Mediacija in arbitraža alternativno reševanje spo­rov (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
 Podiplomski magistrski Pravo  1/2  1/2

Vrsta predmeta*

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Peter Jambrek

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vsebina

– pojem konflikta oziroma spora;
– zgodovina mirnega reševanja spora;
– pomen, prednosti in slabosti alternativnega reševanja sporov (ARS);
– postopki ARS;
– ARS v Sloveniji ter primerjalno-pravni pregled ARS v Evropi, ZDA, Kitajski in Afriki;
– pojem mediacije, temeljna načela mediacije ter postopek mediacije;
– pojem arbitraže, arbitražni postopek ter arbitražni sporazum;
– pravni viri s področja ARS, mediacije in arbitraže.

Temeljni literatura in viri:

 

Obvezna literatura:

 • Peter Jambrek, THEORY OF RIGHTS, Kranj in Nova Gorica: FDŠ in Evro-PF, 2014
 • Betetto, Ristin, Hajtnik, Mediacija v teoriji in praksi, Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011.
 • Penko Natlačen Metka in drugi avtorji, Alternativno reševanje delavnopravnih  sporov s podporo socialnega dialoga, študija, GZS, 2010.
 • Šetinc Tekavc Martina, Mediacija: sporazumno reševanje sporov v teoriji in praksi, Učila International, Tržič, 2002.
 • Ude Lojze, Arbitražno pravo, GV založba, Ljubljana, 2004.
 • Zalar Aleš, Alternativno (primarno) reševanje sporov – globalni trendi, V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož. – Ljubljana : GV Založba, 2007 (Podjetje in delo, letn.33, št. 6-7, Ljubljana, 2007), str. 1291-1302.
 • Temeljna zakonodaja s tega področja

Priporočljiva literatura:

 • Iršič Marko, Umetnost obvladovanja konfliktov, Rakmo, Ljubljana 2004.
 • Fisher R., Shapiro D., Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate, USA, 2005.
 • Novak Marko, Alternativno reševanje sporov, Pravna praksa, št. 32, str. 37/2007.
 • Pogačnik, M.:Temeljne značilnosti meddržavne arbitraže; Zbornik 6. dnevov javnega prava, Portorož, 7. – 9. jun. 2000, str. 373 – 389.
 • Pogačnik, M.: Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja mednarodnih sporov; Pravnik, 1995, letnik 50, št. 4-5, str. 239 – 249.
 • Puharič Krešimir, Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS, Podjetje in delo, št. 6/7, 2005, str. 1567-1578.
 • Randolph Paul, Strasser Freddie, Mediation – A Psychological Insight into Conflict Resolution, NY, 2004.

Cilji in kompetence:

Cilji izbirnega predmeta so:
–  da se študent seznani z nekaterimi splošno veljavnimi spoznanji o konfliktih ter psihološkim ozadjem ARS,
–  da študent spozna postopke sporazumnega reševanja sporov, ki predstavljajo alternativo sodnemu sistemu.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: po zaključku izbirnega predmeta bo študent:
– poznal prednosti in slabosti ARS;
– poznane mu bodo različne pojavne oblike ARS in možnost njihove uporabe v praktičnih primerih;
– seznanil se bo s postopkom mediacije in arbitraže;
– pridobil bo znanje o urejenosti ARS v Sloveniji ter drugod po svetu.

Metode poučevanja in učenja:

– predavanja
– vaje
– seminarji

Načini ocenjevanja:

– pisni izpit
– seminarska naloga

Reference nosilca:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/media