Metoda trženja nepremičnin PMN1

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski Pravo in management nepremičnin I  2  1

Vrsta predmeta

Redni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30 25  5

Nosilec predmeta

Doc. dr. Boštjan AVER

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev (izpit je v obliki izdelave in predstavitve seminarske naloge).

Vsebina

Strategija trženja predstavlja plan, kako zasledovati cilje podjetja v posameznem tržnem segmentu in je pomembna pri naslednjih odločitvah:

 • kako segmentirati trg (nepremičnin),
 • na katere segmente kupcev ciljati,
 • katere izdelke ali storitve ponuditi kateremu izmed segmentov,
 • kakšno obliko promocije izbrati in v katerih medijih oglaševati nepremičnine,
 • kakšne cene nepremičnin zaračunavati kupcem itd.

Orodja:

 • produkt,
 • prodajna cena nepremičnine,
 • promocija in tržna komunikacija,
 • prodajne poti pri prodaji nepremičnin,
 • procesi in postopki,
 • udeleženci trga nepremičnin,
 • fizično okolje itd.

Ključni kupci nepremičnin:

 • zavedanje in ustrezno ravnanje, posvečanje itd.

Sodelovanje z zunanjo agencijo (prednosti in slabosti, kako sodelovati?):

 • Bomo tržno strategijo sposobni zastaviti in nato izpeljati sami, ali pri tem potrebujemo pomoč agencije?
 • Kako se lotiti sodelovanja, priprava izhodišč?

Priprava izhodišč za izdelavo oglasnih sporočil:

 • cilji, ki jih s sporočili želimo doseči (povečanje zavedanja, prodajni učinki ali krepitev blagovne znamke).

S pomočjo praktičnih primerov soočiti se z izzivi sodobnih promocijskih in prodajnih kanalov.

Ciljno vodenje in spremljanje prodaje:

 • doseganje prodajnih ciljev z aktivnostmi, ki vodijo k uresničitvi ciljev.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Walker Orville C., Jr., Boyd Harper W., Jr., Larreche Jean-Claude: Marketing Strategy, Planing and Implementation.
 • Kaplan Robert S., Norton David P.: Uravnoteženi sistem kazalnikov. The Balanced Scorecard. Ljubljana: GV založniška skupina, d.d., 2000.
 • Kotler Phillip: Trženjsko upravljanje analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor.
 • Prosojnice s predavanj.

Cilji in kompetence:

Cilji predmeta so predvsem:

 • spoznati pomen trženja, prodaje in oglaševanja (na primeru nepremičnin),
 • seznaniti se s pripravo tržne strategije,
 • pomen ključnih kupcev nepremičnin,
 • sodelovanje z zunanjo agencijo – prednosti in slabosti,
 • priprava izhodišč za izdelavo oglasnih sporočil,
 • s pomočjo praktičnih primerov soočiti se z izzivi sodobnih promocijskih in prodajnih kanalov,
 • ciljno vodenje in spremljanje prodaje nepremičnin itd.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • pomena trženja nepremičnin ter njihovega oglaševanja in prodaje;
 • problemov pri pripravi primernega trženjskega koncepta nepremičnin;
 • prednosti in slabosti sodelovanja z zunanjo nepremičninsko agencijo;
 • pomena tržne strategije pri prodaji nepremičnin (na katere segmente kupcev nepremičnin ciljati; katere izdelke ali storitve ponuditi kateremu izmed segmentov; kakšno obliko promocije nepremičnin izbrati; v katerih medijih oglaševati nepremičnine; kakšne cene nepremičnin zaračunavati potencialnim kupcem itd.).

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja v obliki konzultacij in sodelovanje na predavanjih.
 • Izdelava in predstavitev seminarske naloge.

Načini ocenjevanja:

Izpit: pozitivno ocenjena seminarska naloga (teorija in praktični primer), predstavitev seminarske naloge (v power pointu) in ustni odgovori na zastavljena vprašanja v povezavi s tematiko seminarske naloge.

Reference nosilca / Lecturer’s references:

Doc. dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer poslovodenje in organizacija. Od septembra 2007 do oktobra 2009 je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., in pred tem več let direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni, d.v.z. Od leta 2000 do začetka leta 2004 je bil zaposlen v Banki Koper, d.d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor. Od decembra leta 2008 do januarja 2011 je bil predsednik nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in je od decembra 2009 dalje tudi član nadzornega sveta in član revizijske komisije družbe Juteks, d.d. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. S svojim prispevkom je sodeloval tudi na določenih konferencah na slovenski in mednarodni ravni. Je bil tudi član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Aktivno je sodeloval s Slovenskim združenjem za projektni management. Bil je predavatelj pri predmetu »Poslovne finance« na Fakulteti za Management Koper, od septembra 2007 dalje je nosilec predmeta »Trženje nepremičnin« na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter sodeluje kot gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer predava tudi predmet »Zdravstveno zavarovanje«. Na Visoki strokovni šoli za podjetništvo je habilitiran v docenta za področje financ in računovodstvo in je nosilec predmeta »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja« ter nosilec predmeta »Upravljalska ekonomija«.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/metod