Mednarodno ekološko pravo (izbirni) P2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski Pravo 2. stopnje  1/2  1/2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

Izr. prof. dr. Rok Lampe

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik.

Vsebina

1. Teoretični pristop k mednarodnem ekološkem pravu
1.1. Antropocentrični temelji mednarodnega ekološkega prava
1.2. Bio in eko-centrični temelji mednarodnega ekološkega prava
1.3. Religijski temelji varstva narave
1.4. Varstvo narave, pravo in etika
1.5. Bioetika in varstvo okolja

2. Viri mednarodnega ekološkega prava
2.1. Konvencije
2.2. Običaj
2.3. Splošna načela mednarodnega prava
2.4. Subsidiarni viri

3. Oris zgodovinskega razvoja mednarodnega ekološkega prava
3.1. Stockholmska konferenca 1972
3.2. UNCLOS III
3.3. Konferenca OZN o okolju in razvoju (UNCED)
3.4. Svetovna Listina o naravi (1982)
3.5. Deklaracija iz Rio de Janeira (1992)
3.6. Agenda 21
3.7. Novejši trendi – Johanesburška deklaracija (2002)

4. Posamezna poglavja mednarodnega ekološkega prava

4.1. Biološka raznolikost
4.1.1. Konvencija o biološki raznolikosti (CBD)
4.1.2. Konvencija o varstvu naravne in kulturne dediščine (UNESCO -1972)
4.1.3. Konvencija o varstvu vodnih področij, posebno habitatov (Ramsar Konvencija)

5.1. Varstvo atmosfere, ozračja in podnebja
5.1.1. Konvencija o čezmejnem onesnaževanju zraka
5.1.2. Dunajska Konvencija o varstvu ozonskega plašča
5.1.3. Montrealski in Kyotski Protokoli

6.1. Varstvo pred atomskimi nesrečami
6.1.1. Konvencija o pomoči v primeru nuklearnih in radioloških nesreč
6.1.2. Konvencija o hitrem obveščanju o nuklearnih nesrečah

7.1. Varstvo pred škodljivimi odpadki
7.1.1. Konvencija o nadzoru čezmejnem prometu škodljivih odpadkov
7.1.2. Konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z nevarnimi odpadki (London, 1972)

8.1. Varstvo flore, favne in naravnih virov
8.1.1. Konvencija o mednarodnem poslovnem prometu z ogroženimi vrstami favne in flore (CITES)

9. Ekološko pravo v Evropski Uniji
9.1. New Policy Area
9.2. Razvoj ekološkega prava v EU
9.3. Posebna načela ekološkega prava v EU
9.4. Zelena knjiga o onesnaževanju okolja
9.5. Obveznost poročanja
9.6. Vloga nacionalnih poročil
9.7. Odgovornost držav
9.8. Sankcije za nesodelovanje
9.9. Vloga sodišča Evropske skupnosti

10. Primerjalnopravni vidiki ekološkega prava
10.1. Posebnosti ekološkega prava v ZDA (CERCLA, OSHA, delovanje EPA)
10.2. Trendi nemškega ekološkega prava
10.3. Civilnopravni vidiki varstva okolja (SPZ, OZ, in primerjalnopravni vidiki)
10.4. Ekološko pravo in naravne katastrofe

Temeljni literatura in viri / Readings:

P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge 2003
Boyle, International Law and the Environment, Oxford 2001

Cilji in kompetence:

 

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

 

Načini ocenjevanja:

 

Reference nosilca / Lecturer’s references:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/medna