Finančno pravo

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Dodiplomski univerzitetni Pravo 2 2

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
60 20 8

Nosilec predmeta

doc. dr. Aljoša Dežman

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

1. Korporacijske pravice in gospodarski subjekti
2. Bilančno pravo
3. Delitev dobička in izgube
4. Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala
5. izredne revizije
6. Ničnost in izpodbojnost sklepov skupščine
7. Pravo vrednostnih papirjev

Temeljni literatura in viri:

Temeljna:

– Šime Ivanjko/Marijan Kocbek/Saša Prelič, korporacijsko pravo, 2. predelana in dopolnjena izdaja, GV založba, Ljubljana 2009 – izbrana poglavja.
– Miha Juhart/Peter Grilc, Pravo vrednostnih papirjev, GV založba, Ljubljana 1997 – izbrana poglavja.

Priporočljiva neobvezna literatura:

– Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem;
–  Aljoša Dežman, Temeljno o užitniškkih pravicah, podjetje in delo št. 3-4/2005;
– Saša Prelič/Aleš Kobal/Aljoša Dežman, Slovenia, v: Campbell, Dennis (edit.). International tax and investment service, Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011.

 

Cilji in kompetence:

Študentje naj pri tem predmetu pridobijo znanja s področja finančnega prava, ki jih bodo usposobila za delo v pravosodnih organih (sodiščih, državnih tožilstvih), v odvetništvu in za zastopanje posameznikov pred sodišči. Hkrati pridobijo veščine in znanja opravljati dela v gospodarskih družbah in državnih organih.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Osvojitev razumevanja relevantnih predpisov in institutov s področja finančnega prava. Obvladati samostojno uporabo predpisov.

Metode poučevanja in učenja:

– predavanja »ex cathedra,« ,
– študij predvidene literature,
– samostojen študij predpisov in literature.

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit.

Reference nosilca:

 • docent Pravne fakultete v Mariboru in Pravne fakultete v Ljubljani
 • Državni pravniški izpit
 • Predsednik državne izpitne komisije za upravitelja v insolvenčnih postopkih

Izbrane objave / Selected bibliografical units:

 • DEŽMAN, Aljoša. The short overview of contractual liability for assistants and substitutes in Roman law and in German BGB. Prav. život (Serbia), 2008, year 57, nr. 11, p. 485-505.
 • DEŽMAN, Aljoša. The Roman law origins of contractual liability for performance assistants and substitutes in German law of obligations. Slov. law rev. (Slovenia), 2010, vol. 7, no. 1/2, p. 131-147.
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor. Nachlassinsolvenz in Slowenien. Zeitschrift für Europarecht Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung. (Austria), 2011, year 52, nr. 1, p. 40-45
 • DEŽMAN Aljoša/Danko Gregor, Privatinsolvenz nach slowenischem Recht, Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas (Germany), year 20, nr. 11 (2011), p. 328-331
 • DEŽMAN, Aljoša. Normative regulation of bankruptcy of legacy in Slovenian law. Slov. law rev. (Slovenia), Dec. 2008, vol. 5, no. 1/2, p. 161-169.
 • DEŽMAN, Aljoša. Legislation regarding contractual liability to reparation on Slovenian soil in the 20th century. In: Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa, Faculty of law, University of Vienna (Austria) 2008, p. 35-36.
 • DEŽMAN, Aljoša/BABUDER HUMMEL, Kristina. Schutz der Minderheitsaktionäre in Slowenien. In: BACHNER, Thomas (red.), DORALT, Peter (red.), WINNER, Martin (ured.). Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. Wien: Nomos; Facultas.WUW (Austria), 2010, str. 683-749.
 • PRELIČ, Saša, KOBAL, Aleš, DEŽMAN, Aljoša. Slovenia. v CAMPBELL, Dennis (ur.). International tax and investment service. Croydon (United Kingdom), Bloomsbury Professional, 2011,
 • DEŽMAN, Aljoša. Die Rechtsnatur der societas publicanorum im Hinblick auf den Schutz der Bürger: Referat on the international  seminar “Vertragsrecht und IUS GENTIUM”, Motovun, 27.5. – 29.5.2006  (Croatia), 2006.

 

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/finan