Mednarodno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo    2  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 40            30

Nosilec predmeta

prof. dr. Ernest Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v  2. letnik.

Vsebina

Izbrana poglavja iz mednarodnega prava ob predpostavki, da so študenti tega študija že prej osvojili temeljna znanja iz mednarodnega prava. Ta izbrana poglavja so: pravica narodov do samoodločbe; mednarodno pravno varstvo manjšin; nastajanje mednarodnega prava, še posebej običajnega; ugotavljanje mednarodnega običajnega prava; ius cogens v mednarodnem pravu; fragmentacija in ekspanzija sodobnega mednarodnega prava; vloga mednarodnega prava v zunanji politiki; humanitarna intervencija in dolžnost zaščititi; vloga mednarodnega kazenskega sodišča.

Temeljni literatura in viri:

Poleg primarnih virov (razne konvencije, pogodbe in drugi mednarodni dokumenti) ter sodbe ISJ ter sekundarna literatura:

  • Brownly, Principles of Public International Law, Oxford 2003, 6. ali 7. izdaja
  • ali Verdross/B.Simma, Universelles Völkerrecht, Berlin 1984 (ali katera koli kasnejša izdaja); S. Cassesse, International Law, Oxford 2005, 2. izdaja
  • ali M.N. Shaw, International Law, Cambridge 2001, 4. izdaja;
  • Liber Amicorum-Ernest Petrič, ur. M. Pogačnik, Nova Gorica 2011;
  • Reports of the International Law Commission (po navodilu profesorja);
  • H.Grotious, Svobodno morje, Ljubljana 2011;
  • M. Koskenniemi, Blagi prosvetitelj narodov (vzpon in padec mednarodnega prava 1870-1960), Ljubljana 2012. Dostopno na: https://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/433.pdf 
  • Pogačnik/Petrič: Izbrane teme mednarodnega prava, 1. izd. – Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2010
  • Petrič Ernest: Zunanja politika-Osnove teorije in praksa: Založba  ZRC SAZU, 2010

Cilji in kompetence:

Usposobiti doktorske kandidate za raziskovanje teoretskih in praktičnih problemov prava in še posebej mednarodnega prava.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje mednarodnega prava in njegove vloge pri zagotavljanju vladavine prava v sodobni mednarodni skupnosti.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarske naloge in ustni nastopi.

Načini ocenjevanja:

Seminarska naloga, ustni izpit, kjer študent doseže oceno: uspešno/neuspešno.

Reference nosilca:

Prof. dr. E. Petrič: profesor mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, ki ta predmeta in vrsto sorodnih predmetov predava od leta 1965 v Republiki Sloveniji in številnih drugih univerzah; je član ugledne komisije OZN za mednarodno pravo, katere naloga je kodifikacija in progresivni razvoj mednarodnega prava; član Odbora deveterice za preverbo sodnikov Mednarodnega Kkazenskega sodišča,  avtor šestih knjig o problemih mednarodnega prava in mednarodnih odnosov; nagrajenec nekdanjega Sklada B. Kidriča za znanstveno raziskovalno delo; avtor več kot 200 znanstvenih in strokovnih člankov o problemih mednarodnega prava, mednarodnih odnosov in s tem povezanih vprašanj; predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna