Gospodarsko pravo PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski Pravo in management nepremičnin 2  PMN2  1  2

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

prof. dr. Krešimir Puharič

Jezik

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev

Vsebina

KORPORACIJSKO (STATUSNO) PRAVO
– Členitev gospodarskih družb
– Podjetnik posameznik
– Osebne družbe
– Organi vodenja in nadzora
– Revizijska komisija
– Evropska delniška družba in Evropsko gospodarsko interesno združenje
– Povezane družbe
– Statusno preoblikovanje gospodarskih družb
– Tuja podjetja in tuje podružnice
– Druge organizacije na področju gospodarstva

UVOD V PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
– Pridobitev in členitev pravic industrijske lastnine
– Avtorske pravice
– Varstvo integriranih vezij
– Domenska imena

REŠEVANJE GOSPODARSKIH SPOROV
Oblike alternativnega reševanja sporov:
– mediacija, arbitraža, kombinirani postopek

OSNOVE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

UVOD V PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV:
– Menica
– Obveznice
– Delnice

Temeljni literatura in viri / Readings:

– Ivanjko, Š., et. al.: Korporacijsko pravo, GV Založba in UM PF, Ljubljana  2009, str. 59-166, 205-290, 577-644, 1033-1068.
– Jovanović, D., Strojin Štampar, A.: Enotirni sistem upravljanja gospodarskih družb. Zakonodajne novosti in vzorci najpomembnejših aktov. Ljubljana: Planet GV, 2007; str. 7-31. – Kranjc, V.: Gospodarsko pogodbeno pravo, GV Založba in UM PF, Ljubljana 2006, str. 73-94, 159-228.
– Puharič, K.: Pravo družb in poslovno pravo (1. Izdaja). Ljubljana: Uradni list RS, 2006; str. 65-198, 291-366.
– Puharič, K.: Gospodarsko pravo (Elektronski učbenik izide do konca septembra 2012).

Cilji in kompetence:

Splošne kompetence:
– Sposobnost praktične uporabe pridobljenega znanja v praksi;
– Sposobnost iskanja korektnih pravnih rešitev v konkretni korporacijski in poslovni praksi;
– Sposobnost ravnanja in poslovnega odločanja uokvirjenega v poslovno etiko.

Predmetno specifične kompetence:
– Sposobnost praktične uporabe vedenja o problemskih prvinah gospodarskega prava;
– Umestitev določbe glede reševanja morebitnih sporov iz zadevne pogodbe z izbrano različico alternativnega reševanja sporov;
– Sposobnost samostojnega reševanja ključnih strokovnih problemov z uporabo pridobljenega strokovnega znanja s področja mednarodnega gospodarskega prava.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo:
– Spoznal vire urejanja poslovnih pravnih razmerij ter reševanje sporov iz sklenjenih pravnih razmerij;
– Znal opredeliti prednosti različnih gospodarskih družb v poslovnem okolju;
– Znal predlagati najprimernejše oblike reševanja morebitnega spora iz sklenjenih pravnih razmerij;
– Pokazal primerno visoko raven odzivnosti ob iskanju rešitev z uporabo relevantnih virov gospodarskega prava.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, razprava o primerih, delo v skupinah, samostojni študij.

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni izpit (case study + esejska vprašanja). 70%
Korektno pripravljena seminarska naloga z uspešno obrambo le-te. 30%

Reference nosilca / Lecturer’s references:

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za Gospodarsko pravo, Mednarodno gospodarsko pravo, Pogodbeno pravo in Pravo industrijske lastnine. Bil je redaktor in soavtor pri komentarjih: Zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (1982) ter Zakona o industrijski lastnini (1992), soavtor Komentarja Zakona o gospodarskih družbah (1993, 2002 in 2007) ter avtor Komentarja zakona o industrijski lastnini (2003; 1189 strani). Na Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik Stalne arbitraže od leta 1992 naprej in je kot arbiter uvrščen na liste številnih tujih institucionalnih arbitraž, npr. Avstrije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, Latvije, Kazahstana, Slovaške, itn.; je tudi član Avstrijskega in Švicarskega arbitražnega združenja. Je tudi predsednik razsodišča za domenske spore pri ARNES-u od leta 2007. Bil je tudi predsednik, podpredsednik in član v več nadzornih svetih slovenskih delniških družb. V več kot 370 strokovnih člankih in razpravah objavljenih doma in zunaj naših meja je obravnaval predvsem problematiko industrijske lastnine, prava gospodarskih družb, vrednostnih papirjev in arbitražnega prava. Od leta 2003 naprej je imel več vabljenih predavanj v tujini (npr. Bukarešta, Dunaj, Istanbul, London, Sofija, Temišvar in Zagreb, itn.). Je avtor osmih izdaj knjige Gospodarsko pravo (od 1987 do 2003), Pravo družb in poslovno pravo »2006, reprint 2007), učbenika Pogodbeno pravo ter soavtor knjige Pravo mednarodne trgovine (1999) in soavtor dela: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, 2006 in 2011).

Professor at the University of Ljubljana for Commercial Law, International Commercial Law, Contract Law and Industrial Property. He was editor and co-author of the comments: Law on the protection of inventions, technical improvements and distinguishing marks (1982) and Law on Industrial Property (1992), co-author of the Commentary of the Companies Act (1993, 2002 and 2007) and the author of the Commentary to the Law on Industrial Property (2003, 1189 pages). At the Chamber of Commerce of Slovenia he was the Chairman of the Permanent Arbitration since 1992 and is classified as an arbitrator on the list of many foreign institutional arbitrations, for example Austria, Croatia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Latvia, Kazakhstan, Slovakia, etc., and is a member of the Austrian and Swiss Arbitration Association. He is the chairman of the board for domain disputes in ARNES since 2007. He was also the President, Vice President and member of several supervisory boards of Slovenian public limited companies. In more than 370 scientific papers and discussions published both within and outside our borders he primarily addressed the issues of intellectual property, corporate law, securities law and arbitration. Since 2003 he was invited to do several lectures abroad (e.g., Bucharest, Vienna, Istanbul, London, Sofia, Zagreb and Timisoara, etc.). He is the author of eight editions of Commercial Law (1987 to 2003), Company Law and Business Law “in 2006, reprint 2007), a textbook Contract Law and the co-author of International Trade Law (1999) and co-author of: Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe (JurisNet LLC, Huntigton, New York, 2006, 2006 and 2011).

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/gospo