Gospodarsko pravo (izbirni)

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski doktorski Pravo in management nepremičnin 3. stopnje  1  1

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

em. prof. dr. Krešimir Puhrič

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Vsebina

– Korporacijske direktive EU
– Osebne družbe in kapitalske družbe, razvojnostni vidik in novosti
– Pravice, obveznosti in sodelovanje med organi vodenja in nadzora
– Evropska delniška družba, Holding SE in Evropsko gospodarsko interesno združenje
– Koncerni in holdingi – določujoče prvine
– Tuja podjetja in tuje podružnice v pravnoposlovni praksi
– Pravni vidiki javnih služb
– Tržno pravo v slovenskem pravnem sistemu
– Pravna ureditev konkurence (omejevanje konkurence, nelojalna konkurenca, nedovoljena špekulacija, varsvo konkurence, sankcije)
– Pridobitev in prenos pravic industrijske lastnine ter avtorskih pravic
– Reševanje gospodarskih sporov
– Pravni vidik elektronskega poslovanja

Temeljni literatura in viri:

 • Barbić, J.: Pravo društava, knjiga druga Društva kapitala, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Organizator, Zagreb, 2010, str. 335 – 465,  645 – 812.
 • Born, Bary B.: International Arbitration: Law and Practice, Walters Kluwer, 2013.
 • Deisinger, M., Vrhovšek, M.: Krivična odgovornost pravnih lica, Pravni fakultet, Beograd, 2009, str. 121-169.
 •  Kenneth W. Clarksson : Business Law, 13 th. Edition, University of Texas, Austin, 2015.
 • Dine, J., Koutsias, M.: The nature of Corporate Governance, Elgaronline, 2014.
 • Djinović, et. Al.: Zavarovanje obveznosti, GZS, Ljubljana, 2009, str. 31 – 180.
 • Griffin, S.: Company Law, Fundamental Principles, Third Edition, Longman, Pearson Education Ltd, United Kingdom, 2000, str. 62-80; 225-271 in 289-299.
 • Ianniello, B., La riforma del diritto societario, Guida sistematica e comparata alla nuova disciplina delle societa di capitali e cooperative, Inroduzione di Vincenzo Salfia, Riedizione rivista e aggiornata, Riforma del dirito soceetario, IPSOA, 2003 (dogovorjene strani).
 • Ivanjko, Š., et. Al.: Kororacijsko pravo, GV Založba, UM, Ljubljana 2009, str. 59 – 211; 290 – 394; 900 – 1068
 • Kranjc, V.: Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba, Ljubljana, UM, Maribor, 2006, dogovorjene str-
 • Kapoor, S. Dhamija : Company Law and Practice, 19 th. Edition, Taxmann Publ. Delhi, 2014.
 • Plavšak, N., et. Al.: Obligacijski zakonik s komentarjem, GV, Ljubljana, 2004, 3. Knjiga, str. 934 – 1130.
 • Puharič, K.: Zakon o industrijski  lastnini s komentarjem, GV, Založba, Ljubljana, 2003.
 • Strojin Štampar, A.: Pogodba o upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada, Zbornik 15. Dnevov slovenskega zavarovalništva, Slovensko zavarovalno združenje, Portorož 2008).

 

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence:
– Razumevanje razvojnosti gospodarskega prava s posebnim poudarkom na avtonomnem gospodarskem pravu
– Sposobnost sprotnega odzivanja in strokovno korektnega reševanja problemov nastalih v poslovni praksi konkretnega gospodarskega subjekta

Predmetno specifične kompetence:
– Sposobnost priprave zasnov pravnih rešitev za posamične konkretne probleme
– Razumevanje in odzivnost v zvezi s pismi o nameri, ponudbami in morebitnimi predloženimi rešitvami glede postopka varstva pravic intelektualne lastnine ter reševanja sporov iz poslovnih razmerij.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
– Doktorand bo znal izbirati pravilne odgovore na probleme, ki bi mu jih zastavljala praksa v zadevni gospodarski družbi;
– Razumel bo pomen uporabe virov avtonomnega gospodarskega prava in priprave vsebine določb v aktih, ki zadevajo razmerja med organi vodenja in nadzora.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in konzultacije:
Analiza rezultatov individualnega dela v zvezi s seminarskimi nalogami.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit (case study + esejska vprašanja) 50%
Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno obrambo le-te 50%

Reference nosilca:

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor n soavtor pri komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov  razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002 in 2007) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani).

Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 do leta 2009.

Od leta 2010 je častni predsednik SA pri GZS, zdaj Ljubljanskega arbitražnega centra. Kot arbiter je uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja.

Od leta 2007 je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in  član v več nadzornih svetih slovenskih delniških družb, npr. v Mercatorju, Novi banki, Banki Celje, Johnsons Contorlu, itn.

V več kot 370 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših  meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava.

Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini (npr. Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.).

Je avtor osmih izdaj knjige Gospodarsko pravo (od 1987 do 2003), Pravo družb in poslovno pravo »2006, reprint 2007), učbenika Pogodbeno pravo ter soavtor knjige Pravo mednarodne trgovine (1999) in soavtor dela: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, in 2011).

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/gospo