Mednarodno zasebno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 2

Vrsta predmeta*

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
45  10 4

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 3. letnik.

Vsebina

Mednarodno zasebno pravo (international private law) je epilog predmetov civilnega bloka iz drugega letnika. Zajema namreč vsa zasebnopravna razmerja s tujim elementom. Zato ga večkrat imenujemo tudi kolizijsko pravo (conflict of laws). Krovni pravni vir je Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Študenti pa se bodo seznanili tudi z večstranskimi pogodbami, ki so zavezujoči za republiko Slovenijo pri uporabi ustreznega prava v zasebnopravnih razmerjih. Predmet je praktično usmerjen in bazira predvsem na študiji primerov.

Temeljni literatura in viri:

 • M. Geč-Korošec, Mednarodno zasebno pravo, splošni del, Ljubljana 2001
 • M. Geč-Korošec, Mednarodno zasebno pravo, posebni del, Ljubljana 2002
 • C. von Bar, Internationales Privatrecht 1. Allgemeine Lehren, Beck 2003

Priporočljiva neobvezna literatura:

 • B. von Hoffman, Internationales Privatrecht, Beck 2005
 • Karl A. Prin Sachsen Gessaphe, Internationales Privatrecht und UN-Kaufrecht, Bwv 2005
 • J. Kropholler, Internationales Privatrecht, 2006
 • F. Mänhardt, W. Posch, Internationales Privatrecht, Privatrechtvergleichung, Eiheitsprivatrecht, Springer 2002

Cilji in kompetence:

 

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

 • docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
 • Državni pravniški izpit
 • Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave / Selected bibliografical units:

 • DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
 • DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331
 • DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
 • DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
 • DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
 • PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011,
 • DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna