Komunalna infrastruktura

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  1  2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

predavatelj Aleš Hojs

Jezik

Slovenščina ali angleščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis na program PMIN

Vsebina

Pri predmetu komunalna infrastruktura se študent nauči vzpostaviti povezave med posameznimi objekti oskrbe in celotno infrastrukturo ter pomena ekonomskih meril pri izbiri posameznih sistemov. Pri tem se nauči varovati naravno okolje in ravnati z njim ter spozna problematiko povezanosti med napredkom in skrbjo za naravo.

Temeljni literatura in viri:

Bogataj, Marija; “Metode za podporo odločanju o gradnji in upravljanju komunalnih oskrbovalnih sistemov”; SLV knjiga; 1987; Ljubljana

Cilji in kompetence:

 • Razlikovati med vrstami komunalnih infrastruktur v različnih kompleksih in conah;
 • Razumeti značilnosti komunalne potrošnje;
 • Poznati vrste in namen komunalnih proizvodov;
 • Poznati vrste in tipe komunalnih omrežij, objektov in naprav v različnih kompleksih ter v individualnih objektih;
 • Poznavanje principov načrtovanja, gradnje in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent:

 • se seznani s pomenom komunalne infrastrukture,
 • osvoji znanje o uporabi komunalnih proizvodov v proizvodnih procesih,
 • osvoji osnovna teoretična in praktična znanja s področja gradnje vodovodne, kanalizacijske, hidrantne in energetske infrastrukture znotraj zaključenih kompleksov in con,
 • si pridobi uporabna znanja s področja vzdrževanja sistemov,
 • si pridobijo znanja s področja zagotavljanja količin in kvalitete komunalnih proizvodov iz javnih infrastrukturnih omrežij,
 • se usposobi za projektno reševanje problemov komunalne infrastrukture.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Vaje;
 • Individualne in/ali skupinske konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni in ustni izpit ter seminarsko delo.
Pisni 50%
Ustni 20%
Seminar 30%

Reference nosilca:

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/komun