6. ZHENG, Baodong, XU, Jinli, FOŠNER, Ajda. Linear maps preserving rank of tensor products of matrices. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2014, 11 str.
7. XIAO, Zhankui, WEI, Feng, FOŠNER, Ajda. Centralizing traces and Lie triple isomorphisms on triangular algebras. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2014, 23 str.
8. FOŠNER, Ajda. On generalized [alpha]-biderivations. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2014, 7 str.
9. FOŠNER, Ajda. Local generalized ([alpha], [beta])-derivations. The scientific world journal, ISSN 1537-744X, 2014, vol. 2014, iD 805780 (5 str.).
10. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. Approximate cubic Lie derivations. Abstract and applied analysis, ISSN 1085-3375, 2013, vol. 2013, art. ID 425784, 5 str.
11. CHUANG, Chen-Lian, FOŠNER, Ajda, LEE, Tsiu Kwen. Jordan [tau]-derivations of locally matrix rings. Algebras and representation theory, ISSN 1386-923X, 2013, vol. 16, iss. 3, str. 755-763.
12. DE FILIPPIS, Vincenzo, FOŠNER, Ajda, WEI, Feng. Identities with generalized skew derivations on Lie ideals. Algebras and representation theory, ISSN 1386-923X, 2013, vol. 16, iss. 4, str. 1017-1038.
13. FOŠNER, Ajda. 2-local mappings on algebras with involution. Annals of functional analysis, ISSN 2008-8752, 2014, vol. 5, no. 1, str. 63-69.
14. ALI, Shakir, FOŠNER, Ajda, KHAN, Mohammad Salahuddin. A note on commutativity of rings with additive mappings. Arab journal of mathematical sciences, ISSN 1319-5166, 2013, vol. 19, iss. 2, str. 199-204.
15. FOŠNER, Ajda, GER, Roman, GILÁNYI, Attila, MOSLEHIAN, Mohammad Sal. On linear functional equations and completeness of normed spaces. Banach journal of mathematical analysis, ISSN 1735-8787. [Online ed.], 2013, vol. 7, no. 1, str. 196-200.
16. FOŠNER, Ajda, WEI, Feng, XIAO, Zhankui. Nonlinear Lie-type derivations of von Neumann algebras and related topics. Colloquium mathematicum, ISSN 0010-1354, 2013, vol. 132, no. 1, str. 53-71.
17. FOŠNER, Ajda. A note on generalized (m,n)-Jordan centralizers. Demonstratio mathematica, ISSN 0420-1213, 2013, vol. 46, no. 2, str. 257-262.
18. FOŠNER, Ajda. Hyers-Ulam-Rassias stability of generalized module left (m,n)-derivations. Journal of inequalities and applications, ISSN 1029-242X, 2013, vol. 2013, art. 208 (8 str.).
19. BRZDĘK, Janusz, FOŠNER, Ajda. Remarks on the stability of Lie homomorphisms. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2013, vol. 400, iss. 2, str. 585-596.
20. FOŠNER, Ajda, HUANG, Zejun, LI, Chi-Kwong, SZE, Nung-Sing. Linear maps preserving numerical radius of tensor products of matrices. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2013, vol. 407, iss. 2, str. 183-189.
21. HARDY, Yorick, FOŠNER, Ajda, STEEB, Willi-Hans. Cayley transform and the Kronecker product of Hermitian matrices. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2013, vol. 439, iss. 12, str. 4023-4031.
22. FOŠNER, Ajda, HUANG, Zejun, LI, Chi-Kwong, SZE, Nung-Sing. Linear preservers and quantum information science. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2013, vol. 61, iss. 10, str. 1377-1390.
23. FOŠNER, Ajda, HUANG, Zejun, LI, Chi-Kwong, POON, Yiu-Tung, SZE, Nung-Sing. Linear maps preserving the higher numerical ranges of tensor products of matrices. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2013, vol. 62, iss. 6, str. 776-791.
24. ALI, Shakir, FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja, KHAN, Mohammad Salahuddin. On generalized Jordan triple ([alpha], [beta]) [sup] [ast]-derivations and related mappings. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2013, vol. 10, iss. 4, str. 1657-1668.
25. FOŠNER, Ajda, HUANG, Zejun, LI, Chi-Kwong, SZE, Nung-Sing. Linear maps preserving Ky Fan norms and Schatten norms of tensor products of matrices. SIAM journal on matrix analysis and applications, ISSN 0895-4798, 2013, vol. 34, no. 2, str. 673-685.
26. FOŠNER, Ajda. The Hyers-Ulam-Rassias stability of (m,n)[sub]{([sigma], [tau])}-derivations on normed algebras. Abstract and applied analysis, ISSN 1085-3375, 2012, vol. 2012, art. 347478 (11 str.).
27. FOŠNER, Ajda. On the generalized Hyers-Ulam stability of module left (m, n)-derivations. Aequationes mathematicae, ISSN 0001-9054, 2012, vol. 84, no. 1-2, str. 91-98.
28. DE FILIPPIS, Vincenzo, FOŠNER, Ajda. A note on skew derivations in prime rings. Bulletin of the Korean Mathematical Society, ISSN 1015-8634, 2012, vol. 49, no. 4, str. 885-898.
