Koncept nepremičnin

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski magistrski  Pravo in management nepremičnin    1  1

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
40            8

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Živa Kristl

Jezik

Slovenščina ali angleščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik

Vsebina

Razumevanje pomena nepremičnin z organizacijsko-kulturnega vidika ter s stališča človeka v odnosu do bivališča in okolja. Pojem nepremičnin je pravna, ekonomska, socialno-sociološka, psihološka, tehnična in okolijska kategorija ter kot tako jo je potrebno interdisciplinarno in holistično obravnavati. Pri tem predmetu se slušatelji učijo tudi odnosa do kulture v povezavi z nepremičninami: bivalne kulture, kulture kraja, organizacijske kulture, osebne kulture, implicitne ter eksplicitne kulture:

 • človek, bivališče, okolje;
 • prostor in identiteta;
 • odnos med socialno-kulturnimi, ekonomskimi, okolijskimi in tehničnimi vidiki;
 • struktura prebivalstva, življenjski stil in globalizacija;
 • nepremične, trajnost in trg;
 • uporabnikov pogled.

Temeljna literatura in viri:

 • Temeljotov Salaj, A., Zupančič D. (2006) Odnos do nepremičnin in organizacijskega okolja. Slovenski inštitut za revizijo.
 • Temeljotov Salaj, A., Zupančič D. (2017) Attitude Towards Real Estate and Organizational Environment. Nova univerza, Evropska pravna fakulteta
 • Grum B., Temeljotov Salaj A. (2010) Interdisciplinarni vidiki nepremičnin : znanstvena monografija. Evropska pravna fakulteta

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je skozi socio-psihološki pristop razviti občutek za pomen tudi ostalih pristopov, ki poleg pravno-legalnih in ekonomsko-tehničnih značilnosti vplivajo na dojemanje in vrednost nepremičnin in ki zaobsega dojemanje makro in mikro prostora. Zato se znotraj predmeta slušatelji seznanjajo z osnovnimi pojmi vrednote, vrednostjo, socialno izmenjavo, pravičnostjo, lastnino kot socialnim odnosom, komunikacijo, motivacijo, stališči, uporabno socialno psihologijo, organizacijsko kulturo, okoljem, trgom nepremičnin in marketingom.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent:
– pozna širši pojem nepremičnin;
– sposoben razvijanja uravnoteženega občutka humanističnih, družbenih in tehničnih znanj;
– sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
– pozna pojme vrednota, vrednost, socialna izmenjava, socialni odnosi, organizacijska kultura, okolje, trajnost, trg nepremičnin;
– razume odnos do kulture v povezavi z nepremičninami;
– je sposoben komunicirati z različnimi deležniki na trgu.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja.

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Ocenjuje se pisni izpit (70 %) ter seminarsko delo (30 %).

Reference nosilca:

 • BLECICH, Paolo, FRANKOVIĆ, Marko, KRISTL, Živa. Energy retrofit of the Krsan Castle : from sustainable to responsible design : a case study. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], 15. Jun. 2016, vol. 122, str. 23-33, graf. prikazi. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778816302456. [COBISS.SI-ID 1024717681
 • KOŠIR, Mitja, KRAINER, Aleš, DOVJAK, Mateja, KRISTL, Živa. Automatically controlled daylighting for visual and nonvisual effects. Lighting research & technology, ISSN 1477-1535. [Print ed.], 2011, letn. 43, št. 4, str. 439-455, ilustr., doi: 1177/1477153511406520. [COBISS.SI-ID 5347425
 • DOVJAK, Mateja, KRISTL, Živa, KOŠIR, Mitja, KRAINER, Aleš. Assessment of sustainability aspects of daylighting in buildings. V: Eurosun 2014 : Aix-les-Bains-France, 16-19 September 2014. Freiburg: PSE, AG: International solar energy society. 2014, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 6883937
 • KRISTL, Živa, KOŠIR, Mitja, KRAINER, Aleš. Teaching holistic approach in the design of living environment. V: EuroSun 2008 : Conference Proceedings, 7th to 10th October, Lisboa – Portugal. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Energia Solar. 2008, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 4390241
 • KOŠIR, Mitja, KRISTL, Živa, KRAINER, Aleš. Sustainability for students of civil engineering. V: HAMMER, Renate (ur.). Teaching Sustainability – Theory, Methods, Best Practice : TIA Teaching in Architecture Conference 2007, 14.-15. September, Krems, Austria. Krems: Danube University, Department for Building and Environment. 2007, str. 1-5, tabele. [COBISS.SI-ID 3703905

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/konce