Davčno pravo (izbirni) P2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski Pravo 2. stopnje    1/2  1/2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30            6

Nosilec predmeta

Prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

– Viri davčnega prava
– Osnove davčnega prava ES
– Načela davčnega prava in davčnega postopka
– Davčno pravo kot del finančnega prava v našem pravnem redu
– Pravni vidiki davkov in davščin
– Pomen razločevanja med neposrednimi in posrednimi davki
– Zasnova in oris bistvenih sestavin davčnega postopka
– Korporacijski davki
– Obdavčenje podjetij oz. gospodarskih družb
– Pravna ureditev preprečevanja »dvojnega« obdavčevanja
– Zavezujoča informacija
– Samoprijava
– Davčna odločba in pravna sredstva
– Davčna preiskava

Temeljni literatura in viri

  • Breznik Ladinik, K. : Davčni system in davčno pravo, e knjiga, 2017, ISBN 976-961-901-46-1 (pdf). – Jerovšek, T., et. al.: Zakon o davčnem postopku s komentarjem, DIZI, Ljubljana, 2008.
  • Kovač, M.: Davki od A do Ž, Založniška hiša Primath, Ljubljana, 2007.
  • Puharič, K. in Drobež, E.: Uvod v davčno pravo. Elektronski učbenik (december 2017)
  • Škof, B., et. al.: Davčno pravo, UM, PF in DFRI, MB 2007.
  • Šoltes, I., et. al.: Pojmovnik javnih financ, Nebra, Ljubljana, 2010.
  • Tratar, B., et. Al.: Novi davčni postopek, Založba Legat, 2008.
  • FURS.;  Davek na dodano vrednost (DDV); Novice 2017

Priporočena literatura

  • L.W. Gormley : EU Taxation Law, Oxford University Press, Oxford, 2018.

 

Cilji in kompetence

Splošne kompetence:
– Razumeti pomen in vlogo davčnega prava z vidika davčnega načrtovanja gospodarskih subjektov
– Pridobiti sposobnost razumevanja načel v zvezi s pobiranjem davkov
– Sposobnost zagotavljanja korektnega izpolnjevanja davčnih obveznosti

Predmetno specifične kompetence:
– Razumeti pomen prepovedi diskriminatornih davkov v članicah EU, tkim. fiskalnih over
– Sposobnost razumeti pomen uporabe zavezujočih informacij ter odločitev glede morebitne samoprijave
– Razumeti vsebino vseh različic morebitne davčne izvršbe

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
– razumeti pojmovnost ključnih institutov davčnega prava in postopka,
– razumeti pomen načel davčnega postopka ter pomen pravice do informiranja in zavezujoče informacije,
– poznati ureditev davčnega postopka ter določitev stvarne in krajevne pristojnosti, inšpekcijskega nadzora ter davčne preiskave,
– razumeti pomen pravočasnega in korektnega izpolnjevanja davčnih obveznosti,
– poznati bistvo obračunavanja davkov od dohodka: fizičnih in pravnih oseb ter DDV.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (case study + esejska vprašanja) 75 % in
Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno obrambo le-te  25%.

Reference nosilca

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor in soavtor pri komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002, 2007 in 2014) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani).

Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 naprej do leta 2012,  Kot arbiter uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja.

Bil je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u od leta 2007do 2016. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in član v več nadzornih svetih slovenskih delniških družb.

V več kot 400 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava. Na področje davčnega prava se nanašajo učna gradiva za Slovenski inštitut za revizijo pri predmetu Uvod v davčno in gospodarsko pravo (2007-2013) ter dve arbitražni odločbi ICC, (2011-2013).

Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini (npr. Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.).

Je avtor osmih izdaj knjige Gospodarsko pravo (od 1987 do 2003), Pravo družb in poslovno pravo »2006, reprint 2007), učbenika Pogodbeno pravo ter soavtor knjige Pravo mednarodne trgovine (1999) in soavtor dela: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, 2006 in 2011).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna