Izvori konfliktov v zgodovini in kulturi

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede 1 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge obl. študija Samost. delo ECTS
30 10 110 6

Nosilec predmeta

prof. dr. Bojan Žalec

Predavanja

izr. prof. dr. Bojan Žalec, doc. dr. Vojko Strahovnik

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

Vsebina predmeta zajema naslednje teme in temeljne pojme:

 1. splošne in antropološke osnove konfliktov in njih razreševanja (nasilje, njegovi pomeni, vrste in oblike; vzroki nasilja; nasilje in posameznik; nasilje, religija in ideologija; država in nasilje; identiteta in nasilje);
 2. oblike državnega in protidržavnega nasilja (genocid, totalitarizem in fundamentalizem; kulturni in zgodovinski izvori konfliktov; zločini proti človečnosti in druge grobe kršitve človekovih pravic);
 3. temelji nenasilja in saniranje posledic konfliktov, nasilja in zločinov (strpnost, solidarnost, empatija in dialog, medkulturni in medreligijski dialog, pomen resnice, vzgojni in izobraževalni vidiki, pomiritvena dejanja in procesi, premagovanje kulture strahu in nezaupanja; človekove pravice kot temelj miru, etika spomina, (kolektivna) krivda in odgovornost, pravo in nasilje, manjšine in nasilje);
 4. kultura in kulturni konflikti (kultura, kulturni konflikt, kulturni boj);
 5. kulturni konflikt in religija (identificiranje in razlaga konflikta; modeli urejanja religiozno-kulturnih konfliktov, religiozna nestrpnost);
 6. etnični in nacionalni konflikti (etnija, narod, nacija, domoljubje, nacionalizem, šovinizem, vidiki in izvori nacionalizma, modeli urejanja etničnih in nacionalnih konfliktov);
 7. mednarodni konflikti in modeli globalne etike (globalizacija in dialog med kulturami na globalni ravni);
 8. mednarodni konflikti in modeli globalne etike (pravičnost, mir, ohranitev okolja in preživetje).

Temeljna literatura in viri

 • FROMM, Erich. Anatomija človeške uničevalnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.
 • HUNTINGTON, Samuel P. Spopad civilizacij. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
 • BECK, Ulrich. Lastni Bog: o zmožnosti religij za mir in njihovem potencialu za nasilje. Ljubljana: Študentska založba, 2009.
 • JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Na poti k dialoški človeškosti: ovire človeškega komuniciranja. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010.
 • JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog?: spravni procesi in Slovenci. Ljubljana: Teološka fakulteta: Družina, 2011.
 • ŽALEC, Bojan. Genocide, totalitarianism and multiculturalism : perspectives in the light of solidary personalism. Zürich; Berlin: Lit, 2015.
 • JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, Zürich; Berlin: Lit, 2015.
 • HANČIČ, Damjan (ur.), JENUŠ, Gregor (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo:

 • seznanili z konflikti in načini njihovega reševanja z vidika (filozofske) antropologije in etike.
 • spoznali kulturne in zgodovinske podmene konfliktov ter njihovih raznovrstnih dimenzij
 • seznanili z zapletenostjo reševanja konfliktov in saniranja njihovih posledic, tako na ožji kot na širši oz. globalni ravni
 • prepoznavanli te globoko ukoreninjene kulturne konflikte,
 • seznanili z razreševanjem konfliktov (pomen in pogoji komunikacije in dialoga, negativni in pozitivni dejavniki dialoga, pomiritveni procesi in sprava).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • o izvorih in antropoloških, etičnih in zgodovinskih dimenzijah družbenih konfliktov, tako v preteklosti kot v sedanjosti;
 • znanje in razumevanje o bistvenih značilnosti oz. naravi zgodovinskih in družbenih konfliktov, njihovih pogojev, vzrokov in dejavnikov;
 • razumevanje pojmov nasilja, konflikta, nenasilja, pomiritve, sprave, sodelovanja, solidarnosti, empatije, dialoga idr.;
 • študent poglobi razumevanje pomena razreševanje konfliktov v sodobnih demokracijah in na globalni ravni.

Uporaba:

 • študent razvije sposobnosti (pojmovno artikulirane in metodološko ustrezne) presoje zapletenih konfliktov in njihovih izvorov;
 • študent pridobi sposobnost samostojnega poglabljanja obravnavanih tematik;
 • študent si pridobi kompetence za sodelovanje v kritičnih razpravah, ki zadevajo konflikte, njihov izvor in njih razreševanje.

Metode poučevanja in učenja

Učne oblike:

 • frontalna oblika poučevanja
 • delo v manjših skupinah
 • samostojno delo študentov
 • seminarska naloga

Učne metode:

 • razlaga
 • razgovor, diskusija, debata
 • delo z besedilom in viri
 • IKT
 • proučevanje primera

Načini ocenjevanja

Način Delež (v %)
Pisni izpit 75%
Seminarsko delo 25%

Reference nosilca:

Izobrazba in bivanje v tujini

 1. diplomiral na FF UL iz filozofije in sociologije.
 2. magistriral na isti ustanovi v Ljubljani iz filozofije.
 3. doktoriral iz filozofije na isti univerzi v Ljubljani.

Eno leto je študijsko bival na Univerzi  v Würzburgu v Nemčiji.

V zimskem semestru 2007/8 je bil gostujoči profesor na Teološki fakulteti v Zagrebu.

 1. je tri mesece bival kot gostujoči raziskovalec na Inštitutu za filozofijo in sociologijo religije Poljske akademije znanosti in umetnosti v Varšavi.

Univerzitetni in znanstveni naziv, zaposlitev in položaj

Dr. Bojan Žalec je bil prvič izvoljen v naziv docenta l. 2001 (na FF UL). 2010. je bil  izvoljen na TEOF UL v višjega znanstvenega sodelavca, 2012 pa (na isti ustanovi) v naziv izrednega profesorja za filozofijo. Na TEOF UL je sicer od 2004. zaposlen kot  raziskovalec pri raziskovalnem programu P6-0269 Etični in religijski temelji in perspektive družbe in religiologije v kontekstu moderne edukacije. Na isti ustanovi je tudi predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko.

Pedagoško delo

Na TEOF UL poučuje predmete zgodovina filozofije, filozofska antropologija, etika, sodobna filozofija, religija v javnem prostoru ter človekove pravice in izvenevropska verstva. Nekaj let je na Fakulteti za evropske in državne študije in Evropski pravni fakulteti poučeval predmet etika v javnem življenju. Na UL poučuje že od 1996. leta.

Bil je mentor pri dveh zaključenih doktoratih (TEOF UL, tema prvega empatija, tema drugega analiza titoističnega nasilja na podlagi raziskave arhiva komisije RS za popravo krivic), pri enem pa somentor (FF UL, tema intuicionistična etika). Trenutno je mentor  eni doktorandki na TEOF UL. Naloga se ukvarja s totalitarizmom kot kršitvijo personalistične etike. Je tudi somentor pri doktorski nalogi na PF UL (tema antropološki vidiki prava). Bil je mentor pri več magisterijih in diplomskih nalogah. Diplomska naloga Ane Martinjak Teorija totalitarizma Hannah Arendt, pri kateri je bil mentor, je prejela Prešernovo nagrado UL.

Relevantni raziskovalni dosežki in usmerjenost 

Bojan Žalec je edini avtor 5 znanstvenih monografij, 41 izvirnih znanstvenih člankov in prav toliko samostojnih znanstvenih sestavkov v monografskih publikacijah. (So) uredil je več deset znanstvenih monografij (9 jih izšlo v tujini). Vse te publikacije so v raznih jezikih izšle pri najuglednejših domačih in tujih založbah in revijah.

Že več kot desetletje načrtno in sistematično raziskuje teme, ki so povezane z naravo, pogoji, dejavniki ter funkcijo družbenih konfliktov, z vrstami oz. oblikami le-teh in z načini oz. mehanizmi njihovega preprečevanja in razreševanja. V tem kontekstu in s tem namenom se je podrobno ukvarjal z nasiljem, dialogom, odpuščanjem, spravo, medkulturnostjo in večkulturnostjo, totalitarizmom, genocidom in sorodnimi temami. O njih je objavil in uredil celo kopico znanstvenih publikacij, organiziral kar lepo število mednarodnih znanstvenih konferenc na vrhunski ravni in uredil vrsto znanstvenih monografij v slovenščini , nemščini in angleščini (slednje izšle pri ugledni znanstveni založbi Lit Verlag iz Berlina) (gl. SICRIS).

Tri leta je kot raziskovalec sodeloval v interdisciplinarnem projektu Pedagoškega inštituta v Ljubljani na temo samopodobe, identitete in tekmovalnosti. Sodeloval je v mednarodnih evropskih projektih in mrežah (Religion and values in Central and Eastern Europe (REVACERN), vključen je bil v višegrajski projekt o telesnosti (poudarjen družbeni in politični vidik), sodeluje pri Jean Monnet projektu (na TEOF UL) na temo Evropa med dialogom, tradicijo in integracijo (nosilec in izvajalec modula Evropsko državljanstvo in vrline)). Od 2014. je vodja temeljnega raziskovalnega projekta Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (TEOF UL  v sodelovanju z UP).

Po številu točk in glavni oceni na SICRIS sodi v sam vrh filozofov v Sloveniji v zadnjih petih letih.

Znanstveno monografijo Reconciliation: the way of healing and growth (Sprava: pot zdravljenja in rasti) (Berlin: Lit Verlag), katere soavtor in sourednik je, je ARRS razglasila za izjemen znanstveni dosežek v l. 2012.

Nekatere relevantne znanstvene publikacije

ŽALEC, Bojan. Multiculturalism, liberalism and Christianity: some elucidations (concerning Europe). V: PODUNAVAC, Milan (ur.), Challenges of multiculturalism. Beograd: Heinrich Böll Foundation, Regional Office for Southeastern Europe, 2012, str. 141–160.

ŽALEC, Bojan. Genocide as social death: A comparative conceptual analysis, Anthropological Notebooks, let. 19, št. 2 (2013), str. 57-74.

ŽALEC, Bojan. Dejavniki genocida, njegovo preprečevanje in etika soočenja z njim. V: DEŽMAN, Jože (ur.). Resnica in sočutje: prispevki k črni knjigi titoizma: poročilo 3: poročilo Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 2009-2011. Ljubljana: Družina, 2011, str. 299-314

ŽALEC, Bojan. Reconciliation: a conceptual analysis. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Reconciliation: the way of healing and growth, (Theologie Ost-West, Bd. 16). Zürich; Münster: Lit, 2012, str. 87-95.

ŽALEC, Bojan. Odpuščanje kot krepost in nova zavest. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog?: spravni procesi in Slovenci, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta: Družina, 2011, str. 87-98.

ŽALEC, Bojan. Genocide, totalitarianism and multiculturalism : perspectives in the light of solidary personalism. Zürich; Berlin: Lit, 2015.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/izvor