29. FOŠNER, Ajda. 2-local Jordan automorphisms on operator algebras. Studia Mathematica, ISSN 0039-3223, 2012, t. 209, fasc. 3, str. 235-246.
30. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja, VUKMAN, Joso. Identities with derivations in rings. Glasnik matematički. Serija 3, ISSN 0017-095X, 2011, vol. 46, no. 2, str. 339-349.
31. FOŠNER, Ajda, KUZMA, Bojan, KUZMA, Timotej, SZE, Nung-Sing. Maps preserving matrix pairs with zero Jordan product. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2011, vol. 59, iss. 5, str. 507-529.
32. FOŠNER, Ajda, VUKMAN, Joso. On certain functional equations related to Jordan triple ([theta],[phi])-derivations on semiprime rings. Monatshefte für Mathematik, ISSN 0026-9255, 2011, vol. 162, no. 1, str. 157-165.
33. FOŠNER, Ajda, ILIŠEVIĆ, Dijana. Generalized bicircular projections via rank preserving maps on the spaces of symmetric and antisymmetric operators. Operators and matrices, ISSN 1846-3886, 2011, vol. 5, no. 2, str. 239-260.
34. FOŠNER, Ajda, VUKMAN, Joso. Some results concerning additive mappings and derivations on semiprime rings. Publicationes mathematicae, ISSN 0033-3883, 2011, vol. 78, no. 3-4, str. 575-581.
35. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. On [epsilon]-derivations and local [epsilon]-derivations. Acta mathematica Sinica, English series, ISSN 1439-8516, 2010, vol. 26, no. 8, str. 1555-1566.
36. ALI, Shakir, FOŠNER, Ajda. On Jordan ([alpha], [beta]) [sup] [ast]-derivations in semiprime [sup] [ast]-rings. International journal of algebra. [Print ed.], 2010, vol. 4, no. 3, str. 99-108.
37. TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, FOŠNER, Ajda, JURCA, Jerneja, KARČNIK, Irena, RAZPOTNIK, Irena, DOVGAN ŽVEGLA, Lidija. Znanja, veščine in kompetence za urejanje prostora = Knowledge, skills and competence in spatial planning. Urbani izziv, ISSN 0353-6483. [Tiskana izd.], jun. 2010, letn. 21, št. 1, str. 61-69, 136-143.
38. FOŠNER, Ajda. Commutativity preserving maps on M[sub]n(R). Glasnik matematički. Serija 3, ISSN 0017-095X, 2009, vol. 44, no. 1, str. 127-140.
39. FOŠNER, Ajda, VUKMAN, Joso. Some functional equations on standard operator algebras. Acta mathematica Hungarica, ISSN 0236-5294, 2008, vol. 118, no. 4, str. 299-306.
40. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja, VUKMAN, Joso. An identity with derivations on rings and Banach algebras. Demonstratio mathematica, ISSN 0420-1213, 2008, vol. 41, no. 3, str. [525]-530.
41. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. 2-local superderivations on a superalgebra M[sub]n(C). Monatshefte für Mathematik, ISSN 0026-9255, 2009, vol. 156, no. 4, str. 307-311.
42. FOŠNER, Ajda. Non-linear commutativity preserving maps on symetric matrices. Publicationes mathematicae, ISSN 0033-3883, 2007, vol. 71, fasc. 3-4, str. 375-396.
43. FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. On superderivations and local superderivations. Taiwanese journal of mathematics, ISSN 1027-5487, 2007, vol. 11, no. 5, str. 1383-1396.
44. FOŠNER, Ajda. A note on local automorphisms. Czechoslovak Mathematical Journal, ISSN 0011-4642, 2006, vol. 56, no. 3, str. 981-986.
45. FOŠNER, Ajda, ŠEMRL, Peter. Additive maps on matrix algebras preserving invertibility or singularity. Acta mathematica Sinica, English series, ISSN 1439-8516, 2005, vol. 21, iss. 4, str. 681-684.
46. FOŠNER, Ajda. Order preserving maps on the poset of upper triangular idempotent matrices. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2005, vol. 403, str. 248-262.
47. FOŠNER, Ajda. Automorphisms of the poset of upper triangular idempotent matrices. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2005, vol. 53, no. 1, str. 27-44.
48. FOŠNER, Ajda. Non-linear commutativity preserving maps on M[sub]n(R). Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2005, vol. 53, no. 5, str. 323-344
49. BREŠAR, Matej, FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. Jordan ideals revisited. Monatshefte für Mathematik, ISSN 0026-9255, 2005, vol. 145, no. 1, str. 1-10.
50. FOŠNER, Ajda, ŠEMRL, Peter. Spectrally bounded linear maps on B(X). Canadian mathematical bulletin, ISSN 0008-4395, 2004, vol. 47, 3, str. 369-372.
51. BREŠAR, Matej, FOŠNER, Ajda, ŠEMRL, Peter. A note on invertibility preservers on Banach algebras. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2003, vol. 131, no. 12, str. 3833-3837.
52. BREŠAR, Matej, FOŠNER, Ajda, FOŠNER, Maja. A Kleinecke-Shirokov type condition with Jordan automorphisms. Studia Mathematica, ISSN 0039-3223, 2001, vol. 147, no. 3, str. 237-242.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/metod