Javno zasebno partnerstvo izbirni PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Vrsta predmeta*

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS

Nosilec predmeta

 

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izpolnjevanje pogojev za vpis v 1. letnik.

Vsebina

Temeljni literatura in viri / Readings:

Priporočljiva neobvezna literatura:

Cilji in kompetence:

 

Predvideni študijski rezultati:

 

Metode poučevanja in učenja:

 

Načini ocenjevanja:

 

Reference nosilca / Lecturer’s references:

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/javno