Jugoslovanska kriza – novejši primer (ne)uspešnega reševanja geostrateškega konflikta

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 2 1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Dimitrij Rupel

Predavanja

prof. dr. Dimitrij Rupel

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v drugi letnik.

Vsebina

Predmet Jugoslovanska kriza – primeri (ne) uspešnih rešitev geostrateških sporov se ukvarja s protislovnimi in pomanjkljivimi politikami v prvi (1918-1941) in drugi Jugoslaviji (1945-1990). Kljub prvotni teoriji jugoslovanskega »troimenega naroda« in poznejšega kulta  »bratstva in enotnosti« je bila Jugoslavija krhka in nestabilna tvorba. Prvič je sistem razpadel – zaradi spora med zahodnoevropsko in srednjeevropsko politiko – v II. svetovni, zadnjič pa zaradi spora med (jugovzhodno) komunistično in (severozahodno) demokratično politiko v hladni vojni.

Pri upravljanju oz. reševanju krize SFRJ so mednarodni posredniki preskusili več modelov:  brionski model (1991) in daytonski model (1995), ki sta postavljala nove meje s pomočjo diplomacije; model iz Rambouilleta (1999), ki je spremenil mejo s pomočjo vojaškega pritiska; in ohridski model (2001), ki ni spreminjal fizičnih meja, ampak je uvedel delitev oblasti.

Predavanja bodo natančneje prikazala brionski model, ki se je iztekel v haaško konferenco (1991) in v mednarodno priznanje s strani EU; in konec krize, ki je bil povezan s predsedovanjem Slovenije EU (2008) in je končno nastopil s sklepom ICJ o Kosovu (2010). Posebne pozornosti bo deležen slovensko-hrvaški spor o državni meji.

Temeljna literatura in viri

Cilji in kompetence

Predmet obravnava reševanje meddržavnih sporov z analizo (case study) jugoslovanske krize. Slušatelji naj bi dobili analitična orodja in informacije, ki koristijo pri študiju, napovedovanju in reševanju meddržavnih problemov, napetosti in spopadov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se bodo spoznali z analizo meddržavnih sporov, dobili bodo poglobljeno razumevanje jugoslovanske krize. Študentje bodo analizirali jugoslovansko krizo skozi prizmo postmoderne.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 50%
Ustni del v obliki igre vlog vodenja mediacije 50%

Reference nosilca

Življenjepis:

Dr. Dimitrij Rupel je doktoriral iz sociologije na Brandeis University (ZDA) leta 1976. Leta 1992 je postal redni profesor na FSPN (Univerze v Ljubljani). Trenutno predava na FDŠ in EPF. Bil je zunanji minister (1990-1993, 2000-2008), poslanec DZ (1993) in ljubljanski župan (1994-1997), nakar je postal veleposlanik v Washingtonu (1997-2000).

Bibliografija:

 1. Dimitrij Rupel, Skrivnost države, Ljubljana (Delo) 1992.
 2. Dimitrij Rupel, Stabilnost ali svoboda – mednarodni položaj in zunanja politika, Ljubljana, Brdo pri Kranju 2009 (učbenik).
 3. Dimitrij Rupel, Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil – poročilo o predsedovanju Svetu EU za splošne zadeve in zunanje odnose, Ljubljana (Nova obzorja) 2009.
 4. Dimitrij Rupel, Slovenija na svetovnem prizorišču – Od Brionske deklaracije do arbitražnega sporazuma, od Cone A do točke 5, Ljubljana 2011.
 5. Dimitrij Rupel, Negotovo življenje 176. članice OZN, Ljubljana 2013
 6. Dimitrij Rupel, »Managing Yugoslav Crises, Conference on Yugoslavia in the Hague (1991) and the Challenges of Multilateral Diplomacy«, Acta Histriae 21 – 2013 – 3, str. 283-314

Predavanja:

 1.  »Introductory address«, Energy and Climate change: Si.nergy for the future, Bled Strategic Forum 2008, Ljubljana 2009, str. 45.
 2. »Political and Diplomatic Challenges of Small Nations«, Ősterreichisch-Slowenische Gesellschaft/ Ősterreichische Gesellschaft für Europapolitik/ Slowenisches Wissenschaftinstitut in Wien, Wien, 4. februar 2010.
 3. »Twenty years of independent Slovenia«, Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, 10. marca 2011.
 4. »Slovenski pogled na svet in (slovenska) diplomacija v 20. stoletju«, Univerza na Primorskem, Koper, 7. maja 2012.
 5. »National, International, Multinational and Supranational Systems: Disintegration and Integration«, Evropska univerza v Prištini, 15. oktober 2012.
 6. »Proposals to get out of the actual crisis«, MIREES (Master of Arts and Interdisciplinary Research and Studies in Eastern Europe), Bologna University, School of Political Sciences, Forli (Italija), 30. oktobra 2012.
 7. »Slovenia-Habsburg-Ottoman Triangle, Comparative Meditation on Fragility of Multinational Systems – to be Continued by Fragility of their Successors«, Aydin University, Istanbul, May 11, 2015.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/jugos