Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski Pravo in management nepremičnin  1/2 1/2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Peter Jambrek

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogojev ni.

Vsebina

 • pojem konflikta oziroma spora;
 • zgodovina mirnega reševanja spora;
 • pomen, prednosti in slabosti alternativnega reševanja sporov (ARS);
 • postopki ARS;
 • ARS v Sloveniji ter primerjalno-pravni pregled ARS v Evropi, ZDA, Kitajski in Afriki;
 • pojem mediacije, temeljna načela mediacije ter postopek mediacije;
 • pojem arbitraže, arbitražni postopek ter arbitražni sporazum;
 • pravni viri s področja ARS, mediacije in arbitraže.

Temeljni literatura in viri:

Obvezna literatura:

– Peter Jambrek, THEORY OF RIGHTS, Kranj in Nova Gorica: FDŠ in Evro-PF, 2014
– Betetto, Ristin, Hajtnik, Mediacija v teoriji in praksi, Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011.
– Penko Natlačen Metka in drugi avtorji, Alternativno reševanje delavnopravnih  sporov s podporo socialnega dialoga, študija, GZS, 2010.
– Šetinc Tekavc Martina, Mediacija: sporazumno reševanje sporov v teoriji in praksi, Učila International, Tržič, 2002.
– Ude Lojze, Arbitražno pravo, GV založba, Ljubljana, 2004.
– Zalar Aleš, Alternativno (primarno) reševanje sporov – globalni trendi, V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož. – Ljubljana : GV Založba, 2007 (Podjetje in delo, letn.33, št. 6-7, Ljubljana, 2007), str. 1291-1302.
– Temeljna zakonodaja s tega področja

Priporočljiva literatura:

– Iršič Marko, Umetnost obvladovanja konfliktov, Rakmo, Ljubljana 2004.
– Fisher R., Shapiro D., Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate, USA, 2005.
– Novak Marko, Alternativno reševanje sporov, Pravna praksa, št. 32, str. 37/2007.
– Pogačnik, M.:Temeljne značilnosti meddržavne arbitraže; Zbornik 6. dnevov javnega prava, Portorož, 7. – 9. jun. 2000, str. 373 – 389.
– Pogačnik, M.: Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja mednarodnih sporov; Pravnik, 1995, letnik 50, št. 4-5, str. 239 – 249.
– Puharič Krešimir, Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS, Podjetje in delo, št. 6/7, 2005, str. 1567-1578.
– Randolph Paul, Strasser Freddie, Mediation – A Psychological Insight into Conflict Resolution, NY, 2004.

Cilji in kompetence:

Cilji izbirnega predmeta so:

 • da se študent seznani z nekaterimi splošno veljavnimi spoznanji o konfliktih ter psihološkim ozadjem ARS,
 • da študent spozna postopke sporazumnega reševanja sporov, ki predstavljajo alternativo sodnemu sistemu.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Po zaključku izbirnega predmeta bo študent:

 • poznal prednosti in slabosti ARS;
 • poznane mu bodo različne pojavne oblike ARS in možnost njihove uporabe v praktičnih primerih;
 • seznanil se bo s postopkom mediacije in arbitraže;
 • pridobil bo znanje o urejenosti ARS v Sloveniji ter drugod po svetu.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja.

Načini ocenjevanja:

 • pisni izpit,
 • seminarska naloga.

Reference nosilca:

Mediacija:

Član Odbora za sociologijo prava Mednarodne sociološke zveze, katerega posebno področje je “Razreševanje sporov”; član Upravnega odbora International Institute of Sociologijy of Law (Paris), delujočega na področju “Dispute Treatment”.

Objave in raziskave s področja teorije konfliktov, razreševanja konfliktov, mirnega in izvensodnega reševamnja sporov :

“Od ritualov do upora – konfliktna teorija družbenega razvoja”, Univerza v Ljubljani, 1973, str. 1-170

“The Case of Judicial Reforms in Yugoslavia”, v: Disputes and the Law, Budapest: Akademiai Kiado, 1983

Pravo in sodstvo v samoupravni družbi, Peter Jambrek, urednik, poročilo o empirični raziskavi,, Uiverza v Ljubljani, 1979

Crimes Committed by Totalitarian Regimes, Peter Jambrek, urednik, Ljubljana in Brusel, 2008, poglavja “Remembrance, recognition and public awareness” in “Reconciliation – on handling the traumatic past”.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/media