Magistrsko delo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij 2 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

 

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

Magistrsko delo je zaključna študijska obveznost, ki ga mora študent opraviti – izdelati in uspešno zagovarjati, za pridobitev strokovnega naslova. Študent s pripravo in zagovorom magistrskega dela dokaže določeno raven znanja in sposobnost za samostojno uporabo domače in tuje strokovne in znanstvene literature pri pisni obravnavi teme.

Predvideni študijski rezultati

  • primera konflikta

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisna zaključna naloga in ustni zagovor 100%

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/magis