Mediacija in arbitraža – alternativno reševanje sporov (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Peter Jambrek

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogojev ni.

Vsebina

 • pojem konflikta oziroma spora;
 • zgodovina mirnega reševanja spora;
 • pomen, prednosti in slabosti alternativnega reševanja sporov (ARS);
 • postopki ARS;
 • ARS v Sloveniji ter primerjalno-pravni pregled ARS v Evropi, ZDA, Kitajski in Afriki;
 • pojem mediacije, temeljna načela mediacije ter postopek mediacije;
 • pojem arbitraže, arbitražni postopek ter arbitražni sporazum;
 • pravni viri s področja ARS, mediacije in arbitraže.

Temeljni literatura in viri:

Obvezna literatura

 • Fisher R., Shapiro D., Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate, USA, 2005.
 • Novak Marko, Alternativno reševanje sporov, Pravna praksa, št. 32, str. 37/2007.
 • Pogačnik, M.: Arbitraža kot sredstvo mirnega reševanja mednarodnih sporov; Pravnik, 1995, letnik 50, št. 4-5, str. 239 – 249.
 • Puharič Krešimir, Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS, Podjetje in delo, št. 6/7, 2005, str. 1567-1578.
 • Randolph Paul, Strasser Freddie, Mediation – A Psychological Insight into Conflict Resolution, NY, 2004.
 • Ude Lojze, Arbitražno pravo, GV založba, Ljubljana, 2004.
 • Zalar Aleš, Alternativno (primarno) reševanje sporov – globalni trendi, Podjetje in delo, št. 6-7, Ljubljana, 2007, str-1291.


Priporočena literatura:

 • Betetto, Ristin, Hajtnik, Mediacija v teoriji in praksi, Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011.
 • Iršič Marko, Umetnost obvladovanja konfliktov, Rakmo, Ljubljana 2004.
 • Pogačnik, M.:Temeljne značilnosti meddržavne arbitraže; Zbornik 6. dnevov javnega prava, Portorož, 7. – 9. jun. 2000, str. 373 – 389.
 • Penko Natlačen Metka in drugi avtorji, Alternativno reševanje delavnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga, študija, GZS, 2010.
 • Šetinc Tekavc Martina, Sporazumno reševanje sporov v teoriji in praksi, Učila International, Tržič, 2002.
 • Temeljna zakonodaja s tega področja

Cilji in kompetence:

Cilji izbirnega predmeta so:

 • da se študent seznani z nekaterimi splošno veljavnimi spoznanji o konfliktih ter psihološkim ozadjem ARS,
 • da študent spozna postopke sporazumnega reševanja sporov, ki predstavljajo alternativo sodnemu sistemu.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
po zaključku izbirnega predmeta bo študent:

 • poznal prednosti in slabosti ARS;
 • poznane mu bodo različne pojavne oblike ARS in možnost njihove uporabe v praktičnih primerih;
 • seznanil se bo s postopkom mediacije in arbitraže;
 • pridobil bo znanje o urejenosti ARS v Sloveniji ter drugod po svetu.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja
 • individualne ali skupinske vaje
 • seminarji

Načini ocenjevanja:

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

Reference nosilca:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/media