Mednarodno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 3 1

Vrsta predmeta*

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
60  20 8

Nosilec predmeta

prof. dr. Ernest Petrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 3. letnik.

Vsebina

Splošna problematika

Študijsko vsebino predmeta predstavljajo izbrana poglavja iz mednarodnega javnega prava: Vloga mednarodnega prava v mednarodni skupnosti in v zunanji politiki držav. Nastajanje modernega mednarodnega prava. Razmerje med mednarodnim, evropskim pravom in nacionalnim pravom. Problem suverenosti v sodobni mednarodni skupnosti  in v sodobnem mednarodnem pravu. Mednarodna dejanja in mednarodni pos1i.  Sklepanje, izvrševanje in tolmačenje mednarodnih pogodb. Sredstva mirnega  reševanja sporov (pogajanja, arbitraža, sodna pot). Mednarodna sodišča, relevantna za Slovenijo. Osnove mednarodnega pomorskega prava. Mednarodne obveznosti držav glede omejitve oboroževanja, boja zoper terorizem, človekovih pravic, varstva manjšin. Mednarodne organizacije, zlasti OZN, EU in NATO. Reforma OZN. Mednarodni pravni vidiki t. i. regionalnega sodelovanja.

Posebna problematika

Mednarodni pravni vidiki nastanka RS-nastanek države (samoodločbe), priznanje, problematika nasledstva s posebnim ozirom na diskontinuiteto po bivši državi.  Mednarodne meje RS: problemi Avstrijske državne pogodbe, Osimski sporazumi, razmejitev s Hrvaško na kopnem in na morju. Problem inkorporacije mednarodnega in evropskega prava v pravni red RS. Mednarodni pravni vidiki članstva RS v NATO. Glavne mednarodne pravne obveznosti RS izhajajoče iz konvencij OZN, Sveta  Evrope in drugih instrumentov mednarodnega prava (človekove pravice, varstvo manjšin, status tujcev, boj zoper terorizem, trgovina z drogami in ljudmi. Mednarodno pravni okvir slovenske zunanje službe: diplomatsko in konzularno pravo, organizacija slovenske zunanje službe, organi in odločanje v zunanji politiki v RS.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna literatura:

– Türk, D., Temelji mednarodnega prava.
– Pogačnik, M., Petrič, E., Izbrane teme mednarodnega prava.
– Petrič, E., Zunanja politika-Osnove teorije in praksa. Založba  ZRC SAZU, 2010.

Priporočena literatura:

Izbrana poglavja iz temeljnih del mednarodnega prava:

– J. Andrassy; Dj. Degan; A. Verdross; M.N. Shaw; Challenges of contemporary international law and international relations-Liber Amicorum in honour of Ernest Petrič.

Relevantni dokumenti: Ust.list. OZN; Washingtonska pogodba; temeljni akti EU.

Dokumenti o človekovih pravicah, pravicah manjšin, dokumenti o razpadu SFRJ.

Avstrijska državna pogodba.

Osimski sporazum in Rimski sporazum iz 1. 1983.

Konvencija OZN o pomorskem pravu.

Osnutek sporazuma Drnovšek-Račan.

Dunajska konvencija o diplomatskem pravu.

Dunajska konvencija o konzularnem pravu.

Zakon o zunanji službi RS.

Cilji in kompetence:

Razumevanje sodobnih mednarodnih odnosov in njihov pravni okvir.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Pridobitev znanja in razumevanja sodobnega mednarodnega prava.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja; aktivni dialog s študenti. Vprašanja in odgovori po vsakem sklopu predavanj.

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit.

Reference nosilca:

 

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna