Finančno poslovanje nepremičnin PMN2

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Podiplomski Pravo in management nepremičnin 2  PMN2  2  3

Vrsta predmeta

Izbirni

Predavanja Seminar Sem. vaje Lab. vaje Teren. vaje Samost. delo ECTS
 30  6

Nosilec predmeta

izr. prof. dr. Jaka Vadnjal

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Razen administrativnih pogojev ni drugi pogojev za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

– Osnove ekonomije, produkcijski faktorji, povpraševanje in ponudba, stroški;
– Osnovni pojmi knjigovodskega izkazovanja nepremičnin;
– Računovodske informacije, potrebne za sprejem odločitve vezane na pridobitev ali odtujitev ter način pridobitve in odtujitve nepremičnin;
– Financiranje nepremičnin, različni viri in stroški financiranja;
– Pomen različnih finančnih instrumentov in njihove uporabe;
– Davki in druge dajatve povezane z nepremičninami;
– Instrumenti zavarovanja;
– Metode vrednotenja v časovnem horizontu.

Temeljni literatura in viri / Readings:

– Cirman, A., Čok, M., Lavrač, I., Zakrajšek, P. 2000. Poslovanje z nepremičninami : zapiski predavanj, (EF, Zapiski predavanj). 2. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2000.
– Cirman, A., Čok, M., Groznik, P., Košak, M. 2009. Financiranje lastniških stanovanj v Sloveniji. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
– Škof, B. 2007. Obdavčitev prometa nepremičnin po novem. Maribor: Davčni inštitut.
– Sirota, D., Barell, D. 2002. Essentials of Real Estate Finance 10th Ed. Chicago: Dearborn Real Estate Education Company.
– Haight, T.G, Singer, D. 2005. The Real Estate Invstment Handbook. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je naučiti se poslovanja z nepremičninami, spoznati instrumente zavarovanja nepremičnin in načine in vlaganja v nepremičninske naložbe.

Učna enota prispeva k razvoju naslednjih kompetenc:
– Poznavanje vloge nepremičnin v poslovnem procesu;
– Poznavanje računovodskih in knjigovodskih pojmov;
– Poznavanje instrumentov zavarovanja;
– Sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
– Sposobnost razumevanja specifičnosti upravljanja različnih vrst nepremičnin;
– Sposobnost razvijanja občutka za nepremičninske naložbe;
– Razumevanje sistema obdavčitve nepremičnin
– Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih nepremičninskih področij ter z različnimi interesnimi skupinami v smislu oblikovanja celovitega pristopa.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
– Vloga nepremičnin v poslovnem procesu in njihovo evidentiranje;
– Osnovni pojmi knjigovodskega izkazovanja nepremičnin;
– Računovodske informacije, potrebne za sprejem odločitve vezane na pridobitev ali odtujitev ter način pridobitve in odtujitve nepremičnin;
– Financiranje nepremičnin;
– Pomen različnih finančnih instrumentov in njihove uporabe;
– Davčne olajšave v zvezi z nepremičninami;
– Instrumenti zavarovanja;
– Nepremičninske naložbe.

 

Metode poučevanja in učenja:

Frontalno delo:
predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, reševanje primerov).

Individualno delo:
naloge, študij literature in virov, razvojno in raziskovalno delo, refleksija, pisni izdelki. Opredeljene metode poučevanja in učenja so  ustrezno podprte  s sodobnimi  informacijsko-komunikacijskimi orodji  in dopolnjene z učinkovitimi pristopi poučevanja in učenja.

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Domača naloga 1      10%
Domača naloga 2      10%
Seminarska naloga   30%
Pisni izpit                   50%

 

Reference nosilca / Lecturer’s references:

Jaka Vadnjal je leta 2005 doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Je izredni profesor na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, kjer je od 2012 dekan. Na GEA College – FP poučuje že od 1996 in je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Sodeloval in vodil je tudi nekaj raziskovalnih projektov. Svoja dela je predstavil na številnih mednarodnih konferencah in v znanstvenih revijah objavil 22 originalnih znanstvenih člankov. Članki so na temo poslovne ekonomije in podjetništva. Je tudi soavtor štirih knjig na temo podjetništva. Bil je mentor pri več kot 70 diplomah in 20 magistrskih del. Poučuje še na dveh fakultetah v Sloveniji in dveh v tujini.

Jaka Vadnjal holds Ph. D. from University of Ljubljana, Slovenia in 2005. He is associate professor at GEA College Faculty of Entrepreneurship, where he also serves as dean from 2012. He has been teaching at GEA College of Entrepreneurship since 1996 and managed and participated in several research projects. He presented papers at many research conferences worldwide. He authored and co-authored 22 original scientific articles published in journals. The papers and articles cover topics in business economics and entrepreneurship. He is also co-author of four books on entrepreneurship also published outside Slovenia. He supervised more than 70 diploma theses, and 20 master theses. He also teaches part time at two other faculties in Slovenia and two abroad.

in dveh v tujini.

 

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/finan