Javno zasebno partnerstvo (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski visokošolski strokovni Pravo in management nepremičnin  3  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 35  30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Gorazd Trpin

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 3. letnik

Vsebina

– Javne službe
– Javna naročila
– Javno-zasebno partnerstvo
– Koncesija gradenj
– Koncesija storitev

Temeljni literatura in viri:

– Vesna Kranjc, Erik Kerševan, Konrad Plauštajner, Saša Prelič : Zakon o javno-zasebnem-partnerstvu s komentarjem, GV Založba 2009.
– Petra Ferk, Boštjan Ferk: Javne službe, državne pomoči in javno zasebna partnerstva, GV Založba 2008.
– Gorazd Trpin, Področja javna uprave in pravnih oseb javnega prava, GV Založba 2013
– Green paper on public-privete partnership and community law on public contracts and concessions (COM (2004) 327 final; COM (2005) 569 final).

– Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb
– Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o javnem naročanju
– Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti na vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

Cilji in kompetence:

Študent:
– pozna zakonodajo s področja javno zasebnega partnerstva in pravne prakse EU področja
– je sposoben analiziranja in predvidevanja rešitev v praksi
– pridobi sposobnost analiziranja upravičenosti vlaganj v javno zasebna partnerstva
– sposobnost razumevanja procesnih in organizacijskih aktivnosti pri izvedbi JZ partnerstev
– sposobnost analiziranja odločitev različnih gospodarskih dejavnosti za JZ partnerstvo
– sposobnost prenosa znanj v prakso.

Predvideni študijski rezultati:

Študent:
– pozna temeljna načela in oblike javno-zasebnega partnerstva
– pozna akterje in procese javno-zasebnega partnerstva
– razume različne vrste javno zasebnih partnerstev in njihovo uporabo
– pozna EU direktive in zakonodajo področja
– pozna praktične primere izvedbe javno-zasebnih partnerstev.

Metode poučevanja in učenja:

– Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
– Vaje;
– Individualne in/ali skupinske konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj).

Načini ocenjevanja:

Ocenjuje se pisni in ustni izpit ter seminarsko delo.

Pisni izpit: 50%
Ustni izpit: 20%
Seminar: 30%

 Reference nosilca:

Prof. dr. Gorazd Trpin je eden vodilnih strokovnjakov na področju javna uprave in upravnega prava. Je avtor številnih znanstvenih knjig in znanstvenih člankov. Poleg tega je vodja številnih evropskih projektov na področju reforme javna uprave, institucij upravnega prava ter upravnih postopkov.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/javno