Mediacija in arbitraža-alternativno reševanje sporov (izbirni) PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Vrsta predmeta

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS

Nosilec predmeta

Jezik

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 

Vsebina

Temeljni literatura in viri / Readings:

Cilji in kompetence:

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

Načini ocenjevanja:

 

Reference nosilca / Lecturer’s references:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/media